Aktuality

Profesijné štandardy – Atestácie – Portfólio

8. september 2020 - 16:35

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne ukončilo dňa 22. 9. 2020 formou webinára vzdelávanie venované problematike uplatňovania zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších legislatívnych predpisov v súvislosti s využívaním profesijných štandardov.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra Prešov navštívil minister školstva

8. september 2020 - 16:32

Dnes 3. 9. 2020 sa na pôde RP MPC Prešov uskutočnilo stretnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga so zamestnancami regionálneho pracoviska MPC Prešov s účasťou generálnej riaditeľky MPC Márie Rychnavskej.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

8. september 2020 - 8:57

V dňoch 18. a 19. augusta 2020 sa v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne uskutočnilo dvojdňové vzdelávanie učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM.

Inkluzívna edukácia v materskej škole

4. september 2020 - 15:39

Dňa 20. 8. 2020 zorganizovalo DP MPC v Žiline v rámci letných aktivít odborný seminár pre učiteľský kolektív Materskej školy, A. Kmeťa 15 v Žiline v jej priestoroch. Odborný seminár bol so zameraný na implementáciu inkluzívnej edukácie do procesov materskej školy. V prvej časti odborného seminára lektorka Mgr. Emília Petrovská oboznámila účastníčky s významom inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy a s jej implementáciou do edukačného procesu v súlade so ŠVP a ŠkVP.

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

4. september 2020 - 15:27

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo 18. augusta 2020 v rámci letných aktivít odborný seminár v Materskej škole, Hurbanova 247/5 v Bytči, ktorý bol zameraný na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti uplatňovaním metód predčitateľskej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese materskej školy. Odborného seminára sa zúčastnilo 15 učiteliek materskej školy.

Učíme sa spoluprácou

4. september 2020 - 15:23

Detašované pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Žiline zorganizovalo dňa 25. 8. 2020 pre kolektív učiteľov Spojenej školy, Stred 305 v Turzovke vzdelávacie podujatie s názvom Učíme sa spoluprácou. Jeho obsah bol zameraný na rozšírenie kompetencií učiteľov v oblasti plánovania a realizovania vyučovania zavádzaním kooperatívnych stratégií a techník na podporu učenia sa žiaka. Aktivity boli zamerané hlavne na oblasť rozvíjania sociálnych kompetencií žiakov, zdôraznenie spolupráce v kooperatívnych formách učenia a spôsobu, ako pripravovať a viesť žiakov k optimálnemu učeniu sa prostredníctvom spolupráce.

Práca učiteľa s chybou – pozitívne hodnotenie žiakov

4. september 2020 - 15:21

V dňoch 20. 08. 2020 a 27. 08. 2020 sa v Základnej škole s materskou školou, Hurbanova 27 v Martine realizoval odborný seminár na tému Práca učiteľa s chybou – pozitívne hodnotenie žiakov ako súčasť letného vzdelávania školských kolektívov. Okrem učiteľov sa ho zúčastnili aj vychovávatelia a pedagogickí asistenti (36 účastníkov).

Environmentálna výchova ako východisko rozvoja environmentálnej gramotnosti žiakov

4. september 2020 - 8:09

Dňa 26. 8. 2020 sa v priestoroch RP MPC v Prešove uskutočnil odborný seminár tematicky zameraný na prezentáciu aktuálnych globálnych a lokálnych problémov životného prostredia a ukážok možnej implementácie prvkov environmentálnej výchovy do jednotlivých učebných predmetov v podobe rôznorodých environmentálnych aktivít v súlade s požiadavkami iŠVP.

Komunikačno-asertívne minimum v riadiacej práci

4. september 2020 - 8:09

Riadiaci pedagogickí zamestnanci zastávajú zodpovednú funkciu v riadení škôl a školských zariadení, ktorá vyžaduje uplatňovanie špecifických kompetencií, zabezpečujúcich plynulý chod a organizáciu riadenej inštitúcie. Medzi kľúčové kompetencie riadiaceho pedagogického zamestnanca patrí efektívna komunikácia, uplatnenie jej zásad, využívanie prvkov asertívnej komunikácie a predchádzanie konfliktom.

Aj školské kolektívy sa vzdelávali vo finančnej gramotnosti

4. september 2020 - 8:08

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Prešove v rámci letných vzdelávacích podujatí vyšlo v ústrety aj školským kolektívom a v dňoch 26. – 28. augusta 2020 realizovalo vzdelávacie podujatia s názvom Finančná gramotnosť, implementácia NŠFG do edukačného procesu na dvoch stredných odborných školách, konkrétne na Strednej odbornej škole v Bardejove a Strednej odbornej škole v Lipanoch. Lektorkou bola Ing. Mária Hitríková.