Aktuality

Digitálne spracovanie materiálov a ich využívanie v edukačnom procese – nová kompetencia pedagogických zamestnancov

27. január 2021 - 19:14

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) pripravilo dva programy inovačného vzdelávania zamerané na digitálne spracovanie materiálov v prostredí VIKI a ich využívanie v edukačnom procese.

Dúhový kolotoč na rozprávkovú tému

27. január 2021 - 18:14

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského vekuDúhový kolotoč sa vďaka dlhoročnej tradícii teší záujmu detí, učiteliek i rodičov. Každoročne ju organizuje regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici. V roku 2020 sa uskutočnil 14. ročník súťaže na tému „Kde bolo, tam bude...“ Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Metodicko-pedagogické centrum pokračuje v činnosti bez prerušenia

8. január 2021 - 18:12

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade Vám prajeme do nového roka 2021 hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, rodinnej aj pracovnej pohody. Metodicko-pedagogické centrum (MPC) pokračuje v roku 2021 vo svojej činnosti bez prerušenia vzdelávania v už otvorených skupinách rôznych druhov schválených programov vzdelávania. Zároveň pokračuje aj v organizovaní atestácií a poskytovaní odborno-metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci.

Metodicko-pedagogické centrum otvára kvalifikačné vzdelávanie

8. január 2021 - 18:10

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zaraďuje do ponuky kvalifikačné vzdelávanie na základe potvrdení, ktoré mu vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre cieľovú skupinu pedagogický asistent bude v priebehu januára 2021 prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC sprístupnené prihlasovanie na kvalifikačné vzdelávanie v schválenom programe kvalifikačného vzdelávania Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov.

Správa o realizácii národných projektov PoP a PoP II

21. december 2020 - 11:30

Metodicko-pedagogické centrum v roku 2020 pokračovalo v realizácii národného projektu PoP a začalo realizáciu nového národného projektu PoP II. Obidva projekty vytvorili podmienky na zabezpečenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU), členov inkluzívnych tímov (sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia) a budovanie podporných tímov v  materských, základných a stredných školách, ale aj udržateľnosť projektov, na ktoré PoP a PoP II nadväzujú (udržateľnosť pracovných pozícií).

Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov sa konali online

18. december 2020 - 13:11

Metodicko-pedagogické centrum (MPC), atestačná organizácia, realizovalo z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu atestácie pedagogických a odborných zamestnancov formou obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky prvýkrát v online priestore.

Prvé kroky k zjednodušeniu administrácie v rámci implementácie národných projektov

8. december 2020 - 17:41

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) dňa 8. 12. 2020 rokovalo so sekciou štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR o zjednodušení administrácie pre školy v rámci implementácie národných projektov: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II