Publikácie

Zobrazujem 1 - 10 z 1680
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Špecializačné vzdelávanie pre vedúceho metodického združenia - PDF

Mgr. Jozef Bernát, PaedDr. Adriana Gondová, PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.Učebný zdroj je spracovaný ako podporný edukačný materiál pre učiteľov materských škôl a učiteľov prvého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti vedúceho metodického združenia. Prezentujeme v ňom teoretické informácie a úlohy vyplývajúce z praxe, ktoré vypĺňajú obsahovú stránku programu špecializačného vzdelávania s názvom „Špecializačné vzdelávanie pre vedúceho metodického združenia“.
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti vedúceho metodického združenia v materských


Komentované portfólio učiteľa základnej umeleckej školy - PDF

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.Legislatívne zmeny s platnosťou od 1. septembra 2008 menia postavenie a upravujú výchovu a vzdelávanie v základných umeleckých školách (ďalej ZUŠ). Nové postavenie základných umeleckých škôl a stupne umeleckého vzdelávania upravuje v tomto období Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúca Vyhláška č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole (1) ktorá vymedzuje a dopĺňa spresnenie vo všetkých oblastiach fungovania základných umeleckých škôl. V rámci Štátneho vzdelávacieho programu (2) je ZUŠ charakterizovaná ako škola so špecifickými vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi. Obsahom a organizáciou umeleckého vzdelávania základná umelecká škola spĺňa atribúty školy s významným kultúrno-výchovným poslaním. Poskytuje vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, literárnodramatickom, výtvarnom odbore a odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.


Uvádzajúci pedagogický zamestnanec - PDF

PaedDr. Jana Paleschová, PaedDr. Eva Bruteničová, Ing. Arch. Edita PavúrováOblasť školstva je výrazne determinovaná meniacimi sa podmienkami a s tým súvisiacimi zmenami v školách, vznikom nových požiadaviek, úloh a kompetencií učiteľov. Učiteľská profesia patrí k povolaniam, ktoré sú náročné a považované za nadmerne stresujúce, spôsobené nárokmi doby na jednotlivca. Čoraz častejšie sa vynárajú skutočnosti, že prvý rok učiteľov, po ukončení pregraduálnej fázy, v ich profesijnej dráhe je pre nich veľmi náročný a najťažší v celej ich kariére. Stretávajú sa s množstvom problémov, s disproporciou medzi vzdelávacou a výchovnou časťou edukácie. Nepoznajú reálne modely edukácie a každodenného života školy, nemajú dostatočné skúsenosti s budovaním si hlbších vzťahov a porozumenia deťom/žiakom a rozvíjaním procesov ich učenia sa.
V tomto procese adaptácie začínajúcich pedagogických zamestnancov zohráva významnú úlohu uvádzajúci pedagogický zamestnanec, ktorý by mal byť pre začínajúceho pedagogického zamestnanca mentorom, múdrym radcom a facilitátorom. Na vykonávanie tejto pozície musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, mať vykonanú 1. atestáciu a zároveň potrebuje mať absolvované špecializačné vzdelávanie v zmysle platnej legislatívy. Zároveň by mal mať dobré komunikačné zručnosti, poskytovať profesionálnu a osobnú podporu, mal by disponovať širokým spektrom vyučovacích štýlov a mať záujem o profesijný rozvoj začínajúceho pedagogického zamestnanca. V našich podmienkach je kompetenčný profil uvádzajúcich pedagogických zamestnancov rozpracovaný do troch oblastí profesijného štandardu.
Predkladaný učebný zdroj bol vytvorený na podporu rozvoja kompetencií uvádzajúceho pedagogického zamestnanca počas absolvovania špecializačného vzdelávania. Cieľom učebného zdroja je prezentovať základné informácie, ktoré súvisia s výkonom jeho špecializovanej činnosti v procese adaptačného vzdelávania.


Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov - Pedagogicko-psychologický základ - PDF

Adriana Kvetková,jana Medvecová,Mária Pirkovská,Eva Suchožová,István Szőköl,Viera Šándorová,Teťana Ustohalová, Jana VerePovolanie pedagogického zamestnanca je krásne, stále sa meniace, kreatívne, ale aj náročné. Bez teoretických základov a ďalšieho vzdelávania sa toto povolanie vykonávať nedá. Každý pedagogický zamestnanec, nevynímajúc vychovávateľa a pedagogického asistenta, musí spĺňať aspoň minimálne kvalifikačné predpoklady. V zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 138/2019 Z. z.) v § 11 ods. 1 pís. d) sa uvádza, že „vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie“. Samozrejme, následne je potrebné aj doplnenie požadovanej kvalifikácie na výkon pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Za doplnenie kvalifikácie sa považuje kvalifikačné vzdelávanie v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. § 43. Podľa odseku 8, § 43 spomínaného zákona sa umožňuje absolvovať kvalifikačné vzdelávanie aj fyzickým osobám, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami, ale spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii.


Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre vychovávateľov a pedagogických asistentov - Sociálno-vedný základ - PDF

Mgr. Jana Medvecová, Mgr. Eva Suchožová, PaedDr. Viera Šándorová, Mgr. Teťana Ustohalová, PaedDr. Jana Verešová, PhD.Povolanie pedagogického zamestnanca je krásne, stále sa meniace, kreatívne, ale aj náročné. Bez teoretických základov a ďalšieho vzdelávania sa toto povolanie vykonávať nedá. Každý pedagogický zamestnanec, nevynímajúc vychovávateľa a pedagogického asistenta, musí spĺňať aspoň minimálne kvalifikačné predpoklady. V zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. 138/2019 Z. z.) v § 11 ods. 1 pís. d) sa uvádza, že „vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy a pedagogického asistenta je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie“. Samozrejme následne je potrebné aj doplnenie požadovanej kvalifikácie na výkon pedagogického zamestnanca v kategórii vychovávateľa a pedagogického asistenta. Za doplnenie kvalifikácie sa považuje kvalifikačné vzdelávanie v súlade zákonom č. 138/2019 Z. z. § 43. Podľa odseku 8 § 43 spomínaného zákona sa umožňuje absolvovať kvalifikačné vzdelávanie aj fyzickým osobám, ktoré nie sú pedagogickými zamestnancami, ale spĺňajú kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii.


Profesijné kompetencie učiteľa materskej školy v oblasti DIEŤA - PDF

Eva Bruteničová, Silvia Mináriková, Jana Paleschová, Emília Petrovská, Eva Pupíková, Renáta VarhoľákováZa výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku je v materskej škole zodpovedný učiteľ materskej školy. Jeho profesionalita nespočíva iba v pozitívnom vzťahu k deťom. Dôležitou spôsobilosťou učiteľa materskej školy je poznanie individuálnych charakteristík každého dieťaťa.
Publikácia, ktorá sa čitateľovi dostáva do rúk je zameraná na opis troch profesijných kompetencií vyplývajúcich z profesijného štandardu učiteľa materskej školy v oblasti Dieťa. Tieto kompetencie sú smerované k identifikovaniu individuálnych špecifík dieťaťa
predškolského veku. Z toho dôvodu je využiteľná aj ako učebný zdroj pre účastníkov vzdelávacích programov obsahovo zameraných na pedagogické diagnostikovanie dieťaťa. Cieľom publikácie je analyzovať dôležité teoretické informácie, ktoré tvoria poznatkovú
platformu príslušných profesijných kompetencií. Čitateľ by mal po preštudovaní textu získať prehľad o základných informáciách, ktoré potrebuje k dosiahnutiu požadovaných kompetencií. Materiál má tiež ambíciu pomôcť učiteľovi materskej školy nielen pri dosahovaní uvedených troch profesijných kompetencií, ale aj pri preukazovaní ich dosiahnutia, napríklad pri tvorbe profesijného portfólia, ktoré môže následne tvoriť základ jeho atestačného portfólia. Preukazovanie dosiahnutia profesijných kompetencií je smerované k učiteľom s úplným stredným odborným vzdelaním, na kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec.


Sebariadenie a manažérska etika 3 (4. - 5. kapitola) - PDF

PaedDr. Eva Frišová, PhDr. Ingrid Nosková, PhD.Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Obsah rozširujúceho modulu je tvorený piatimi kapitolami.
Publikácia Sebariadenie a manažérska etika 3 ponúka kapitoly č.4 - 5, ktoré sa venujú
témam:
• spoločenská etiketa a protokol,
• profesionálna manažérska prezentácia.


Sebariadenie a manažérska etika (2. - 3. kapitola) - PDF

Adriana Lančaričová, Jarmila Verbovská, Edita Pavúrová, Zuzana Madarasová, Eva FrišováPredložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Obsah rozširujúceho modulu je tvorený piatimi kapitolami.
Publikácia Sebariadenie a manažérska etika 2 ponúka kapitoly č.2 - 3, ktoré sa venujú témam:
• organizácia vlastnej práce a organizovanie svojho času, predchádzanie nežiaducej záťaži vyvolanej stresom,
• problematika manažérskej etiky a stotožnenie sa s organizáciou.


Sebariadenie a manažérska etika 1 (1. kapitola) - PDF

PhDr. Ingrid Nosková, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.Predložený učebný zdroj je študijným materiálom pre pedagogických zamestnancov i odborných zamestnancov, ktorí chcú získať profesijné kompetencie požadované na výkon riadiacich činností.

Hlavným cieľom modulu je poznať teoretické východiská manažérskej etiky a jej význam pre úspešné riadenie školy alebo školského zariadenia a poznať silné a slabé stránky svojej osobnosti, svoje predpoklady a vedieť ich využiť v prospech riadenej školy alebo školského zariadenia.

Obsah rozširujúceho modulu je tvorený piatimi kapitolami.
Publikácia Sebariadenie a manažérska etika 1 ponúka kapitolu č.1, ktorá sa venuje:
• problematike rozvoja emocionálnej zrelosti vedúceho zamestnanca, predchádzaniu syndrómu vyhorenia a jeho príčinám, predchádzaniu sociálno-patologických prejavov v správaní a ďalších negatívnych javov, využitiu osobnostných predpokladov v riadení školy.


Képzőművészeti technikák a vizuális nevelésben / Výtvarné techniky vo vizuálnej edukácii - PDF

Mgr. Szilárd FecsóA körülöttünk lévő világ megismerésének, befogadásának elengedhetetlen eszköze a képi gondolkodás. A tárgyak, képek, a bennünket érő napi vizuális ingerek befolyásolják gondolkodásunkat, azt, hogy mit veszünk észre, mit tartunk fontosnak vagy azt, hogy miben hiszünk. Ezért már óvodás kortól kezdve fejlesztenünk kell azt a fajta képességet, amelynek segítségével az ember tájékozódni tud az őt körülvevő vizuális ingerek és információk halmazában. Az, aki nem képes eligazodni a vizuális impulzusok között, nem képes jeleket megfigyelni és értelmezni (szakemberek ezt az állapotot vizuális analfabetizmusnak nevezik), könnyen becsaphatóvá válik. A vizuális írástudás tehát ebből a szempontból alapkészségnek számít, és egy szinten van a tudásalapú képességekkel, mint az írás, olvasás, számolás vagy a logikus gondolkodás. A mindennapi kommunikációban a verbális és vizuális kommunikáció
nehezen elkülöníthető egységek, ugyanakkor mindkettő egymástól jól megkülönböztethető szabályrendszerrel rendelkezik. A vizualitás (látás) nyelve, egy olyan „kommunikációs eszköz”, amely struktúrák mentén szerveződik, tárgyi formában adja tovább a tapasztalatokat, viszont nyitottabb (ennél fogva univerzálisabb), mivel nem rendelkezik olyan kötött szabályokkal (nyelvtani szabályok, szókincs stb.), mint például a nyelv –, ahogy ezt Kepes György is megállapítja a Látás nyelve című művében (1979). Fontos, hogy a tanulók megismerkedjenek a vizuális nyelv alkotóelemeivel, megértsék, hogyan működnek, képesek legyenek befogadni, és használni a vizuális nyelvi eszközöket gondolataik kifejezésére. Ezeket a képességeket nevezzük együttesen vizuális írástudásnak. Ezen képességek fejlesztésére különféle eljárások, módszerek léteznek, amelyek a vizuális nevelés elengedhetetlen részét képezik. Ebből a szempontból egyik legfontosabb eszközrendszernek tartjuk a képzőművészeti technikákat, alkotói módszereket, ugyanis ezek segítségével kerülnek „mozgásba” a vizuális nyelv alkotóelemei. Segítségükkel bebiztosítható és élményszerűvé tehető a befogadás, a vizuális struktúrák, szabályok megismerése, a kreatív ötletek megvalósítása, és maga az alkotás. Nagyon sok képzőművészeti eljárást ismerünk, amelyeknek megvan a helye a művészeti oktatásban, ugyanakkor jellemző rájuk a változás is. Vannak technikák, amelyek feledésbe merülnek (mivel az alkotók nem, vagy csak ritkán használják őket), illetve új technikák látnak napvilágot (főleg az elektronikus, digitális, multimediális eljárásokra jellemző az innováció). Változik a kategóriák elnevezése is, ezért a művészeti eljárások kategóriába való besorolása nem egyszerű. Egyrészt nincs egységes felosztás, és hiányzik egyes területek pontos meghatározása, definíciója. A szakemberek körében az is kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e kategorizálásra. A vizuális oktatás szempontjából viszont mindenképpen fontos, hogy a művészeti tantárgyakat oktató pedagógus rendelkezzen a technikák, alkotói módszerek alkalmazását érintő ismeretekkel. Ehhez szükség van egy rendszerre, amely összesíti, szerkezetbe foglalja a művészeti technikákat. Jelen publikáció keretén belül megkíséreltük egy olyan rendszer létrehozását, ahol a különböző képzőművészeti technikákat és alkotói eljárásokat különböző jellegzetességek alapján csoportosítottuk. Figyelembe vettünk különböző hazai és külföldi szakirodalmat, a vizuális nevelés terén mért és publikált kutatási eredményeket, illetve a művészi és művészet pedagógiai gyakorlatot. A publikáció érinti a vizuális nevelés aktuális kérdéseit, a képzőművészeti technikák helyét a vizuális nevelésen belül, valamint foglalkozik a képzőművészeti technikák, alkotói módszerek osztályozásának lehetőségeivel. Tartalmazza 96 művészeti technika, alkotói módszer, eljárás rövid leírását, valamint a művészeti oktatásban alkalmazható kézműves technikák összefoglalását. A kategorizálásnak és a leírásoknak elsősorban információs jellege van. A technikák összegyűjtésénél és leírásánál a művészeti oktatásban való alkalmazásuknak a lehetőségét tartottuk szem előtt. A publikációnak elsősorban az a célja, hogy segítséget nyújtson a vizuális nevelés területén tevékenykedő pedagógusoknak eligazodni a művészeti oktatásban és kortárs művészetben uralkodó trendek, valamint a képzőművészeti technikák, alkotói módszerek világában. A felsorolt képzőművészeti technikák képezhetik egy portfólió alapját is, amelyet a pedagógusok felhasználhatnak a művészeti órák vagy szabadidős tevékenységek tervezésénél, tantervek kidolgozásánál. Fontos kiemelnünk még a publikáció szakmai jellegén túlmenő ismeretterjesztő jellegét is. Reméljük, segít mindazoknak új információkhoz hozzájutni a képzőművészeti technikákkal és az alkotási folyamatokkal kapcsolatban, akik érdeklődnek a téma iránt. Ezt a kiadványt jó szívvel ajánljuk oktatási szakembereknek, pedagógusoknak, művészeknek, szülőknek és gyerekeknek, valamint minden alkotni vágyó, kreatív embernek.