Storočnica Slovenského národného divadla v edukačnom procese

Rok 2020 vyhlásila vláda Slovenskej republiky za Rok slovenského divadla. Tento rok uplynulo 100 rokov od vzniku Slovenského národného divadla (ďalej len SND) a vláda vzdala hold nielen jednej z prvých slovenských inštitúcii, ktoré vznikali po roku 1918, po
vzniku Československej republiky, ale aj všetkým divadelníkom (činohre, baletu, opere) minulosti a prítomnosti, ktorí boli a sú spätí so SND.
Keď sa prejdeme Starým Mestom v Bratislave a zájdeme na Hviezdoslavovo námestie, objavíme tam krásnu budovu postavenú v eklektickom štýle s nápisom Slovenské národné divadlo. Budova, ktorá rozpráva príbeh o vzniku prvej národnej divadelnej scény.
Predložený učebný zdroj sa venuje problematike zaraďovania témy storočnice vzniku Slovenského národného divadla do vyučovacieho procesu vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Jazyk a komunikácia. Uvedený študijný materiál predstavuje implementáciu rôznych metód do vyučovacieho procesu, prostredníctvom ktorých je možné žiakom sprístupniť históriu SND a jeho význam pre Slovensko. Tematicky je predložený učebný zdroj v súlade s cieľmi vyučovania orientovaný na spoznávanie vzniku Slovenského národného divadla, budovy Slovenského národného divadla a osobnosti súvisiace s divadelným umením Slovenského národného divadla prostredníctvom aktívnej činnosti žiakov. Cieľom predloženého textu je upriamiť pozornosť učiteľov na sté výročie vzniku
Slovenského národného divadla ako ďalší dôležitý medzník v novodobej histórii Slovenska realizáciou rôznych aktivít podporiť pozitívny vzťah žiakov k pamätihodnostiam a kultúrnemu dedičstvu a rozvíjať ich občianske a spoločenské kompetencie realizáciou cielených aktivít.

Autori: 
PaedDr. Oľga Nestorová, PaedDr. Mária Onušková
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-565-1461-0
Rok vydania: 
2020
Rozsah: 
43s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
publikacia recenzenti: 
Mgr. Slávka Gécová
Mgr. Eva Suchožová
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: 
Oblasť vzdelávania: 
Aktívne učenie sa