Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 81 až 90 z počtu 184 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Aktivitu je možné realizovať denne 15 až 20 minút počas vyučovania, v školskom klube alebo aj doma ako dlhodobý projekt. Najlepšie je každý deň v kruhu komunity alebo aspoň raz do týždňa vytvoriť priestor, aby žiaci mohli svoju knihu prezentovať pred celou skupinou v triede alebo aj pred rodičmi. Ak sú deti doma, prezentovanie napísaného a nakresleného môže byť v rodinnom kruhu v čase, keď sa zíde celá rodina.Táto edukačná aktivita sa zameriava na komunikáciu v cudzom jazyku – „small talk“, reagovanie na novo vypočuté informácie, navrhovanie riešenia, vyjadreniu súcitu/radosti atď. V afektívnej rovine si žiaci prehlbujú vnímanie kontextov komunikačných situácií, rešpekt voči partnerom v komunikácii a primerané reakcie. Žiaci si upevňujú a automatizujú frázy každodennej komunikácie a precvičujú rôzne funkcie jazyka. Dá sa použiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny.Edukačná aktivita a pracovné listy sú zamerané na rozvoj uvedených kompetencií, s hlavným dôrazom na rozvoj kultúrnych kompetencií a povedomia o významných kultúrnych pamiatkach na Slovensku. V rámci obsahu predmetu vlastiveda sleduje aktivita (súbor úloh) vo väzbe na ŠVP ISCED1 výkonový štandard: identifikovať päť najvýznamnejších kultúrnohistorických pamiatok Slovenska na mape a obsahový štandard: pamiatky (UNESCO) Slovenska (Bardejov, Vlkolínec, Banská Štiavnica s okolím, Spišský hrad a okolie, jaskyne Slovenského krasu, bukové lesy Východných Karpát, Levoča, drevené kostolíky).

Pracovné listy obsahujú viacero úloh s väzbou na uvedené kompetencie a ciele. Zadané úlohy prepájajú obsah predmetu vlastiveda s ďalšími predmetmi (slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk). V rámci zadávania spracovania pracovných listov a úloh v nich ako námetov na domáce učenie sa žiaka je vhodné na príprave úloh, prípadne ich ďalšej modifikácii sledovať potreby ďalších predmetov (možná spolupráca MZ a jednotlivých vyučujúcich pedagógov).

PRIEREZOVÉ TÉMY: multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj
MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY: slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika.Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú orientované na formovanie kľúčových kompetencií v kontexte vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, zameraných na regionálne dejiny mesta Bratislavy. Zároveň prezentuje aktivity súvisiace s rozvíjaním čítania s porozumením jednotlivých povestí, aktivity na rozvíjanie kritického myslenia žiaka a rozvíjanie práce s videosekvenciami (filmovými ukážkami). Z uvedeného vyplýva, že je prínosom pre využívanie čitateľských stratégií v edukačnom procese s využitím regionálnych prvkov. Žiaci si zdokonaľujú prostredníctvom práce s čitateľskými stratégiami svoje čitateľské zručnosti a metódy spracovávania textu. Vplýva to na ich aktivitu a motiváciu.Zámerom tejto didaktickej hry je jednoduchým spôsobom rozvíjať čítanie s porozumením u žiakov 2. alebo 3. ročníka základnej školy. Jej výhodou je prirodzené a nenásilné sústredenie žiakov počas čítania, pričom samotné porozumenie textu je ľahko identifikovateľné u všetkých žiakov v triede.Vyučovacia jednotka inšpirovaná výtvarnými tendenciami, prostredníctvom ktorých sa snažili vizuálni umelci zaznamenať zvuk cez výtvarné médium. Vyučovacia jednotka má výrazné medzipredmetové vzťahy s hudobnou výchovou. Umelec Milan Grygar sa rozhodol obohatiť kresbu o zvuk novými tvorivými prístupmi. Je autorom akustických kresieb, ktoré vznikali na princípe rytmu. Najprv využíval zvuk odláčania predmetov jednou rukou, neskôr to bol pohyb predmetov, ktoré boli schopné samostatného pohybu. Akustické kresby sú papiere pokryté odtlačkami predmetov namáčaných do čierneho tušu, ku ktorým si autor zároveň púšťal záznam zvuku nahratý počas ich vytvárania. Akustické kresby prešli do performančných akcií a vznikali živé kresby. Postupne sa autor začal venovať hmatovým kresbám. Tu sa prejavila symbióza pohybu, zvuku a kresby. Autor stál za obrazom a tvoril bez prítomnosti zraku, len cez otvory v papieri. Veľkosť kresby určovalo rozpätie umelcových rúk. Milan Grygar realizoval grafické partitury, niektoré boli zhudobnené.

Tieto výtvarné podnety pomôžu rozšíriť žiakom znalosti o súčasnom výtvarnom umení a pomôžu rozvíjať vizuálnu gramotnosť a kultúrne kompetencie.Tieto edukačné aktivity sa zameriavajú na prácu so slovnou zásobou v rámci pretextových aktivít, reagovanie na neznámu slovnú zásobu, navrhovanie a formulovanie riešenia atď. V afektívnej rovine si žiaci prehlbujú rešpekt voči partnerom v komunikácii v skupine a primerané reakcie. Žiaci sa učia pracovať s novou slovnou zásobou tak, aby ju vedeli aktívne využiť počas čítania/počúvania textu a aj neskôr vo vlastnej produkcii. Aktivity sa dajú využiť v motivačnej fáze vyučovacej jednotky.Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.Aktivity (vhodné aj pre žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín) ponúkajú príležitosť na precvičovanie svetových strán a  orientácie na mape pomocou nich a významných objektov. V súbore aktivít sa koncentrujú kompetencie predmetov vlastiveda, výtvarná výchova a materinský jazyk. Na základe priloženej mapy žiaci hľadajú ukrytý poklad a následne podľa vlastného výberu (resp. podľa zadania pedagóga) riešia prináležiace úlohy.Predmet prírodoveda nepatrí medzi žiakmi práve k obľúbeným predmetom. Riešením tejto situácie môže byť aj častejšie využívanie nových aktivizujúcich metód a foriem výučby. Vyučovanie predmetu pomáha žiakom uvedomiť si význam prírodovedy pre ich každodenný život, umožňuje im lepšie porozumieť svojmu okoliu a naučí ich zodpovednosti za súčasný stav i budúcnosť svojho okolia, našej krajiny i planéty. Výchovno-vzdelávací proces prírodovedy je založený na riešení teoretických alebo praktických problémov a vyžaduje aktívnu činnosť žiaka.