Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 81 až 90 z počtu 190 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Cieľom krátkej metodickej inšpirácie je prezentovať zásobník vybraných cvičení na alebo s bosu na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy za účelom zvýšenia koordinačných schopností žiakov. Obsah učiva školskej telesnej a športovej výchovy sa v dnešnej dobe obohacuje o mnohé netradičné športové hry, o nové netradičné náčinie či náradie. Záujem žiakov sa mení, chcú využívať posilňovne i netradičné náčinie.

Zaradenie netradičného náčinia do vyučovacieho procesu prinesie žiakom a aj učiteľom nové podnety na zatraktívnenie vyučovania a obohatenie obsahu telesnej a športovej výchovy (Argajová – Roučková, 2013). Každý šport kladie na koordinačné schopnosti svoje špecifické požiadavky. Koordinačné pohybové schopnosti podmieňuje úroveň analyzátorov (sluchového, zrakového, vestibulárneho, kinestetického) a centrálny nervový systém. Dnes v mnohých športoch demonštrujú športovci nové, technicky oveľa náročnejšie prvky (športová gymnastika, akrobatické lyžovanie, krasokorčuľovanie), o ktoré sa v minulosti nikto ani nepokúšal. Súčasná generácia detí a mládeže vstupuje do športovej prípravy s ďaleko nižšou úrovňou kondičných a najmä koordinačných schopností, než to bolo pred 15 – 20 rokmi. Je to dôsledok spôsobu života. Vymizli niektoré domáce práce ako pílenie a rúbanie dreva, práce v záhrade, ale aj spontánne pohybové aktivity, ktoré sa vykonávali na dvoroch, uliciach, v prírode, rozličné hry a súťaže (skákanie na švihadle, lezenie a šplhanie...).

Bezprostredný základ všetkých športov tvorí pohybová aktivita a tá zohráva v živote človeka čoraz významnejšiu úlohu. Dnešná počítačová doba, keď pri počítači presedíme neskutočný čas, ochudobňuje človeka o pohyb, ochabujú svaly a strácame pojem a realitu, sme často chorí, priberáme.Vzdelávacia aktivita je zameraná na netypické slovné úlohy s rovinnými geometrickými útvarmi. Pomocou geometrických útvarov – trojuholníkov a štvorcov rôznych rozmerov, ktoré majú žiaci v prílohe B, riešia v dvoch zadaniach úlohy súvisiace s tvarom a obsahom útvarov. V treťom zadaní je potrebné aj zapojenie kombinačných zručností. Pri riešení jednotlivých úloh zadaní si žiaci vytvárajú vlastný algoritmus riešenia.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako sa učiť učiť sa, ako riešiť problémové situácie. Rozvíja logické, kombinačné a kritické myslenie na základe cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom.

Využitie aktivity je možné aj v rámci domácej prípravy, riešenia úloh sú v prílohe C.Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivity na rozvíjanie emocionálneho cítenia a vyjadrovania sa pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných v A variante. Aktivita je zameraná na formovanie kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných kompetencií (najmä v mimoslovnej a neverbálnej komunikácii), spoločenských a občianskych kompetencií, osobnostných a sociálnych kompetencií a kultúrneho povedomia. Aktivita je zameraná na rozvíjanie osobnosti žiaka, na rozvíjanie emocionálnej inteligencie a kritického myslenia žiaka.

Emócie a emocionálna výchova je významná oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. ,,Emóciami máme na mysli nižšie city spojené najmä s uspokojovaním základných napr. biologických potrieb a potreby bezpečia. Emócie sú priamo zodpovedné za to, ako sme schopní konať. Preto má citová výchova také dôležité miesto vo výchove“  (Zelinová 2007, s. 40).

Hlavné zacielenie primárnej edukácie v súvislosti s emocionálnymi kompetenciami detí a žiakov sa orientuje najmä na rozvoj pozitívnych citov vo vzťahu k sebe samému (uvedomenie si vlastnej identity, získanie sebavedomia, sebadôvery, relatívne citovej samostatnosti), schopnosť rozvíjať a vytvárať citové vzťahy väzby k okoliu, rozvíjať schopnosti a zručnosti vyjadrovať svoje pocity, dojmy a prežívanie. Medzi najpodstatnejšie emócie, s ktorými prichádzajú deti a žiaci do školy a s ktorými musia pedagógovia pracovať sú: hnev, zúrivosť, podráždenosť, násilníctvo, smútok, žiaľ, osamelosť, skľúčenosť, strach, obavy, nervozita, ľaknutie, ohrozenie, panika, radosť, šťastie, uvoľnenosť, prekvapenie, šok, údiv, odpor.Vyučovacia hodina zameraná na tvorbu a výtvarné premeny škvrny.  Žiaci pri maľbe škvrny musia počítať s momentom náhody a nechajú voľne rozpíjať tuš alebo akvarelovú farbu po akvarelovom papieri. Do škvrny môžu žiaci opätovne zasiahnúť buď po jej zaschnutí, alebo ešte za mokra. Akvarelový papier a akvarelové farby svojimi vlastnosťami umožňujú vytvárať zaujímavé výtvarné experimenty.

Škvrna je základný vyjadrovací a výrazový prostriedok, ktorý sa vyznačuje nedefinovateľným tvarom. Konečná podoba škvrny je výsledkom: 

  1. materiálových vlastností obrazovej textúry,
  2. sily maliarskeho gesta,
  3. vplyvu psychického automatizmu a náhody,
  4. vplyvu zemskej gravitácie.

V modernom umení 20. storočia nadobudla škvrna dominantné postavenie najmä v troch výtvarných štýloch: v impresionizme, v surrealizme a v abstraktnom expresionizme, pričom vo všetkých troch smeroch mala škvrna celkom inú estetickú hodnotu.“ (Štofko, 2005, s. 320)Aktivita je zameraná na stimuláciu digitálnej a finančnej gramotnosti v edukácii u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s hospodárnym nakupovaním.Príklady učebných úloh sú zamerané na rozvíjanie piatich kľúčových prírodovedných kompetencií, ktoré konkretizovala PISA v roku 2000. Texty učebných úloh môžu učitelia jednotlivých predmetov vyberať a meniť podľa preberanej témy. Výsledky testovania z prírodovednej gramotnosti ukazujú, že úspešnosť žiakov je priamo ovplyvnená úrovňou ich čitateľskej a matematickej gramotnosti. Aktivitu je možné realizovať denne 15 až 20 minút počas vyučovania, v školskom klube alebo aj doma ako dlhodobý projekt. Najlepšie je každý deň v kruhu komunity alebo aspoň raz do týždňa vytvoriť priestor, aby žiaci mohli svoju knihu prezentovať pred celou skupinou v triede alebo aj pred rodičmi. Ak sú deti doma, prezentovanie napísaného a nakresleného môže byť v rodinnom kruhu v čase, keď sa zíde celá rodina.Táto edukačná aktivita sa zameriava na komunikáciu v cudzom jazyku – „small talk“, reagovanie na novo vypočuté informácie, navrhovanie riešenia, vyjadreniu súcitu/radosti atď. V afektívnej rovine si žiaci prehlbujú vnímanie kontextov komunikačných situácií, rešpekt voči partnerom v komunikácii a primerané reakcie. Žiaci si upevňujú a automatizujú frázy každodennej komunikácie a precvičujú rôzne funkcie jazyka. Dá sa použiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny.Edukačná aktivita a pracovné listy sú zamerané na rozvoj uvedených kompetencií, s hlavným dôrazom na rozvoj kultúrnych kompetencií a povedomia o významných kultúrnych pamiatkach na Slovensku. V rámci obsahu predmetu vlastiveda sleduje aktivita (súbor úloh) vo väzbe na ŠVP ISCED1 výkonový štandard: identifikovať päť najvýznamnejších kultúrnohistorických pamiatok Slovenska na mape a obsahový štandard: pamiatky (UNESCO) Slovenska (Bardejov, Vlkolínec, Banská Štiavnica s okolím, Spišský hrad a okolie, jaskyne Slovenského krasu, bukové lesy Východných Karpát, Levoča, drevené kostolíky).

Pracovné listy obsahujú viacero úloh s väzbou na uvedené kompetencie a ciele. Zadané úlohy prepájajú obsah predmetu vlastiveda s ďalšími predmetmi (slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk). V rámci zadávania spracovania pracovných listov a úloh v nich ako námetov na domáce učenie sa žiaka je vhodné na príprave úloh, prípadne ich ďalšej modifikácii sledovať potreby ďalších predmetov (možná spolupráca MZ a jednotlivých vyučujúcich pedagógov).

PRIEREZOVÉ TÉMY: multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj
MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY: slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika.Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú orientované na formovanie kľúčových kompetencií v kontexte vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, zameraných na regionálne dejiny mesta Bratislavy. Zároveň prezentuje aktivity súvisiace s rozvíjaním čítania s porozumením jednotlivých povestí, aktivity na rozvíjanie kritického myslenia žiaka a rozvíjanie práce s videosekvenciami (filmovými ukážkami). Z uvedeného vyplýva, že je prínosom pre využívanie čitateľských stratégií v edukačnom procese s využitím regionálnych prvkov. Žiaci si zdokonaľujú prostredníctvom práce s čitateľskými stratégiami svoje čitateľské zručnosti a metódy spracovávania textu. Vplýva to na ich aktivitu a motiváciu.