Minidialóg

Minidialóg

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Minidialóg

Cieľová skupina: žiaci s úrovňou anglického jazyka A2 a vyššie

Tematická oblasť výchovy: jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

sociálne komunikačné kompetencie

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie
 • chápe význam a uplatňuje také formy komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti

kompetencia riešiť problémy

 • je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych, postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov

kompetencie sociálne a personálne

 • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch

Špecifické ciele:

Kognitívny

 • vyjadriť problém
 • opísať situáciu
 • formulovať názor
 • navrhnúť riešenie problému
 • diskutovať o probléme

Afektívny

 • prejaviť záujem o problém spolužiaka
 • rešpektovať názor spolužiaka
 • správať sa v súlade so situáciou

Prostredie: škola, trieda, jazyková učebňa

Forma a počty: skupinová (dvojice, pre vyššie úrovne jazyka aj skupiny s vyšším počtom žiakov)

Trvanie: 15 – 20 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Táto edukačná aktivita sa zameriava na komunikáciu v cudzom jazyku – „small talk“, reagovanie na novo vypočuté informácie, navrhovanie riešenia, vyjadreniu súcitu/radosti atď. V afektívnej rovine si žiaci prehlbujú vnímanie kontextov komunikačných situácií, rešpekt voči partnerom v komunikácii a primerané reakcie. Žiaci si upevňujú a automatizujú frázy každodennej komunikácie a precvičujú rôzne funkcie jazyka. Dá sa použiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny.

Potrebný materiál: pre žiakov na úrovni A2: vety na kartičkách/pracovný list so zoznamom viet; pre žiakov na úrovni A2+ kartičky/pracovné listy s opisom situácie; vizuálny materiál vo forme obrázkov zobrazujúcich situácie

Opis postupu realizácie:

 1. Motivačná fáza – učiteľ ukáže/zobrazí žiakom obrázok napr. maratónu. Opýta sa žiakov, či sa už niekedy maratónu zúčastnili, alebo poznajú niekoho, kto sa ho zúčastnil.
 2. Expozičná fáza – učiteľ napíše/zobrazí žiakom vetu, napr. „I´m running a marathon next weekend.“ Požiada žiakov, aby reagovali na túto novinku, a zapíše možné odpovede na tabuľu. Následne zobrazí možný vzorový dialóg (veta opisujúca novinky – reakcia).
 3. Fixačná fáza – učiteľ vysvetlí žiakom, že budú pracovať vo dvojiciach/skupinách podobným spôsobom. Žiakom na úrovni A2 poskytne pomôcku (frázy, ktoré možno využiť pri reagovaní na novinky) a rozdá kartičky s vetami/banku viet. Úlohou žiakov je primerane reagovať na novinky, ktoré si vypočujú. Pri žiakoch na vyššej úrovni je možné použiť kartičky s opisom situácie alebo obrázky, postup pri práci žiakov je rovnaký. Títo žiaci môžu pracovať aj vo väčších skupinách (3- až 4-členné skupiny) a reagovať na novinky krátkou diskusiou.
 4. Diagnostická fáza – žiaci môžu svoj minidialóg predstaviť pred triedou. Spoločne môžu hlasovať, ktorý nápad bol najzaujímavejší.

Poznámky pre učiteľa: Je potrebné žiakom zdôrazniť, že nie je potrebné rozvíjať dialóg do hĺbky. Princípom aktivity je počúvať a primerane reagovať na vypočuté. Učiteľ počas aktivity monitoruje činnosť jednotlivých dvojíc alebo skupín.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Žiaci si pripravia vlastné námety na vyjadrenie noviniek alebo situácií – vety, vyhľadajú zaujímavé obrázky na internete. Učiteľ si tak môže vytvoriť banku materiálov na následné použitie v iných triedach.

Autor/Zdroj: Mgr. Zuzana Procházková, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Ďalšie zdroje:

https://aclsplus.com//wp-content/uploads/2017/05/person-in-the-sun.png

https://twitter.com/admiraluk/status/719569464535048192

https://miro.medium.com/max/1024/1*6BGawXl5QN7eu2pTeh-eCg.jpeg

https://www.telegraph.co.uk/content/dam/Travel/ski/family-ski-holidays-getty-images.jpg?imwidth=1400

http://passporttolagan.weebly.com/uploads/7/8/0/9/78092970/9415596.jpg

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 Príklad prípravy/motivačnej fázy aktivity a banka fráz

Príloha 2 Banka vzorových viet/situácií/obrázkov