Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 71 až 80 z počtu 190 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov: nácvik priamej verbálnej komunikácie s konkrétnym cieľom, rozvíjanie efektívnej komunikácie a na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov: schopnosť aktívne počúvať, vedieť diferencovať svoje postoje a názory, akceptovať názory druhých, rozvíjať kreativitu.Vzdelávacia aktivita je využiteľná vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda, podoblasť: Prírodné javy – magnetizmus, ktorej cieľom je rozvíjať procesuálnu stránku poznávania prírody – dieťa sa venuje skúmaniu prírodných javov, opisuje, ako a kedy vybrané prírodné javy prebiehajúČítanie s porozumením v cudzích jazykoch sa javí často ako problém na všetkých úrovniach. Na jeho rozvoj je potrebné trénovať aplikovanie rôznych stratégií a čiastkových spôsobilostí (subskills), medzi ktoré nepochybne patrí vyvodenie významu neznámych slov, porozumenie explicitne daných informácií, porozumenie implicitne daných informácií, pochopenie vzťahov v rámci viet, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky, pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez gramatické kohézne prostriedky, rozlíšenie hlavnej myšlienky od vedľajších detailov, skimming, scanning atď. Prezentovaná edukačná aktivita je zameraná na pochopenie vzťahov medzi časťami textu cez lexikálne kohézne prostriedky a rozvíjanie dedukcie významu neznámych lexikálnych jednotiek.Žiaci budú vytvárať papierový model ľudského tela. Ľudské telo bude v životnej veľkosti 7- až 8-ročného dieťaťa. Žiaci ako model použijú na obkreslenie vlastné telo.

Jednotlivé časti ľudského tela budú vrstvené. Vrstvy budú žiaci vytvárať postupne. Prvá vrstva bude znázorňovať kostru. Druhá vrstva bude znázorňovať svaly. Tretia vrchná vrstva bude znázorňovať kožu. Kostra bude nakreslená na tvrdom papieri. Svaly budú vytvorené na tenšom priesvitnom papieri, aby sa žiakom lepšie darilo upnúť svaly na kosti. Koža bude vytvorená z výkresu a kolorovaná pastelkami.

Žiaci môžu pracovať každý individuálne, ale aj v skupinách. Každý žiak bude pracovať na jednej časti ľudského tela: hlava, trup, ruka, noha. Na záver spoločne zložia celé ľudské telo (môžu aj z fotiek).Vyučovacia jednotka zameraná na prepojenie dvoch výtvarných techník akvarelovej maľby a papierovej koláže. Výnimočnosť tohto prevedenia spočíva v tom, že si žiaci najprv musia sami vytvoriť základný farebný papier na koláž. Po zaschnutí nimi namaľovaného papiera ho postupne budú trhať a vytvárať kompozíciu kolážovej krajiny.Prezentovaná aktivita slúži na rozvoj, príp. diagnostikovanie komplexnej koordinačnej schopnosti žiakov zábavným spôsobom.Vzdelávacia aktivita je zameraná na netradičné riešenie matematických operácií s celými číslami, rovnako aj so zlomkami. Pomocou dominových tabličiek, ktoré nahrádzajú jednotlivé číslice (1 tablička = 2 číslice) alebo zlomky (1 tablička = 1 zlomok) žiaci riešia úlohy na sčítanie a odčítanie zlomkov, násobenie prirodzených čísel. Žiaci majú vymedzené možnosti v rámci výberu číslic od 0 po 6 a vytvárajú si vlastný algoritmus riešenia jednotlivých úloh. V prípade potreby majú žiaci v prílohe B možnosť vyrobiť si dominové tabličky.

Aktivita rozvíja u žiakov kľúčové kompetencie ako sa učiť učiť, riešiť problémové situácie. Rozvíja logické a kritické myslenie na základe cieľov stanovených Štátnym vzdelávacím programom.

Využitie aktivity je možné v rámci domácej prípravy, ale aj na samotnú hru DOMINO.Prezentované aktivity sa zameriavajú na samostatnú prácu žiakov – formou projektov a úloh podporujúcich kreatívne myslenie a písomný prejav žiaka.Edukačná aktivita je zameraná na rozvíjanie sociálnych kompetencií žiakov (pracovať v tíme, viesť alebo usmerňovať tím, akceptovať názory členov tímu, aktívne spolupracovať, angažovať sa, podporovať členov tímu) a komunikačných kompetencií žiakov (schopnosť vyjadrovať a presadiť si svoj názor, schopnosť argumentovať, adekvátne reagovať vzhľadom na komunikačnú situáciu, schopnosť aktívne počúvať).Vyučovacia hodina zameraná na pretavenie impresionistickej maľby Claudea Moneta Lekná do koláže. Pre impresionistickú maľbu je dôležitá farba – farebná škvrna, ktorá sa v prírode mení podľa zmeny osvetlenia v priebehu dňa. Impresionistické maľby Claudea Moneta vznikali priamo v exteriéri, tému lekná na jazere rozpracoval prostredníctvom niekoľkých plátien. Na maľbách je zjavný charakteristický ťah štetca umelca, farba nanášaná formou škvŕn, odlesky slnka, svetla z predmetov na mihotajúcej sa vodnej hladine. Farebné škvrny olejových farieb môžeme v procese tvorby napodobniť odtrnutými kúskami farebných papierov, z ktorých vytvoríme koláž.