Bosu na hodinách telesnej a športovej výchovy

Bosu na hodinách telesnej a športovej výchovy

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Bosu na hodinách telesnej a športovej výchovy

Cieľová skupina: ISCED2, 9. ročník základnej školy

Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb – telesná a športová výchova

Kľúčové kompetencie:

  • komunikačné kompetencie
  • pracovné kompetencie
  • kompetencie učiť sa
  • riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

Ciele:

Kognitívny cieľ:

opísať správne postavenie a dýchanie pri cvičení

Afektívny cieľ:

pracovať samostatne na zadaných úlohách

rešpektovať bezpečnosť pri cvičení

Psychomotorický cieľ:

predviesť jednotlivé cvičenia na bosu

Prostredie: škola

Forma a počty: skupinová, 5 skupín po 4 – 5 žiakoch

Trvanie: 10 – 15 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Cieľom krátkej metodickej inšpirácie je prezentovať zásobník vybraných cvičení na alebo s bosu na vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy za účelom zvýšenia koordinačných schopností žiakov. Obsah učiva školskej telesnej a športovej výchovy sa v dnešnej dobe obohacuje o mnohé netradičné športové hry, o nové netradičné náčinie či náradie. Záujem žiakov sa mení, chcú využívať posilňovne i netradičné náčinie.

Zaradenie netradičného náčinia do vyučovacieho procesu prinesie žiakom a aj učiteľom nové podnety na zatraktívnenie vyučovania a obohatenie obsahu telesnej a športovej výchovy (Argajová – Roučková, 2013). Každý šport kladie na koordinačné schopnosti svoje špecifické požiadavky. Koordinačné pohybové schopnosti podmieňuje úroveň analyzátorov (sluchového, zrakového, vestibulárneho, kinestetického) a centrálny nervový systém. Dnes v mnohých športoch demonštrujú športovci nové, technicky oveľa náročnejšie prvky (športová gymnastika, akrobatické lyžovanie, krasokorčuľovanie), o ktoré sa v minulosti nikto ani nepokúšal. Súčasná generácia detí a mládeže vstupuje do športovej prípravy s ďaleko nižšou úrovňou kondičných a najmä koordinačných schopností, než to bolo pred 15 – 20 rokmi. Je to dôsledok spôsobu života. Vymizli niektoré domáce práce ako pílenie a rúbanie dreva, práce v záhrade, ale aj spontánne pohybové aktivity, ktoré sa vykonávali na dvoroch, uliciach, v prírode, rozličné hry a súťaže (skákanie na švihadle, lezenie a šplhanie...).

Bezprostredný základ všetkých športov tvorí pohybová aktivita a tá zohráva v živote človeka čoraz významnejšiu úlohu. Dnešná počítačová doba, keď pri počítači presedíme neskutočný čas, ochudobňuje človeka o pohyb, ochabujú svaly a strácame pojem a realitu, sme často chorí, priberáme.

Potrebný materiál: bosu, cvičebný úbor, stopky

Opis postupu realizácie:

 

Cvičenia na bosu – kruhový tréning so 6 stanovišťami, 3 série po 1 minúte, odpočinok medzi sériami 2 minúty.

1) Kľuky na základni bosu

Začíname v podpore ležmo, ruky na základni bosu. Kľuk s nádychom, s výdychom vrátiť späť.

 

  

 

2) Výpad vzad z bosu

Stoj spojný na bosu, ruky vbok. Výpad pravou nohou vzad do podrepu, ľavá noha je na bosu, s nádychom sa vrátiť do pôvodného stoja. Rovnaký počet opakovaní druhá noha.

 

  

 

3) Skracovačky na bosu

Ľahneme si na bosu, pričom bosu je v stredovej časti chrbta. Chodidlá celou plochou na podlahe. Paže sú za hlavou a zároveň ju podopierajú. Pozeráme sa na strop. V spodnej polohe sa nadýchneme a zadržíme dych.

 

  

 

4) Turecký sed na bosu

Turecký sed na základni bosu, ruky sú položené na kolenách. Následne upažiť. Obmena: v tureckom sede chytať tenisovú loptičku alebo si ju hádzať nad hlavu.

 

  

 

5) Kľuky v vzpore vzad podrepom na bosu

Vzpor vzad podrepom, ruky na bosu. Kľuk s nádychom a s výdychom vrátiť späť.

 

  

 

6) Podrepy na bosu

Mierny stoj rozkročný na bosu, ruky sú pripažené. Nádych, podrep, predpažiť a s výdychom sa vrátiť do pôvodného stoja.

 

  

 

Cvičenia na bosu – kruhový tréning s 5 stanovišťami, 3 série po 1 minúte, odpočinok a presun medzi sériami 2 minúty.

 

1) Výskoky z podrepu na bosu

Mierny podrep rozkročný na bosu, ruky sú vzpažené. S výdychom výskok, ruky vzpažiť a s nádychom sa vrátiť do pôvodného podrepu.

 

  

 

2) Kľuky s chodidlami na bosu

Vzpor ležmo, chodidla na bosu. Kľuk s nádychom, s výdychom vrátiť späť.

 

  

 

3) Prednožovanie v vzpore v sede na bosu

Vzpor sedmo, kolena pokrčené prednožmo na bosu, mierny záklon, prednožiť do vystretia s nádychom a s výdychom vrátiť späť.

 

  

 

4) Úklony do strán v ľahu na bruchu na bosu

Ľah na bruchu na bosu, ruky za hlavu. Úklon vľavo s výdychom, s nádychom vrátiť na stred. S ďalším výdychom úklon vpravo a s nádychom vrátiť na stred.

 

  

 

Využitím netradičného náčinia bosu v školskej telesnej a športovej výchove sa vytvárajú nové možnosti, ktoré môžu prispieť k aktívnemu záujmu žiakov o šport. Zaradenie bosu do hodín telesnej a športovej výchovy môže žiakom a aj učiteľom priniesť nové podnety, skúsenosti a zážitky, a tým prispieť ku kvalite a zatraktívneniu vyučovania, preto ich odporúčame zaradiť do ŠkVP.

Námety môžu poslúžiť okrem učiteľov telesnej a športovej výchovy aj učiteľom primárneho vzdelávania ako pomôcka pri vytváraní vlastného zásobníka pohybových cvičení i ako východisko pri tvorbe vlastných edukačných aktivít začínajúcich učiteľov pripravujúcich sa na pedagogickú prax.

 

Autor/Zdroj:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja DP MPC Košice,

Ďalšie zdroje:

ANTALA, B. – LABUDOVÁ, J. – MODRÁK, M., 2009. Štátny vzdelávací program, telesná a športová výchova (vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb) príloha ISCED 3. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. 15 s.

ARGAJOVÁ, J., ROUČKOVÁ, M., 2013. Netradičné pohybové hry. Bratislava: MPC, 1. vydanie. ISBN 978-80-8052-512-5.

BEBČÁKOVÁ, V. – MIKUŠ, M. – ŠIMONEK, J., 2009. Štátny vzdelávací program, telesná a športová výchova (vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb) príloha ISCED 2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. 21 s.

BLAŽKOVÁ, S., 2015. Bosu balance trainer cardio + strenght. Praha: Face Czech

KLINČÁKOVÁ, D., 2017. Atestačná práca na druhú atestáciu, Využitie bosu na rozvoj koordinačných schopností na hodinách telesnej a športovej výchovy. Metodicko-pedagogické centrum DP Košice