Úlohy na rozvoj kľúčových kompetencií prírodovednej gramotnosti

Úlohy na rozvoj kľúčových kompetencií prírodovednej gramotnosti

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Úlohy na rozvoj kľúčových kompetencií prírodovednej gramotnosti

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ (8. – 9. ročník)

Vzdelávacia oblasť: človek a príroda

Kľúčové kompetencie:

  • k celoživotnému učeniu sa
  • sociálne komunikačné
  • pracovné
  • v oblasti informačných a komunikačných technológií
  • vo vzťahu k vlastnej osobe

Hlavný cieľ:

Rozvíjať úroveň kľúčových kompetencií prírodovednej gramotnosti.

Špecifické ciele:

  • vyvodiť a formulovať závery na základe poskytnutých údajov,
  • nájsť v texte hlavnú myšlienku,
  • napísať krátke zdôvodnenie založené na prírodovedných vedomostiach.

Prostredie: domáce, školské

Forma a počty: individuálnadomáce prostredie skupinová – školské prostredie

Trvanie: Učebné úlohy majú rôzne trvanie, čas určuje pedagóg podľa množstva a náročnosti. Dôležité je dať žiakom čas a priestor na sebahodnotenie učenia sa formou vhodného sebahodnotiaceho nástroja.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Príklady učebných úloh sú zamerané na rozvíjanie piatich kľúčových prírodovedných kompetencií, ktoré konkretizovala PISA v roku 2000. Texty učebných úloh môžu učitelia jednotlivých predmetov vyberať a meniť podľa preberanej témy. Výsledky testovania z prírodovednej gramotnosti ukazujú, že úspešnosť žiakov je priamo ovplyvnená úrovňou ich čitateľskej a matematickej gramotnosti.

Potrebný materiál: texty týkajúce sa konkrétnej témy, počítač (prípadne úlohy zadané na pracovných listoch), učebnica pre predmet a ročník (ako pomôcka)

Opis postupu realizácie:

V úvode zadania učebných úloh si učiteľ naformuluje merateľné vzdelávacie ciele tak, aby bolo možné porovnať dosiahnuté výsledky žiakov a mieru ich splnenia. Množstvo úloh z rôznou náročnosťou zasiela učiteľ žiakom podľa uváženia. V priebežnom aj záverečnom hodnotení musí vychádzať z kritérií hodnotenia, ktoré vyplývajú z cieľov a boli s nimi oboznámení aj žiaci. Po skončení by mali žiaci napísať sebahodnotenie záverov učenia sa. Učiteľ kvalitatívne analyzuje výpovede žiakov – porovná reálny stav so stavom plánovaným (čo z výkonového štandardu žiaci zvládli, v čom majú problémy), napíše im stručné hodnotenie.

 

Prírodovedné kompetencie žiakov, ktoré konkretizovala PISA v roku 2000:

K1: Rozpoznať otázky, ktoré je možné zodpovedať prostredníctvom vedeckého skúmania

K2: Určiť dôkazy nevyhnutné pre vyvodenie určitého záveru

K3: Vyvodiť závery z predložených poznatkov a posúdiť ich

K4: Formulovať závery a zrozumiteľne ich vyjadriť

K5: Porozumieť prírodovedným pojmom a poznatkom

 

Realizácia aktivity:

V tejto časti sú uvedené príklady úloh z chémie, fyziky, biológie na pomenované kompetencie. Treba sa zamyslieť, ako sa komplexom otázok skúmajúcich jednu tému mení preukázanie viacerých kľúčových kompetencií.

 

Úloha č. 1 Ozón (príloha A)

Preukázanie kompetencie: K3: Vyvodiť závery z predložených poznatkov a posúdiť ich

 

Úloha č. 1 Ozón (príloha B)

Preukázanie kompetencie: K4: Formulovať závery a zrozumiteľne ich vyjadriť

 

Úloha č. 1 Ozón (príloha C)

Preukázanie kompetencie: K5: Porozumieť prírodovedným pojmom a poznatkom

 

Úloha č. 2 UV žiarenie (príloha D)

Preukázanie kompetencie: K1: Rozpoznať otázky, ktoré je možné zodpovedať prostredníctvom vedeckého skúmania

 

Úloha č. 3 Autobusy (príloha E)

Preukázanie kompetencie: K3: Vyvodiť závery z predložených poznatkov a posúdiť ich

 

Úloha č. 3 Autobusy (príloha F)

Preukázanie kompetencie: K5: Porozumieť prírodovedným pojmom a poznatkom

 

Úloha č. 6 Klonovanie teliat (príloha G)

Preukázanie kompetencie: K1: Rozpoznať otázky, ktoré je možné zodpovedať prostredníctvom vedeckého skúmania

 

Úloha č. 6 Klonovanie teliat (príloha H)

Preukázanie kompetencie : K3: Vyvodiť závery z predložených poznatkov a posúdiť ich

 

Úloha č. 6 Klonovanie teliat (príloha J)

Preukázanie kompetencie: K5: Porozumieť prírodovedným pojmom a poznatkom

 

Poznámky pre učiteľa:

Zámerom autorky bolo prezentovať úlohy na preukázanie kľúčových kompetencií žiakov v rôznych predmetoch, preto sú úlohy očíslované nepravidelne. Na sebakontrolu a sebahodnotenie potrebujú žiaci správne výsledky (učiteľ ich predtým zašle). Žiaci by mali dostať neznámy text, aby preukázali svoju úroveň prírodovednej gramotnosti. Vzhľadom na to, že ide o úlohy z jednej vzdelávacej oblasti, učitelia sa môžu dohodnúť, že úlohy budú žiakom zasielať v súboroch z rôznych predmetov. Vyhodnotenie môžu urobiť individuálne pre svoj predmet a následne po vyriešení všetkých úloh sa dohodnú na spoločnom vyhodnotení.

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Súbor aktivít z prírodovedných predmetov nájdu učitelia na:

https://kdf.mff.cuni.cz/vyzkum/materialy/netradicni_prirodovedne_ulohy.pdf

Autor/Zdroj: PaedDr. Anna Šurinová, učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Žilina

http://www.ineko.sk/ostatne/prirodovedna-gramotnost-podla-pisa

Ďalšie zdroje:

Palečková,J., Mandíková, D., 2003. Netradiční přírodovědné úlohy. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství TAURIS 2003. ISBN 80-211-0460-0

Prílohy na stiahnutie:

Príloha A Úloha č. 1: Ozón

Príloha B Úloha č. 1: Ozón

Príloha C Úloha č. 1: Ozón

Príloha D Úloha č. 2: UV žiarenie

Príloha E Úloha č. 3: Autobusy

Príloha F Úloha č. 3: Autobusy

Príloha G Úloha č. 6: Klonovanie teliat

Príloha H Úloha č. 6: Klonovanie teliat

Príloha J Úloha č. 6: Klonovanie teliat