Koláž lekná

Koláž lekná

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Koláž lekná

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základných škôl

Vzdelávacie oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

 1. Komunikačné kompetencie
 2. Osobnostné a sociálne kompetencie
 3. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie
 4. Psychomotorické kompetencie
 5. Pracovné kompetencie

 

 

 

 

Hlavný cieľ:

Využiť poznatky z impresionistickej maľby pri tvorbe koláže.

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • spoznať tvorbu impresionistitckého umelca Claudea Moneta,
 • vnímať zákonitosti impresionistickej maľby.

Afektívny:

 • spolupracovať v skupine, aktívne sa zapájať do tvorby koláže.

Psychomotorický:

 • vytvoriť trhaním, lepením farebného papiera koláž na tému jazero s leknami.

Prostredie: trieda, ateliér, výtvarná dielňa

Forma a počty: skupinová

Trvanie: 90 minút

 

Anotácia:

Vyučovacia hodina zameraná na pretavenie impresionistickej maľby Claudea Moneta Lekná do koláže. Pre impresionistickú maľbu je dôležitá farba – farebná škvrna, ktorá sa v prírode mení podľa zmeny osvetlenia v priebehu dňa. Impresionistické maľby Claudea Moneta vznikali priamo v exteriéri, tému lekná na jazere rozpracoval prostredníctvom niekoľkých plátien. Na maľbách je zjavný charakteristický ťah štetca umelca, farba nanášaná formou škvŕn, odlesky slnka, svetla z predmetov na mihotajúcej sa vodnej hladine. Farebné škvrny olejových farieb môžeme v procese tvorby napodobniť odtrnutými kúskami farebných papierov, z ktorých vytvoríme koláž.

Potrebný materiál: farebné papiere, servítky, krepový papier, lepidlo, nožnice, podkladový výkres podľa voľby A3, A2, A1 alebo môžeme zvoliť aj baliaci papier

Opis postupu realizácie:

 1. Učiteľ prostredníctvom prezentácie vysvetlí žiakom zákonitosti impresionistickej maľby a zoznámi žiakov s obrazmi Cloudea Moneta Lekná.
 1. Následne žiakom objasní proces tvorby. Jazero s leknami žiaci vytvoria prostreníctvom trhania kúskov farebného papiera a pomocou lepenia koláže.
 1. Skupina žiakov môže byť vytvorená z troch až  piatich žiakov, závisí to aj od počtu žiakov v triede, aj od veľkosti podkladového papiera.
 1. Farebné kúsky papierov žiaci kombinujú pomocou vlastného výtvarného cítenia, je pre nich dôležité, ako sa dokážu výtvarne zladiť v skupine.
 1. Trhanie papiera na menšie kúsky dokáže byť uvoľňujúce a oslobodzujúce. Samo osebe dokáže byť zážitkom a zmenou zaužívaných stereotipov.
 1. Pri tvorbe lekien môžu žiaci využiť mäkšie materiály látky, krepový papier alebo servítky.

Poznámky pre učiteľa:

Výtvarná aktivita koláž lekien je určena pre skupinovú činnosť, v prípade, že je potrebné využiť námet ako samostatnú činnosť žiaka (žiak, ktorý chce pracovať sám na výtvarnom zadaní), volíme podkladový papier rozmer A3.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Vzniknuté koláže je možné zdokumentovať a následne animovať v programe RNA alebo vytvoriť fotomontáž.

Autor/Zdroj:

Mgr. Slávka Gécová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Bratislava

 

Ďalšie zdroje: (cit. 3. 4. 2020)

Dostupné z:

https://www.albertina.at/en/exhibitions/monet-to-picasso/

https://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/31852

Archív autorky: fotodokumentácia koláže lekná

Príloha na stiahnutie:

Fotodokumentácia koláže lekná