Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 31 až 40 z počtu 184 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

„Ak o tom dokážeš snívať, tak to dokážeš aj uskutočniť."  (Walt Disney,  autor rozprávok) 

„Život nie je o tom, čo získame. Je o tom, kým sa staneme, čím prispejeme, čo vytvoríme… to dáva nášmu životu zmysel." (Anthony Robbins, kouč)

Podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 by mal každý žiak “Navrhnúť vlastný projekt a individuálne aj tímovo pracovať na jeho realizácii“. Je to očakávanie  4. čiastkovej kompetencie v 2. téme štandardu Plánovanie, príjem a práca. Príležitosť, ako rozvíjať a tiež overiť túto kompetenciu u žiakov je, zadať im domácu úlohu na „voľnú tému“: Zrealizuj svoj vlastný nápad.

Je to jedna z príležitostí, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na sebarealizáciu. Žiaci budú mať možnosť  riešiť praktické úlohy a uplatniť pritom vlastnú nápaditosť, kreativitu a tiež poznatky z rôznych predmetov. Súčasne budú rozvíjať svoje poznávacie schopnosti, uvedomia si zmysel poznávania, overia si schopnosť plánovať vlastnú prácu a ukončiť ju, overia svoje organizačné a komunikačné zručnosti a napokon i schopnosť hodnotiť svoju prácu,  prezentovať ju a obhájiť jej výsledky.

Navrhnutá aktivita s praktickým zameraním na uskutočnenie vlastného nápadu súčasne rozvíja  finančnú a podnikateľskú gramotnosť žiakov. V prípade, že žiaci budú realizovať aktivitu aj v tíme, budú mať možnosť diskutovať, konfrontovať svoje názory,  rozhodovať a spolupracovať. Zadanie úlohy môže súvisieť s konkrétnym predmetom, vzdelávacou oblasťou, ale môže byť aj bez vymedzenia oblasti.

Úloha je vhodná aj na obdobie vzdelávania v domácom prostredí.  Je zameraná na rozvoj kompetencií a získavanie a overovanie vedomostí.Kreativita alebo tvorivosť nie je len pre umelcov. Tvorivosť vnímame ako výbavu na riešenie najrôznejších otázok, problémov, situácií. Tvorivé myslenie je predpokladom produkcie originálnych nápadov a riešení, je súčasťou bádania a objavovania. Tvorivosť je možné cvičiť, podporovať a pestovať. Je možné zhodnotiť tvorivé riešenie úloh, ale proces rozvoja v tejto oblasti je (dá sa povedať) nekonečný.  Podpora tvorivého prístupu rozvíja u žiakov odvahu púšťať sa do nových a nezvyčajných vecí, aktivitu v myslení i konaní a pocit uspokojenia či potešenia. Aktivity a pracovné listy sú zamerané na rozvoj a tréning zručností žiakov v kontexte uvedených kompetencií, s hlavným dôrazom na rozvoj tvorivosti žiakov. Navrhované aktivity je možné aplikovať v rôznych vyučovacích predmetoch. Aktivity podporujú rozvoj uvedených kompetencií, môžu byť vhodnou podporou a súčasťou dlhodobého procesu rozvoja užitočných zručností žiakov.Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.1 zaradená do úrovne 2. (pre druhý stupeň ZŠ stále platí verzia 1.1. NŠFG). V metodickej inšpirácii prezentujeme aktivity, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu.Aktivita umožňuje uvedomiť si svoje potreby a záujmy, ich dôležitosť a schopnosť pre ich naplnenie dospieť k dohode s ostatnými členmi rodiny – rodičmi a súrodencami, vytvára priestor na komunikáciu v rodine.Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v určení polotovaru súčiastky z narezaných polotovarov, určení technologického postupu, zhotovení obrázkového technologického postupu, určení použitého náradia a rezných parametrov. V závere aktivity žiaci zdôvodnia navrhnutý spôsob stanovenia prídavkov, postupu operácií, použitého náradia a určených rezných parametrov. Skupina môže riešiť úlohu spoločne alebo si rozdeliť čiastkové úlohy a riešiť ich individuálne.

Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.Vzdelávacia aktivita je zameraná na základné tvarové grafické symboly, ktoré dnes vnímame v rámci ľudového ornamentu a ornamentiky ako čisto estetické znaky, ktorým neprisudzujeme akékoľvek ďalšie významy. Aktivita smeruje od rozlíšenia grafických symbolov ako znakov v rozličných oblastiach spoločenskej praxe, ktorým rozumieme v ich reprezentácii alebo zástupnej funkcii, ale v umení, kde nezohrávajú významovo jednoznačné postavenie, môžeme mať problém s ich identifikáciou a významom vo vzťahu k vlastným tradíciám.Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období baroka.Cieľom KMI je navrhnúť a spracovať ukážku vyučovacej dvojhodinovky zameranej na kooperatívne vyučovanie v téme Sídla Slovenska predmetu geografia v 8. ročníku základnej školy.Iniciatíva v sebapoznaní a poznaní druhých, medziľudské vzťahy – rodinné, rozvoj sociálnych vzťahov – otvorená komunikácia.

Prezentovaná aktivita môže prispieť k vzájomnej komunikácii medzi členmi rodiny – rodičmi a ich deťmi, súrodencami navzájom. Poskytuje priestor na uvedomenie si výnimočnosti rodiny ako celku a jej jednotlivých členov.Aktivita je zameraná na rozvoj koordinačných schopností žiakov mladšieho školského veku s využitím rôznych balančných pomôcok. V školách a školských zariadeniach sa neustále zdôrazňuje potreba pohybu žiakov v spontánnej a riadenej forme, ale aj napriek tomu stále zaznamenávame nárast žiakov s pasívnym prístupom k pohybu, ktorí pri výbere spontánnych činností uprednostňujú sedavé aktivity pred prirodzenými pohybom. Uvedený problém zaznamenávame už u žiakov nastupujúcich do prvého ročníka, čo poukazuje na výrazne narušené koordinačné schopnosti detí mladšieho školského veku.