Zachráňme princeznú

Zachráňme princeznú

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita...
 

Názov: Zachráňme princeznú

Cieľová skupina: 1. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb

Kľúčové kompetencie:

  • má osvojené základné vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy,
  • uvedomuje si význam pohybu pre zdravie,
  • uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany vlastného zdravia.

 

Hlavný cieľ:

Rozvíjať koordinačné schopnosti.

Správne technicky sa rozcvičiť, hlavne strednú os tela, pripraviť na zdokonalenie koordinačných schopností – techniky behu, chôdze na balančnej dráhe s dôrazom na správne držanie tela.

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

  • utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite.

Afektívne:

  • dodržiavať pravidlá,
  • vedieť spolupracovať v skupine,
  • uvedomovať si dôležitosť pravidelného pohybu.

Psychomotorické:

  • osvojiť si správnu techniku základných lokomočných pohybov,
  • zdokonaliť si správnu techniku lezenia, plazenia či preliezania.

Prostredie: telocvičňa, učebňa

Forma: individuálna, skupinová

Trvanie: 45 minút a viac

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita je zameraná na rozvoj koordinačných schopností žiakov mladšieho školského veku s využitím rôznych balančných pomôcok. V školách a školských zariadeniach sa neustále zdôrazňuje potreba pohybu žiakov v spontánnej a riadenej forme, ale aj napriek tomu stále zaznamenávame nárast žiakov s pasívnym prístupom k pohybu, ktorí pri výbere spontánnych činností uprednostňujú sedavé aktivity pred prirodzenými pohybom. Uvedený problém zaznamenávame už u žiakov nastupujúcich do prvého ročníka, čo poukazuje na výrazne narušené koordinačné schopnosti detí mladšieho školského veku.

Potrebný materiál: balančné pomôcky, papierové kráľovské koruny, mäkké penové kocky, kruhy, jutové lano

Opis postupu realizácie:

Žiakom porozprávame fiktívnu rozprávku, v ktorej drak uniesol princeznú. Našou úlohou bude zachrániť ju. Na to, aby sme zvládli náročnú cestu a zachránili princeznú, musíme byť vo výbornej fyzickej kondícii. K tomu nám dopomôže nielen dobrá rozcvička, ale musíme sa zdokonaliť aj v bežeckej disciplíne. Hravou formou realizujeme nácvik behu striedaný na znamenie trúbky s chôdzou (kráľovský trubač vyhlasuje, že hľadajú odvážnych poddaných na záchranu princeznej), kombinovaný s chôdzou po špičkách a po pätách. Na striedanie behu a chôdze upozorňujeme žiakov slovným znamením. Dôležité je nielen zdokonaľovať pravidelnosť kroku v chôdzi i pri behu, aby nevznikali medzery, prípadne, aby sa žiaci na seba netlačili, ale aj ruky sa musia pohybovať tak, aby celá chôdza pôsobila harmonicky. Chôdza vo výpone, alebo po pätách sa vykonáva len v krátkych intervaloch, približne cca 10 sek. V pozícii výponu sú horné končatiny žiakov vzpažené a dôležité je sledovať a upozorňovať žiakov, aby mali pri chôdzi po pätách vystretý chrbát a zbytočne sa nehrbili. Uvedený spôsob chôdze vo výpone a na pätách je vhodný aj na odstraňovanie plochých nôh. Po cvičení sa žiaci vydýchajú, postavia na značky a pokračujeme v nácviku.

1. Sed skrčmo skrížený, horné končatiny vzpažíme von a pokrčíme do tyla. Trup otáčame vľavo, vpravo (pozeráme na cestu, či sa k nám na záchrannú výpravu niekto pridá).

2. Ľah na chrbte s natiahnutými dolnými končatinami a vzpaženými hornými končatinami, s výdychom vytiahnuť ruky a nohy do diaľky (ak budeme na ceste na záchranu princeznej potrebovať niečo dočiahnuť, takto sa nám to podarí).

3. Ľah na chrbte s pokrčenými dolnými končatinami a rozpaženými hornými končatinami. S výdychom kolená položíme na jednu stranu a hlavu otočíme na opačnú stranu /twist/. V polohe môžeme chvíľku zostať a pokojne dýchať, po chvíľke časť cviku opakujeme na opačnú stranu (musíme byť pri záchrannej výprave ostražití, zľava i sprava na nás môžu číhať nebezpečenstvá).

4. Ľah na bruchu s čelom na podložku. Horné končatiny ohneme – skrčíme paže, rameno s predlaktím zviera 90° uhol. S výdychom vzpažíme horné končatiny, natiahneme, pomaly vrátime do východiskovej polohy, dolné končatiny nezdvíhame (ak by sme mali plávať v moriach, dokážeme to).

5.Vzpor kľačmo, dlane sa dotýkajú podložky, pravú hornú končatinu s nádychom predpažiť a ľavú dolnú končatinu zanožiť a opačne. Pri návrate do pôvodnej polohy vydychujeme (ak by sme mali letieť, tak poletíme ako orol).

6. Sed kľačmo, horné končatiny do vzpaženia s nádychom, hlboký predklon s čelom opretým o podložku a nasleduje výdych. Zostať v tejto polohe a pomaly pravidelne dýchať (keď zbadáme princeznú, hlboko sa pokloníme).

Všetky cviky sú vhodné na rozcvičenie chrbtice a z dôvodu ich náročnosti odporúčame ich opakovanie len 3- až 5-krát. Uvedené cviky sú vhodné aj na nácvik a fixáciu správneho držania tela potrebného nielen v koordinačných cvičeniach, ale aj v bežnom živote.

Hlavná časť: Beh v priestore a chôdza po balančnej dráhe (kam ideme zachrániť princeznú). Žiakom ukážeme, ako dráhu prekonajú, a doplníme rozprávaním príbehu o záchrane princeznej, pre ktorú musíme prekonať veľa prekážok a nástrah. Musíme ísť rýchlo, potom pomaly, vyhnúť sa prekážkam, rozpažiť ruky, preniesť či vziať pripravené „bremená“ našej cesty na jej záchranu.

Prekážková dráha zostavená z balančných a senzomotorických pomôcok, konkrétne: lana, kruhov, tunela. Postup nácviku:

1. Chôdza pomedzi kužele smerom k lanu (predierame sa lesom).

2. Bočná chôdza po lane s voľným výberom strany posunu (na konci lesa je priepasť, ktorú zdoláme chôdzou po divo rastúcich drevinách).

3. Prekračovanie voľne položených kruhov (na konci priepasti sú skaly tesne obopínajúce roklinu, kde nám cestu sťažuje nerovná zem).

4. Veľká balančná zostava – plošiny, riečne kamene, nosíky, oblúky (v krajine draka je cesta náročná, ale my sme smelí a zvládneme to).

5.Preliezanie plazením alebo lezením tunelom (po ceste-neceste je na rade dostať sa pod hrad draka, čo musí byť vykonané v tichosti).

6. Prenášanie a zostavenie predmetov/penových kociek (po nosníkoch balančnej dráhy musíme bez vybočenia preniesť skaly, z ktorých si postavíme schody do veže k väznenej princeznej).

 

Záver – spiatočná cesta – balansovanie s predmetom na hlave (prevzatie papierovej koruny), ktorú sme si so žiakmi vyrobili na hodine výtvarnej výchovy.
Poslednému žiakovi, ktorý postaví penovú kocku do výšky na ostatné, pomáhame získať kráľovskú korunu (každý žiak si svoju vlastnú korunu vyrobí počas hodiny výtvarnej výchovy) ako symbol záchrany princeznej. Cvičenie však ešte nie je na konci, pretože žiaci dostanú ,,papierovú korunu“, s ktorou musia absolvovať celú dráhu ešte raz a snažiť sa, aby korunu z hlavy nestratili.
(Privádzame princeznú naspäť do kráľovstva k otcovi kráľovi a matke kráľovnej).

Počas aktivity dávame pozor na harmonizáciu pohybu chôdze a behu, zdokonaľovanie presnosti a plynulosti, podporujeme schopnosť orientácie v priestore a pozornosť upriamujeme aj na bezpečnosť žiakov pri prechádzaní dráh, ale súčasne podporujeme ich odvahu a prekonávanie strachu.

Záverečná časť: Spolu so žiakmi sa radujeme zo záchrany princeznej. Za odmenu si môžu dráhu v pomalom tempe s ohľadom na bezpečnosť prejsť ešte raz. Pri prekonávaní balančnej dráhy sme zaznamenali u žiakov časté obzeranie sa za seba, za idúcim kamarátom, čo spôsobovalo zvyšovanie ich chybovosti. V závere hodiny žiakov pochválime a spoločne zhodnotíme aktivitu.

 

Poznámky pre učiteľa:

Vybrané balančné pomôcky je možné nahradiť aj bežne používaným náčiním v telesnej výchove.

Varianty pokračovania aktivity:

Celá aktivita sa môže realizovať ako blokové vyučovanie, pričom učiteľ vyberie rozprávku, s ktorou bude pracovať na hodinách slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a telesnej výchovy.

Autor/Zdroj:

Mgr. Andrea Makišová,  učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Trenčín

Alexandra Punová, učiteľka materskej školy, MŠ Selec