Zmeň, doplň, vytvor – cvičenia na rozvoj tvorivosti žiaka

Zmeň, doplň, vytvor – cvičenia na rozvoj tvorivosti žiaka

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Zmeň, doplň, vytvor – cvičenia na rozvoj tvorivosti žiaka

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Vzdelávacia oblasť: všetky vzdelávacie oblasti

Kľúčové kompetencie:

 • kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, dokáže pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov, informácií ich tvorivo spracovať a prakticky využívať;
 • kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy uplatňuje pri riešení problémov metódy založené na tvorivom myslení, je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov;
 • personálne kompetencie (spôsobilosti) – dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť;
 • kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh.

Hlavný cieľ:

 • rozvíjať zručnosti žiakov so zameraním na tvorivosť, autonómne vyjadrovanie sa, tvorbu originálnych riešení.

Kognitívne ciele:

 • tvoriť alternatívne riešenia úlohy;
 • experimentovať a hrať sa so slovom a obrazom;
 • definovať vlastné významy pozorovaného javu;
 • spracovať vlastný text s jedinečným príbehom.

Afektívne ciele:

 • rozvíjať vlastnú tvorivosť;
 • rozvíjať schopnosť prezentovať vlastné návrhy;
 • cvičiť predstavivosť a rozvíjať vlastnú fantáziu.

Psychomotorické ciele:

 • rozvíjať zručnosti v oblasti práce so slovom a obrazom;
 • rozvíjať zručnosti využívané pri práci s rôznymi zdrojmi na získanie relevantných informácií.

Prostredie: domáce prostredie

Forma a počty: individuálna forma

Trvanie:
Individuálne posúdenie časovej dotácie – podľa počtu a rozsahu aplikovaných cvičení
, predpokladaný čas: 30 – 60 min. Žiak reguluje čas na vypracovanie podľa vlastných individuálnych potrieb.

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Kreativita alebo tvorivosť nie je len pre umelcov. Tvorivosť vnímame ako výbavu na riešenie najrôznejších otázok, problémov, situácií. Tvorivé myslenie je predpokladom produkcie originálnych nápadov a riešení, je súčasťou bádania a objavovania. Tvorivosť je možné cvičiť, podporovať a pestovať. Je možné zhodnotiť tvorivé riešenie úloh, ale proces rozvoja v tejto oblasti je (dá sa povedať) nekonečný.  Podpora tvorivého prístupu rozvíja u žiakov odvahu púšťať sa do nových a nezvyčajných vecí, aktivitu v myslení i konaní a pocit uspokojenia či potešenia. Aktivity a pracovné listy sú zamerané na rozvoj a tréning zručností žiakov v kontexte uvedených kompetencií, s hlavným dôrazom na rozvoj tvorivosti žiakov. Navrhované aktivity je možné aplikovať v rôznych vyučovacích predmetoch. Aktivity podporujú rozvoj uvedených kompetencií, môžu byť vhodnou podporou a súčasťou dlhodobého procesu rozvoja užitočných zručností žiakov.

Potrebný materiál: pracovné listy (PL 1 – PL 3)

Opis postupu realizácie:

Aplikácia navrhovaných cvičení, prípadne ich alternatív, vybraných a zvolených učiteľom na základe tejto inšpirácie, je možná v domácom prostredí žiaka. Zadanie aktivít predpokladá úvodnú inštrukciu zo strany učiteľa. Mnohé žiakmi navrhnuté riešenia môžu byť netradičné, málo používané a nepoznané. Je vhodné podporovať hravosť, spontánnosť a rôznorodosť vzniknutých riešení.

Realizácia aktivity:

Učiteľ volí ako zadanie na učenie žiakov v domácom prostredí úlohy a cvičenia v rámci pracovných listov. Žiak realizuje zadania postupne, vyberá podľa potrieb vlastného edukačného procesu. Úlohy a cvičenia je možné vyberať v počte, ktorý učiteľ zváži (vyberie napríklad jednu aktivitu, niekoľko aktivít, jeden PL, jednu úlohu). Pracovné listy je možné navzájom kombinovať a zlúčiť ich obsahy podľa potrieb edukačnej situácie. Aktivity uvedené v pracovných listoch sú vhodné na využitie v rámci slovenského jazyka a literatúry alebo ako aktivity na rozvoj a tréning zručností v oblasti rozvoja tvorivosti, ktorá je významná v rámci celého spektra vyučovacích predmetov. V širšom ponímaní sú aktivity priestorom na tréning zručností, ktoré žiaci potrebujú na realizáciu rôznych edukačných aktivít a vlastného učenia sa v každom vyučovacom predmete.

 

Žiaci pracujú na úlohách na základe inštrukcií uvedených v pracovných listoch.

 

Práca s PL 1

V pracovnom liste sú uvedené príklady na rozvoj tvorivosti prostredníctvom jednoduchých cvičení, ktoré umožňujú cvičiť slovnú a vyjadrovaciu schopnosť, asociačnú pohotovosť, vyjadrovaciu a myšlienkovú pohotovosť, originalitu. Pracovný list uvádza príklady a zároveň inštrukcie k možnostiam, ako uvedené príklady variovať. Cvičenia je možné prispôsobiť ročníkom žiakov v rámci 2. stupňa základnej školy. Možnosti cvičení narábajú so slovom a vyjadrovacou schopnosťou žiakov. Kritériom na ich variácie, úpravy a zmeny je úroveň slovnej zásoby žiakov.

Práca s PL 2

Druhý pracovný list využíva na jednoduché cvičenie s uvedenou inštrukciou obrazovo-textovú ukážku z knihy (autor a titul uvedený v zdrojoch). Cvičenie rozvíja schopnosť zmeniť známe na nové, rozvíja fantáziu a predstavivosť.

Práca s PL 3

Práca s tretím pracovným listom vyžaduje priestor na sústredenie sa žiaka, nerušivé prostredie (vhodné domáce prostredie žiaka – tak ako pri PL 1 a PL 2). V zmysle zadania žiak rozvíja vyjadrovaciu schopnosť, najmä však schopnosť tvoriť originálny príbeh a myslenie v opačnom časovom chode. Úlohou žiakov je vytvoriť príbeh, ktorý predchádza scéne na fotografii – teda, čo sa stalo pred tým (pred týmto momentom)?, ako k tomu mohlo dôjsť? a pod. Fotografiu v PL 3 môže učiteľ zmeniť podľa vlastného uváženia.

 

Poznámky pre učiteľa:

Rozvoj a tréning zručností zameraných na tvorivé schopnosti žiakov predpokladá vhodnú klímu, atmosféru a celkové podmienky, ktoré tento aspekt stimulujú. Dôležitým predpokladom rozvoja tvorivosti u žiakov je akceptácia individuálneho charakteru ich vlastných podmienok, keď sa im čo najlepšie tvorí a pracuje na tvorivých zadaniach. Tieto predpoklady je možné dobre naplniť pri realizácii aktivít v domácom prostredí.

Rozvoj tvorivosti predpokladá prekonávanie bariér, ku ktorým patria:

 • presne a jasne definovať problém, nájsť jeho podstatu, dobre formulovať otázku, nesmie sa riešiť príliš široký problém;
 • presne definovať cieľ, ak poznáme cieľ, poznáme podstatu problému;
 • zistiť, ktoré cesty vedú k cieľu, nestačí nájsť jednu, niekedy je potrebné nájsť ich viac;
 • overiť, či sa cieľ nedá dosiahnuť tzv. okružnou cestou, t. j. riešením inej úlohy;
 • formulovať konečný stav, čo by bolo dobré dosiahnuť v ideálnom prípade, čo stimuluje fantáziu;
 • uvažovať o zmene podmienok, o postupe „presne naopak“;
 • nepostupovať príliš rigidne, teda jednoznačne, ale hľadať čo najviac nápadov a možností riešenia;
 • nečakať, že sa riešenie objaví hneď a na počkanie, môže sa vynoriť kedykoľvek, nechať veci dozrieť, rátať s osvietením, inkubáciou (Königová 2007, s. 20).

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Aktivity a inšpirácie sú vhodné na individuálnu prácu žiakov. Majú aj výchovný potenciál smerom k prijímaniu a akceptácii názorov a návrhov druhých. Tento aspekt je aplikovateľný pri konfrontácii výsledkov žiakov navzájom pred sebou. Naplnenie takto formulovaného zamerania predpokladá realizáciu prezentácie vlastných návrhov v triede v prípade stretnutia žiakov s pedagógom počas vyučovania v triedach a školách (kombinácia domáceho učenia a vyučovania v škole). Úlohy spracované žiakmi v domácom prostredí majú potenciál na pokračovanie na vyučovaní v triede. Viaceré úlohy uvedené v pracovných listoch obsahujú v rámci vlastného textu a spracovania pracovného listu inštrukcie, ktoré vedú samotného žiaka k možným alternatívnym riešeniam a pokračovaniu.

Autor/Zdroj: Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., učiteľ profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Banská Bystrica

Ďalšie zdroje:

KÖNIGOVÁ, M., 2007. Tvořivost: techniky a cvičení. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1652-7.

MACKESY, CH., 2020. Chlapec, krtko, líška a kôň. Bratislava: Tatran. ISBN 978-80-222-1102-4.

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1: PL 1 Cvičenia na rozvoj tvorivosti žiakov

Príloha 2: PL 2 Slovo a asociácia

Príloha 3: PL 3 Príbeh naopak