Karta výhod

Karta výhod

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Karta výhod

Cieľová skupina: žiaci základnej školy (3. – 5. ročník)

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty/etická výchova

Kľúčové kompetencie:

Personálne, sociálne, komunikačné, schopnosť riešiť problémy, prijímať kompromisy

 

 

Hlavný cieľ: Iniciatívne konať na základe sebariadenia, sebareflexie a prijímania kompromisov.

Špecifické ciele:

  • Kognitívny: vybrať a napísať dôležité veci do „karty výhod“, pripomenúť pravidlá dobrého rozhovoru.
  • Afektívny: iniciovať dohodu.
  • Psychomotorický: výtvarne zaujímavo vytvoriť „kartu výhod“.

 

Prostredie: online, domáce

 

Trvanie: dlhodobá aktivita

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Aktivita umožňuje uvedomiť si svoje potreby a záujmy, ich dôležitosť a schopnosť pre ich naplnenie dospieť k dohode s ostatnými členmi rodiny – rodičmi a súrodencami, vytvára priestor na komunikáciu v rodine.

Potrebný materiál: papier (vhodný je kartón), ceruzka/pero, prípadne farbičky/fixky

Opis postupu realizácie:

Pred začiatkom aktivity v rámci senzibilizácie vedieme so žiakmi rozhovor o vernostných zákazníckych kartách nákupných centier, napr. či poznajú takéto karty (Tesco, Billa), či ich rodičia využívajú, aké sú výhody, benefity...

Vlastná aktivita začína zhotovením takejto karty výhod v kontexte potrieb a záujmov.

Žiak vystrihne z tvrdšieho papiera obdĺžnik veľkosti vernostnej karty (v prípade mladších žiakov odporúčame veľkosť A6 alebo A5), rozdelí ju na políčka rôznych veľkostí (maximálne päť) a do nich napíše (nakreslí) záujmy a potreby podľa ich dôležitosti a významu (najdôležitejšie na väčšiu plochu, menej dôležité na menšiu – ideálne štyri až päť), ktoré chce realizovať s dovolením a podporou rodičov, súrodencov, prípadne starých rodičov. Napr. pozeranie televízie, hranie počítačových hier, kúpa novej hračky, dostávať vreckové, mať psíka... Kartu farebne zaujímavo dotvorí a po dokončení môže ostatným spolužiakom predstaviť/opísať túto svoju „kartu výhod“, vysvetliť dôvody svojej voľby.

 

Poznámky pre učiteľa:

Pri vyučovaní v triede môže učiteľ kartóny vhodnej veľkosti pripraviť vopred pre všetkých žiakov, v prípade online vyučovania je vhodné ukázať žiakom, ako by takáto karta mohla vyzerať.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Aktivita pokračuje doma rozhovorom s rodičmi a súrodencami. Jeho cieľom je na základe dohody dospieť k možnosti uplatnenia tejto „karty výhod“. To znamená, že žiak sa snaží presvedčiť členov rodiny, aby dosiahol ním vybrané „výhody“, a pristúpiť v mene toho aj na dohodu. Upozorníme na dodržiavanie pravidiel dobrého rozhovoru – zrakový kontakt, pozorne počúvať, neskákať do reči, argumentovať...

Vydiskutované výhody si žiaci napíšu na druhú stranu karty, môžu ich účastníci dohody aj podpísať.

Na ďalšom stretnutí žiaci informujú, čo sa im podarilo získať – do akej miery boli úspešní/neúspešní, za akých podmienok... Napr. pozerať televíziu môžu, keď budú pripravení do školy, psíka im kúpia pod podmienkou, že ho budú každé ráno venčiť, akváriové rybičky len vtedy, ak ich budú kŕmiť a starať sa o čistotu akvária...

Po dlhšom čase sa k aktivite môžeme vrátiť – opýtať sa žiakov, ako sa mi darí uplatňovať „kartu výhod“ v súčasnosti,  hľadať príčiny úspechu/neúspechu.

Autor/Zdroj: Mgr. Mária Ďurčeková, učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

http://www.sosprk.sk/dokumenty/vychovne-poradenstvo/triednicke-hodiny-namety/eticka-vyhova-metodicky-material.pdf