Slniečko

Slniečko

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Slniečko

Cieľová skupina: žiaci základnej školy (2. – 4. ročník)

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty/etická výchova

Kľúčové kompetencie:  personálne a sociálne

 

 

Hlavný cieľ:

Prezentovať spolupatričnosť v rodine a zároveň seba a iných ako jedinečné osobnosti. Tolerovať sa navzájom.

Špecifické ciele:

Kognitívny – vybrať spoločné aktivity, vymenovať vlastnosti rodiny, napísať svoje vlastnosti a záujmy, zhodnotiť ich prínos

Afektívny – vyjadriť svoj postoj k zisteným skutočnostiam, spolupracovať

Psychomotorický – nakresliť slniečko

Prostredie: online, domáce

 

Trvanie: 20 minút a viac – podľa počtu žiakov a ochoty komunikovať

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Iniciatíva v sebapoznaní a poznaní druhých, medziľudské vzťahy – rodinné, rozvoj sociálnych vzťahov – otvorená komunikácia.

Prezentovaná aktivita môže prispieť k vzájomnej komunikácii medzi členmi rodiny – rodičmi a ich deťmi, súrodencami navzájom. Poskytuje priestor na uvedomenie si výnimočnosti rodiny ako celku a jej jednotlivých členov.

Potrebný materiál: čistý papier veľkosti A4, farbičky, pero/ceruzka

Opis postupu realizácie:

Vyzveme žiakov, aby na papier nakreslili kruh a do jeho vnútra napísali (nakreslili) čo najviac vlastností, činností a aktivít, ktoré sú, podľa nich, typické pre ich rodinu. Napr.: Máme radi bryndzové halušky. Radi sa smejeme. Všetci máme kučeravé vlasy. Chodíme sa lyžovať... Žiaci postupne prezentujú uvedené skutočnosti (ak, samozrejme, chcú). Po skončení tejto fázy aktivity poprosíme žiakov, aby okolo kruhu nakreslili lúče (slniečko) a ku každému napísali (nakreslili) vlastnosť, záľubu, záujem, ktoré sú vlastné iba im. Napr.: Nerád/nerada upratujem. Chodím na klavír. Rád/rada hrám počítačové hry... Slniečko by malo mať toľko lúčov, koľko „odlišností“ vedia o sebe napísať. Dáme im dostatok času, prípadne si žiaci môžu navzájom pomáhať tým, že upozornia na niektoré vlastnosti, záujmy svojich spolužiakov. Opäť sa porozprávame o tom, čo sme zistili. Napr. o tom, ako reagujú na niektoré ich vlastnosti, záujmy ostatní členovia rodiny, v čom sú prínosom pre nich a pod.

Námety na témy diskusie:

  • Vedeli sme nájsť spoločné záujmy? Je ich veľa/málo?
  • Dozvedeli sme sa o sebe aj niečo nové?

Poznámky pre učiteľa:

Aktivita s názvom Nakresli slniečko je autorkami určená na prácu v skupinách v rámci triedy. Do kruhu sa vpisujú heslá spoločné pre skupinu, k lúčom heslá týkajúce sa jednotlivcov. Vzhľadom na súčasné online vyučovanie sme aktivitu upravili.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Pred skončením hodiny navrhneme žiakom, aby si túto aktivitu urobili doma so svojimi rodičmi a súrodencami. Pripomenieme im, že je potrebné pripraviť väčší papier (A3), pero/ceruzku, farbičky. Potom, ako si všetci členovia rodiny spolu sadnú k stolu, nakresli žiak do stredu papiera kruh, do ktorého postupne zapíšu čo najviac vlastností, vecí, aktivít, činností, záujmov, ktoré členov rodiny spájajú, sú pre všetkých spoločné. Môžu pritom vychádzať zo žiakovho už vypracovaného „slniečka“. Po dopísaní, resp. už počas písania, sa dá rozprávať, napr. o tom, či sa z týchto spoločných vlastností/aktivít všetci rovnako tešia, čo by tam mohlo pribudnúť, čomu by sa mohli v budúcnosti venovať viac a pod.

Potom každý z členov rodiny nakreslí okolo kruhu dva lúče (najlepšie inou farbou), prípadne, ak je členov rodiny menej, aj viac lúčov (vznikne slniečko), a ku každému napíše, v čom je výnimočný, iný ako ostatní. Túto svoju „odlišnosť“ môže dotyčný okomentovať, so svojimi názormi sa môžu pripojiť aj ostatní. Rozvinie sa diskusia, ako tieto vlastnosti, koníčky, spôsobilosti ovplyvňujú život v rodine. Žiaci môžu svoje „slniečko“ porovnať so slniečkom, ktoré zrealizovali s celou rodinou.

 

Na ďalšej hodine etickej výchovy sa k aktivite vrátime. Žiaci porozprávajú, či ju vo svojej rodine zrealizovali, ako sa im darilo, čo zistili... Zaujímavou témou na rozhovor je aj spojenie rodina – slniečko (moja rodina je moje slniečko).

Vytvorené „rodinné“ slniečko môžu zavesiť na viditeľné miesto a dopĺňať ho.

Autor/Zdroj: Mária Ďurčeková, učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Upravené podľa Dubeňová, Eva, Eva Líšková, Renáta Matúšková, 2007. Zásobník aktivít pre etickú výchovu. 2. časť. Bratislava.