Symbol, znak, ornament a ornamentika

Symbol, znak, ornament a ornamentika

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Symbol, znak, ornament a ornamentika

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ

 

Vzdelávacia oblasť: človek a hodnoty; človek a spoločnosť; matematika a práca s informáciami; umenie a kultúra

 

Kľúčové kompetencie:

 • Sociálne komunikačné kompetencie
 • Osobné, sociálne a občianske kompetencie
 • Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

Ciele:

Kognitívne:

 • rozlíšiť význam pojmov symbol, znak, ornament a ornamentika
 • pomenovať primárne grafické znaky a porovnať ich matematické a výtvarné vyjadrenie
 • opísať pôvodné symbolické významy základných geometrických znakov
 • vyjadriť formou kresby základné princípy komponovania sústavy ornamentov
 • konštruovať zo základných geometrických častí priestorový celok
 • vyhľadať a opísať typické znaky ornamentu vo svojom regióne

Afektívne:

 • reagovať spontánne na podnety
 • spolupracovať v skupine
 • využívať rozličné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní informácií

Psychomotorické:

 • vytvoriť ornament na základe elementárnych znakov podľa základných kompozičných princípov
 • vytvoriť priestorovú konštruovanú figurálnu kompozíciu

 

Prostredie: trieda

Forma: skupinová, individuálna

 

Trvanie: cca 3 x 45 min.

 

Edukačný kontext aktivity:

Vzdelávacia aktivita je zameraná na základné tvarové grafické symboly, ktoré dnes vnímame v rámci ľudového ornamentu a ornamentiky ako čisto estetické znaky, ktorým neprisudzujeme akékoľvek ďalšie významy. Aktivita smeruje od rozlíšenia grafických symbolov ako znakov v rozličných oblastiach spoločenskej praxe, ktorým rozumieme v ich reprezentácii alebo zástupnej funkcii, ale v umení, kde nezohrávajú významovo jednoznačné postavenie, môžeme mať problém s ich identifikáciou a významom vo vzťahu k vlastným tradíciám.

 

Potrebný materiál: kancelársky papier, výkresy (skicáre), kartón, nožnice, orezávače, ceruzky (B – B8), pravítka, podložky

 

Opis postupu, realizácia:

Aktivita 1 – Symbol a znak

Žiaci sú náhodným výberom rozdelení do skupín, v ktorých plnia nasledovné úlohy:

Ako rozumieme symbolom a znakom? Symboly môžu byť zvuky, gestá, grafické znaky (napísané slovo, napísané číslo, farba...), ktoré reprezentujú alebo zastupujú niečo iné na základe podobnosti alebo na základe dohody. Zmyslovo vnímané veci alebo javy nazývame znaky, ktoré zastupujú niečo iné.

Úloha 1:

Opíšte, čo symbolizujú zobrazené znaky. Ktoré zo znakov vnímame na základe podobnosti a ktoré na základe dohody? V ktorých oblastiach ich využívame?

@  €  ∞  ≠  &  § :)

 

Úloha 2:

Slovensko má svoju štátnu symboliku. Štátne symboly sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Vyhľadajte a opíšte význam jednotlivých štátnych symbolov, zamerajte sa na zdôvodnenie symboliky prvkov (štít, trojvršie, dvojkríž), ktoré tvoria štátny znak, zdôvodnite symboliku farebnosti a pôvod hymny.

Po spracovaní úloh 1, 2 jednotlivé skupiny prezentujú, zdôvodňujú a vzájomne diskutujú o riešeniach.

Návrh otázok:

Ako dokážeme sprostredkovať informáciu bez slov? Môže gesto sprostredkovať informáciu? Čo je to emotikon? Podľa čoho sa dokážete orientovať v zahraničí, aj keď nerozumiete jazyku tejto krajiny? Akú farbu preferujete a aký je rozdiel medzi osobnou preferenciou farieb a ich symbolikou? Prečo sú nebezpečné miesta označované žltou a čiernou farbou? 

 

Aktivita 2 – Primárne plošné rovinné útvary ako grafické znaky

Úloha 3

Na základe symbolických zápisov uveďte základné plošné rovinné útvary s presným pomenovaním.

 1. Čo v geometrii znamená zápis: O = 2πr?
 2. Čo v geometrii znamená zápis: IABI = IBCI ˄ IABI = IACI ˄ IACI = IBCI ˅ a = b = c ˄ α = 60°; β = 60°; γ = 60°?
 3. Čo v geometrii znamená zápis: O = a + a + a + a ˅ O = 4 x a

Skupiny konštruujú jednotlivé rovinné základné geometrické útvary.

 

Úloha 4

Priraďte významy slov k jednotlivým plošným útvarom.

Pozn.: Učiteľ rozdelí do skupín lístky s rovnakým počtom slov, ktoré žiaci priraďujú k jednotlivým rovinným geometrickým útvarom:

Námety:

 1. plynutie, bez začiatku a bez konca, pohyb, kolobeh, dynamika, Slnko, Boh, dobro
 2. výraz rastu, ukazuje smer, symbolizuje silu, pokrok, posun, rovnosť v trojitosti, trojjedinosť, svätá trojica
 3. stabilita, pevnosť, stálosť, orientácia ohraničenosťou (hore, dole, vľavo, vpravo), živly života (zem, oheň, voda, vzduch)

Po spracovaní úloh 3 a 4 jednotlivé skupiny prezentujú, zdôvodňujú a vzájomne diskutujú o riešeniach.

Návrh otázok:

Aké sú tri základné tvarové charakteristiky? Priraďte pojmy pohyb horizontálny, krúživý, diagonálny a vertikálny k základným tvarovým charakteristikám. Aký pohyb v priestore nám symbolizuje štvorec, aký kruh a aký trojuholník?

 

Aktivita 3 – Ako sa z jednotlivých symbolov stali grafické prvky ornamentov?

Úloha 5

Čo je ornament a ornamentika? Ornament je výzdoba dekorujúca akýkoľvek predmet vytvorený z akéhokoľvek materiálu a ornamentika je sústava ornamentov, ktoré sa dostávajú do vzájomného vzťahu a vytvárajú kompozičný celok, tradične podľa určitých zákonitostí a s ohľadom na ich funkčné uplatnenie. Podľa toho rozdeľujeme ornamentiku na a) geometrickú, v ktorej dominujú tri rovinné útvary – kruh, štvorec a trojuholník, b) ornamentiku zoomorfnú (znaky zvierat), c) rastlinnú (znaky kvetov), d) antropomorfnú (znaky človeka).

 

a b

c d

Návrh otázok:

Vyhľadajte pôvodnú ornamentiku z vášho regiónu na rozličných predmetoch a určte jej využitie vo vzťahu k remeslám. Ako súvisí kompozícia s predmetom, na ktorom je aplikovaná?

 

Aktivita 4

Vypracovanie pracovných listov (pozri prílohu).

 

Hodnotenie:

Hodnotenie činností a intervencia učiteľa počas aktivít, prezentácia výsledkov.

Poznámka pre učiteľa: Učiteľ upravuje aktivity podľa veku žiakov a typov školy.

 

Zdroje:

DANGLOVÁ, O., 2000. Geometrické prvky v ornamentike a symbolike. In: Slovenský národopis. Roč. 48, č. 3 - 4, s. 278-304. ISSN 1339-9357.

FILA, R., 1991. Načo nám je umenie. Bratislava: Mladé letá. ISBN 80-06-00296-7.

HUSÁR, J., 2007. Komunikácia vo výtvarnom jazyku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, OZ Pedagóg. ISBN 978-80-8083-454-8.

ZVERINA, M., 2019. Čaro slovenského ornamentu. Dostupné z: https://www.zverina.net/zapisnik/38-caro-slovenskeho-ornamentu

 

Autor:

PaedDr. Ján Husár, PhD., učiteľ profesijného rozvoja, RC MPC Banská Bystrica

 

Prílohy na stiahnutie:

Pracovné listy