Kooperatívne vyučovanie – Sídla Slovenska

Kooperatívne vyučovanie – Sídla Slovenska

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Kooperatívne vyučovanie Sídla Slovenska

Cieľová skupina: žiaci 8. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť
Výkonový štandard:

Optimálny:

Žiak

 • dokáže čítať súvislý geografický text,
 • dokáže vysvetliť pojem sídlo,
 • dokáže na základe analýzy a čítania textu vymenovať veľkomestá a mestá,
 • dokáže na základe analýzy a prečítaného textu vysvetliť rozdiel medzi mestom a vidieckym sídlom,
 • dokáže na základe analýzy sformulovať výhody a nevýhody bývania v mestách alebo na vidieku.

Minimálny:

Žiak

 • dokáže reprodukovať definíciu pojmov týkajúcich sa sídel Slovenska.
 • dokáže s pomocou učiteľa prerozprávať obsah geografického textu.
 • dokáže vyjadriť svoj názor na bývanie v mestách alebo na vidieku.

 

Kľúčové kompetencie:

Žiak vie používať kognitívne operácie

Žiak vie formulovať svoj názor

Žiak vie pracovať s mapou

Žiak vie tímovo vytvoriť pojmovú mapu

 

Hlavný cieľ

Špecifické ciele:

 • Vyjadriť vlastnými slovami rozdiel medzi mestom a vidieckou obcou
 • Vysvetliť pojmy kompaktné a roztratené sidlo
 • Vymenovať dve veľkomestá, osem veľkých miest
 • Posúdiť výhody a nevýhody života v mestách a na vidieku
 • Spolupracovať v skupine pri tvorbe pojmovej mapy
 • Akceptovať názor spolužiaka na výhody a nevýhody bývania v mestách alebo na vidieku
 • Ukázať na fyzickogeografickej mape Slovenska dve veľkomestá, osem veľkých miest
 • Vytvoriť pojmovú mapu

Prostredie: domáce

Forma a počty: skupinová forma

Trvanie: 90 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Cieľom KMI je navrhnúť a spracovať ukážku vyučovacej dvojhodinovky zameranej na kooperatívne vyučovanie v téme Sídla Slovenska predmetu geografia v 8. ročníku základnej školy.

Potrebný materiál:

Interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítač pre vyučujúceho, program MidMaple Lite, fyzickogeografická mapa Slovenska, atlas Slovenskej republiky, učebnica, papier a farbičky, pracovný zošit, hodnotiaci list.

Motivácia:

Učiteľ si vopred pripraví tri papiere. Na každom papieri má napísanú jednu úlohu, každá je iná. Vedúci každej skupiny si vyžrebuje jeden papier. Žrebujú podľa poradia skupín. Začínajú skupinou č. 1.

Úlohy:

1. Uveďte tri rozdiely medzi mestom a dedinou.

2. Uveďte tri výhody a tri nevýhody bývania v meste.

3. Uveďte tri výhody a tri nevýhody bývania na vidieku.

4. Kde by ste radšej bývali v meste, alebo na vidieku?

Žiaci v skupinách majú 10 minút na vypracovanie úlohy. Riešia ju spoločne. Následne vedúci každej skupiny zodpovie ich danú otázku. Ostatní žiaci ho môžu po odpovedi dopĺňať, pridať svoje názory. V závere vyučujúci zhrnie a zhodnotí prácu žiakov.

 

Opis postupu realizácie: V úvode učiteľ informuje žiakov o téme vyučovacej hodiny, jej cieľoch a priebehu.

Rozdelí žiakov do štyroch heterogénnych šesťčlenných skupín, ktorým priradí číslo 1, 2, 3, 4. Vyučujúci vysvetlí žiakom spôsob práce v skupine. V každej skupine si žiaci zvolia vedúceho skupiny. Čas na vypracovanie úloh majú žiaci v rozsahu cca 20 minút. Počas ich práce učiteľ pozoruje prácu skupín, počúva ich rozhovory. Skupiny pracujú tak, že žiaci v skupine hovoria svoje nápady, ostatní ich komentujú, pridávajú svoje nápady a vedúci skupiny ich nakoniec zapisuje. Po uplynutí stanoveného času učiteľ vyzve žiakov na ukončenie práce. Po zodpovedaní každej úlohy vyzve žiakov ostatných skupín, aby vyjadrili súhlas, alebo nesúhlas s ich riešením, prípadne doplnili svoj názor.

Po ukončení aktivity žiakov oboznámime s nasledujúcou úlohou a to tvorbou pojmovej mapy a orientáciou na fyzickogeografickej mape Slovenska. Stručne žiakom na príklade inej pojmovej mapy, ktorá je zobrazená na interaktívnej tabuli, vysvetlime princípy jej tvorby. Žiaci si otvoria učebnicu na danej strane. Ich úlohou je prečítať si daný text samostatne, vypísať z neho kľúčové slová, ktoré chcú do mapy použiť. Po prečítaní si žiaci v každej skupine vytvoria spoločný zoznam pojmov a začnú tvoriť mapu. Upozorníme ich na druhú časť úlohy – prácu s mapou Slovenska v atlase. Ich úlohou je po vytvorení mapy vyhľadať a vedieť ukázať lokality spomínané v texte na mape. Počas ich práce si všímame, ako pracujú jednotliví žiaci v skupinách aj celé skupiny.

Po ukončení práce vyzveme vedúcich každej skupiny, aby predstúpili dopredu pred tabuľu a ukázali svoje práce.

Po prezentovaní na interaktívnej tabuli zobrazíme našu, vopred pripravenú pojmovú mapu v programe MindMaple Lite. Pri precvičovaní a upevňovaní učiva žiakov upozorňujeme na vzájomné vzťahy, ktoré platia medzi niektorými pojmami.

Vedúci skupín následne dostanú a samostatne vyplnia hodnotiaci list svojej skupiny. U ostatných žiakov zistíme názor na priebeh hodiny ústnou formou.

 

Zdroj: OLEJNÍKOVÁ, Jana, 2019. Kooperatívne vyučovanie na hodinách geografie.  Atestačná práca  Prešov: MPC, 2019

 

 

 

Hodnotiaci list pre  skupinu  č.          

 

 

 

 

 

 

ÁNO

 

NIE

 

POZNÁMKY

1. Spolupracoval každý v skupine?

 

 

 

 

 

 

2. Cítil sa niekto odstrčený?

 

 

 

 

3. Dominoval niekto v skupine?

 

 

 

 

4. Hádali ste sa? Ako ste to riešili?

 

 

 

 

5. Vedel každý, čo má robiť?

 

 

 

 

6. Ste spokojní s prácou, ktorú ste urobili?

 

 

 

 

7. Čo by ste nabudúce zmenili?

 

 

 

 

 

 

KASÍKOVÁ, Hana. 1997. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1.vydanie. Praha: Portal, 1997. ISBN 80-7178-167-3

 

Autor: PaedDr. Alica Dragulová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Košice

 

Ďalšie zdroje:

KASÍKOVÁ, Hana. 1997. Kooperativní učení, kooperativní škola. 1. vydanie. Praha: Portal, 1997. ISBN 80-7178-167-3

OLEJNÍKOVÁ, Jana, 2019. Kooperatívne vyučovanie na hodinách geografie.  Atestačná práca  Prešov: MPC, 2019

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf