Baroko – noblesa a pompéznosť v hudbe

Baroko – noblesa a pompéznosť v hudbe

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Baroko – noblesa a pompéznosť v hudbe

Cieľová skupina: žiaci ZUŠ – hudobný odbor, žiaci ZŠ, ŠŠ – predmet hudobná výchova

Vzdelávacia oblasť: umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie:

Spôsobilosť preukazovať schopnosť spolupráce v umeleckej oblasti

Analyzovať a tvorivo riešiť problémy vo vyučovacom procese

Uplatňovať základy hudobného vnímania, hudobného a estetického povedomia

Vlastnou tvorivou činnosťou prejavovať kreatívne myslenie, cítenie a záujem o hudbu, vyhľadávať a spracovávať informácie

Spôsobilosť kriticky hodnotiť kvalitu hudby na základe znakov hudobnej reči

 

Hlavný cieľ: Vnímať hudbu so zámerom identifikácie znakov v hudbe s dôrazom na rytmus, tempo, melodiku a tonalitu.

Kognitívny: Vysvetliť základné znaky pojmov rytmus, tempo, melodika a tonalita.

Afektívny: počúvať hudbu, vnútorne aj navonok ju prežívať.

Psychomotorický: Tancovať, vyklopkávať rytmus na príležitostné predmety a kreovať melódiu hlasom počas hudobnej ukážky. Vytvoriť výtvarný produkt na základe hudobných predstáv.

 

 

Prostredie: trieda HV– učebňa HN v podmienkach ZŠ, ŠŠ a ZUŠ

Forma a počty: vyučovacia hodina, hromadná

Trvanie: 45 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období baroka.

Potrebný materiál: prehrávač médií s reproduktorom, internet, papier, hudobné nástroje, príležitostné predmety na rytmizáciu (hrnce, varešky, lyžičky, taniere, poháre....)

Opis postupu realizácie: Názov „barok“ má nejasný pôvod. Uvádzajú sa tieto možnosti vzniku pomenovania:

Portugalské slovo „barocco“, ktorým sa označovala perla nepravidelného tvaru.

V súvislosti s obdobím sa spája aj meno talianskeho maliara Federica Barocciho.

Latinské označenie štvrtého druhu druhej figúry sylogizmu v scholastickej logike - baroco.

Grécke slovo „báros“, ktoré v preklade znamená ťarchu, hojnosť.

V hudobnom umení barok ohraničujú roky 1600 (vznik opery) 1750 (smrť J. S. Bacha), hoci vplyv renesančnej hudby (polyfónia) sa značne prejavoval aj v baroku a okolo roku 1730 už nastupuje nový hudobný sloh – klasicizmus. Obdobie baroka je typické svojou mohutnosťou, veľkoleposťou a pompéznosťou. 

V oblasti hudby to znamená

 • Mohutný zvuk – vznik orchestrov a samostatnej inštrumentálnej hudby ako protiklad k prevahe vokálnej (spievanej) hudby v renesancii
 • Hojné používanie melodických ozdôb
 • Vznik nových hudobných nástrojov, príp. ich zdokonalenie pre sólovú funkciu
 • Rozsiahle skladby

Obdobie je spojené so vznikom opery – hudobný žáner. Prvá opera sa volala Dafné (nezachovala sa). Prvá zachovaná sa volá Euridika. Obe sú dielom Jacoppa Periho. Ďalej je to vznik divadiel určených na hudbu - niekedy sa tiež nazýva opera. Dovtedy sa hudba prezentovala najmä v kostoloch a v panských sídlach, vznik orchestrov a prínos v podobe nových sofistikovaných hudobných nástrojov:

  • Husle (viola a violončelo) – vznikli z Violy da gamba úpravou tvaru (zaoblené dosky, pevnejší sláčik), čím získali jasnejší a silnejší zvuk, ktorý sa viac hodil do veľkých divadelných sál. 
  •  Organ – existoval síce už v staroveku a bol poháňaný tlakom vody na vzduch. Neskôr bol poháňaný mechom, v renesancii dostal klaviatúru.

Obdobie sa vyznačuje obľubou virtuózov (mimoriadne nadaní sólisti – spev, hra na nástroji), osamostatnenie inštrumentálnej hudby a jej zrovnoprávnenie s vokálnou, zrovnoprávnenie svetskej (divadlá – opery) a duchovnej (kostoly - oratóriá) hudby

Poznámky pre dospelého:

Aktívne počúvanie hudby slúži na utvorenie hudobnej predstavy dieťaťa i pochopenie evolúcie hudby. Žánre presadzované v období baroka sa stali predovšetkým symbolom pompéznosti veľkých foriem (opera, oratórium) a zrovnoprávnenia postavenia hudby svetskej a cirkevnej. Vytvára sa tak priestor na percepciu hudby, akou disponujeme aj v súčasnosti. Hra na hudobnom nástroji bola povýšená k očakávaniu virtuozity.

Najväčší predstavitelia: J. S. Bach – predovšetkým cirkevná hudba, G. F. Handel – opery a oratóriá, A. Vivaldi – najznámejšie husľové koncerty

 

Realizácia aktivity: Aktívne počúvanie hudby spočíva v prepojení s inými aktivitami (tanec, vyklopkávanie rytmu na príležitostné predmety, kreovanie melódie hlasom – zmena melodickej linky na hlavný motív, kreslenie obrázkov v spojení s tematikou skladieb (štyri ročné obdobia), alebo obrázkovými podnetmi z  dobovej architektúry https://sk.wikipedia.org/wiki/Barokov%C3%A1_architekt%C3%BAra#/media/S%C3%BAbor:Carlo_Innocenzo_Carlone_-_Prince_Eugene_as_a_new_Apollo_and_leader_of_the_Muses_-_Schloss_Belvedere,_Ceiling_of_the_Marble_Hall.JPG. Nie je dôležité poradie aktivít ani ich výstup. Aktivita prináša rámec percepcie zameraný na:

rytmus – prevláda systematický a pravidelný rytmus, ide o koncept pretrvávajúci až po dnešok

tempo – výrazná variabilita – súčasný stav

melodika – zložitá, vznik kontrapunktu, prevláda výrazná symetria, monumentálnosť

tonalita - prevažuje chromatika a smeruje sa k tóninám moderným - dur a moll

 

Poznámky pre učiteľa:

 • Aktivita je cielená
 • Má charakter aktívneho počúvania
 • Selektuje indikátory kvality v hudbe
 • Nevyžaduje špecifickú prípravu
 •  Aktivita nemá hodnotiaci charakter, skôr charakter kritického výberu

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Nakresliť, vystrihnúť dobové nástroje, vymyslieť príbeh na základe počutej hudby, využiť tematickosť – názvy skladieb k výtvarným podnetom – voľné kreslenie (bez určenia témy, alebo s určením témy pre upevnenie počutého). Zdatnejší môžu vyhľadávať cover verzie počutých skladieb, vo vyšších ročníkoch ZUŠ aj tvoriť cover verzie.

Autor/Zdroj: PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Prílohy na stiahnutie:

J. S. Bach: Toccata & Fugue D Minor, BWV 565 – https://www.youtube.com/watch?v=z69C2Jqp42Q

G. F. Handel: Hallelujah, oratorium Messiah – https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c

A. Vivaldi: Four Seasons – https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA

https://hudobne-umenie.webnode.sk/dejiny-hudobnej-kultury/baroko/