Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 26. mája 2019 nás náhle vo veku 59 rokov opustil náš priateľ a kolega Ing. Boris Sihelsky.

Dňa 21. mája 2019 sa pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry realizoval odborný seminár na tému Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra. V úvode podujatia učitelia slovenského jazyka a literatúry (SJL) zo základných škôl hornej Oravy diskutovali o „kritických miestach“ vyučovania materinského jazyka i ďalších možnostiach vzdelávania učiteľov SJL. Následne lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. z DP MPC v Žiline v teoretickej rovine predstavila problematiku metakognície, vymedzila súvisiace pojmy a charakterizovala vybrané čitateľské stratégie, ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov.

Regionálne pracovisko Bratislava MPC Vás pozýva na výstavu žiackych výtvarných prác zo Súkromnej strednej školy dizajnu, Ivánska cesta 21, Bratislava. Žiaci študijného odboru grafického a priestorového dizajnu a grafického web dizajnu pripravili pútavé a kreatívne spracované grafické námety, ktoré vznikli pod vedením výtvarných pedagógov Mgr. Michala Mečára vedúceho odboru,  Mgr. art. Tomáša Vicena a Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár ArtD. Výstava nesie názov Súčasný grafický dizajn očami stredoškolákov. Obsahom žiackych prác je skĺbenie digitálnych vedomostí, akými sú ovládanie grafických programov Illustator a Photoshop a praktických zručností nadobudnutých počas štúdia.

Viac ako 50 pedagogických a odborných zamestnancov sa na pracovisku MPC v Trenčíne zúčastnilo odborného seminára pre záujemcov o vykonanie atestácie, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem podať žiadosť k 30.6.2019.

Účastníci sa oboznámili s podmienkami na vykonanie atestácie a  požiadavkami na prvú a druhú atestačnú prácu. Získali informácie o materiáloch a publikáciách, ktoré MPC pre záujemcov na svojom webovom sídle pripravilo. V závere seminára diskutovali o odborno-metodických problémoch a prístupe k ich riešeniu, s akcentom na reflexiu pedagogickej činnosti a akčný výskum. 

Aktivita účastníkov a záujem o problematiku vytvorili na seminári tvorivú atmosféru.