Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Andreas Schleicher, riaditeľ odboru pre vzdelávanie a osobitný poradca generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) v Paríži.

Andreas Schleicher ako kľúčový člen manažmentu OECD podporuje strategické zámery OECD na vypracovanie analýz a politiky poradenstva na zabezpečenie ekonomického rastu a sociálneho pokroku. Podporuje prácu odboru pre vzdelávanie a rozvoj zručností na globálnej úrovni a podporuje spoluprácu v rámci OECD i mimo nej.

Regionálne pracovisko MPC Bratislava v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky zrealizovalo vo štvrtok 30. mája 2019 odborný seminár pod názvom „Učíme (sa) dane“.

Vzdelávania sa zúčastnili koordinátori finančného vzdelávania na školách, učitelia občianskej náuky zo základných a stredných škôl a učitelia odborných ekonomických predmetov zo stredných škôl z Bratislavského kraja a Nitrianskeho kraja. Cieľom seminára, ktorý odborne podporili kvalifikovaní lektori z Finančného riaditeľstva SR Mgr. Dana Španková, Ing. Soňa Šivová a Mgr. Beáta Skovajová, bolo zvyšovanie finančnej gramotnosti učiteľov za účelom rozvíjania ich odbornej pripravenosti ...

Dňa 28. mája 2019 sa uskutočnil pre učiteľov anglického jazyka základných škôl v DP MPC v Komárne v spolupráci s Ventures Books, výhradným distribútorom ELT vydavateľstva PEARSON odborný seminár.
Cieľom podujatia bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v anglickom jazyku. Lektorka Mgr. Jarmila Tomanová účastníkov seminára voviedla do problematiky kreatívnej výučby angličtiny pomocou metódy CLIL a predstavila rôzne stratégie na rozvíjanie slovnej zásoby.

Detašované  pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Trnave v spolupráci so Západoslovenským múzeom v Trnave a Trnavským samosprávnym krajom zorganizovalo dňa 31.05.2019 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave odborný seminár s workshopom s názvom Milan Rastislav Štefánik – 100.výročie úmrtia.

Prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. vo svojej prednáške Život a vedecká činnosť M. R. Štefánika- odkaz súčasnosti oboznámil učiteľov základných a stredných škôl s informáciami o živote a vedeckej práci M. R. Štefánika a poskytol im aj metodické inšpirácie využitia tejto tematiky pre súčasnú výchovno-vzdelávaciu činnosť.