Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Slabá dochádzka a nízka školská úspešnosť. To sú spoločné menovatele, ktoré sprevádzajú žiakov, spravidla zo sociálne znevýhodneného prostredia (resp. marginalizovaných rómskych komunít) po nástupe do školy. Národný projekt Škola otvorená všetkým však dokazuje, že cesta k zlepšeniu prospechu, správania či dochádzky existuje. 

Príkladom je celodenný výchovný systém (CVS), ktorý je možné nastaviť v podmienkach akejkoľvek školy. Jeho podstatou je práca so žiakom aj po vyučovaní, kedy je vytvorený dostatočný priestor pre prípravu na ďalší deň.

Dňa 10.6.2019  RP MPC v Prešove organizovalo podujatie pre odborných zamestnancov CPPPaP Prešovského a Košického kraja s názvom Kyberšikanovanie na stredných školách. Odborný seminár lektoroval PhDr. Peter Lörincz.

Cieľom seminára bolo rozšíriť  teoretické poznatky psychológov a sociálnych pedagógov z oblasti problematiky kyberšikanovania v školskom prostredí.  Zároveň boli účastníkom ponúknuté informácie z oblasti zahraničných  výskumov kyberšikanovania. Tie boli lektorom komparované s dostupnými slovenskými údajmi.

RP MPC Bratislava pripravilo výtvarnú súťaž spojenú s výstavou Život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika. Do súťaže sa zapojili žiaci základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl spolu s pedagógmi. Spolu je vystavených 195 výtvarných prác. Žiaci pod vedením skúsených pedagógov sa zamerali na tvorbu portrétov a na významné udalosti zo života generála Milana Rastislava Štefánika. Žiaci dokázali zaujímavo tvoriť aj prostredníctvom symbolov. Vystavené výtvarné práce sú realizované pomocou rozmanitých výtvarných techník, výrazne zastúpené sú najmä kresby, maľby, koláže a kombinované výtvarné techniky.

V poradí druhý odborný seminár pre vychovávateľov CDR z plánovaného cyklu odborných seminárov zameraných na problematiku práce s deťmi v starostlivosti CDR sa uskutočnil 11.06.2019 v spolupráci s Krajskou pobočkou Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky, krajskou pobočkou banskobystrického kraja a RP MPC v Banskej Bystrici. Na odbornom seminári sa vystriedali účastníci, ktorí nemali možnosť absolvovať prvý seminár.