Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V Trnave sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Metodicko-pedagogického centra s riaditeľom  Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury a arcibiskupského Gymnázia biskupa P. Jantauscha. Stretnutie sa nieslo v duchu prípravy vernisáže a tvorivej dielne na podporu integrácie obsahov a inovácií postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS+.

Naše kultúrne dedičstvo je rozmanité, má veľa podôb. Okrem hudby a rôznych výtvarných umeleckých diel do kultúrneho dedičstva zaraďujeme nielen budovy, rôzne hmotné pamiatky, pamätníky, ale aj zvyky.

V dňoch 23. a 24. januára 2019 sa  v rámci spolupráce MPC v medzinárodnom projekte Erasmus+ Key Action 3: Teach UP koná druhé kolo pracovných stretnutí odborníkov a partnerov z oblasti prípravy a vzdelávania učiteľov pod názvom „Country Dialogue Labs 2“. Projekt je zameraný na overenie  nástrojov skvalitnenia praktickej pregraduálnej prípravy učiteľov a podporu ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov. V rámci projektu sú vytvárané on-line vzdelávacie programy pre učiteľov a budúcich učiteľov, ktoré budú medzinárodne overované a preložené do národných jazykov zapojených krajín. 

Metodicko-pedagogické centrum prostredníctvom národného projektu Škola otvorená všetkým realizuje program kontinuálneho vzdelávania Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov. Program kontinuálneho vzdelávania je zverejnený na stránke národného projektu: http://npsov.mpc-edu.sk

Od 1. januára 2019 bude tento program otvorený pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných a materských škôl v SR okrem škôl v Bratislavskom kraji.

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vydala v roku 2018 Príručku pre školského knihovníka.

Odborná príručka má pomôcť nielen súčasným zriaďovateľom školských knižníc a školským knihovníkom, ale aj ostatným záujemcom o zriadenie školskej knižnice zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice. Prináša aj konkrétne inšpirácie na rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti predovšetkým používateľov z radov žiakov.

Príručka je zverejnená na webovej stránke knižnice: http://www.spgk.sk/?aktuality