PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

autor/garant

UID: 
PaedDr. Lenka Rovňanova, PhD.
Priezvisko: 
Rovňanová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávania základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné pre nahliadnutie do problematiky učebných štýlov žiakov a vyučovacích štýlov učiteľov.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť podnety na zdokonaľovanie zručnosti v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií a metód. Poskytuje len základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie. Zároveň obsahuje podnetné myšlienky na dôslednú osobnú i spoločenskú reflexiu, zamyslenie, premýšľanie, kritické posúdenie i hlbšie uvažovanie v širších súvislostiach v rôznych formách zážitkového participatívneho učenia sa.

Druhá časť učebného textu k vzdelávaciemu programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je zameraná na didaktické základy. Priamo nadväzuje na prvú časť obsahujúcu základné teoretické východiská potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie vymedzených tém obsahového zamerania vzdelávacieho programu.

Vzdelávací program Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a k nemu vytvorený učebný zdroj poukazujú na nevyhnutnosť posilňovať metódy výchovy, osvojovať si používanie efektívnych edukačných stratégií, viac pozornosti venovať emóciám, prežívaniu, rozvíjaniu hodnotových systémov, motivácie, emocionálnej i sociálnej inteligencie detí a mládeže, rozvíjaniu pozitívnych čŕt, funkcií, vlastností osobnosti, ako i postojov a kritického myslenia aj v oblasti ľudskej sexuality ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja osobnosti v celej jej štruktúre.

Prehlbovať profesijné kompetencie učiteľov/liek v oblasti aktívneho vyuţívania poznatkov o neurofyziologických základoch pamäti a učenia sa v kontexte učebných štýlov ţiakov/čok, vyučovacích a interakčných štýlov učiteľov/liek vzhľadom na edukačné ciele a individuálne edukačné potreby ţiakov/čok.

Udržať a rozvíjať zručnosť pedagogických zamestnancov v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií.

Špecializačné vzdelávanie je určené pre učiteľov, ktorí pracujú na pozícii koordinátora výchovy k manželstvu alebo rodičovstvu alebo sa na takúto pozíciu pripravujú. Je venovaný odborným kompetenciám v oblasti výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a zároveň ich implementácii do edukačného procesu v podmienkach konkrétnej školy.