PaedDr. Iveta Labjaková

autor/garant

UID: 
PaedDr. Iveta Labjaková
Priezvisko: 
Labjaková
Autori: 

PaedDr. Iveta Labjaková

Učebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Interaktívna tabuľa v edukačnom procese je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania softvéru interaktívnej tabule pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov (predvádzacích zošitov) a ich implementácie do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese.

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole je aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka o zručnosť používať moderné technológie ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní je aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky zamerané na zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky, ktorý komplexne pôsobí na rozvoj osobnosti žiaka.

Vzdelavací program, ktorý je zameraný na hlbšie precvičenie akvarelovej maľby a jej využitie v edukačnom procese výtvarných predmetov.

Vzdelávacií program zameraný na na na využitie technických možností tabletu, ktoré je možne aplikovať na hodinách výtvarnej výchovy a umeleckých predmetov, zahrňuje štyri základné okruhy využitie fotografie, videa, tvorba pozdravu a komiksu.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické zručnosti v oblasti vzdelávania s použitím interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese pri práci so žiakmi so ŠVVP.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické zručnosti ako aplikovať rôzne prostriedky moderných technológií vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.

Aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky o zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky pôsobiaci komplexne na rozvoj osobnosti žiaka.