Využitie informačno-komunikačných technológií a interaktívnej tabule pri tvorbe vzdelávacích materiálov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické zručnosti v oblasti vzdelávania s použitím interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese pri práci so žiakmi so ŠVVP.

Číslo akreditácie: 
1383/2014 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: