Mgr. Jozef Bernát

autor/garant

Priezvisko: 
Bernát
Autori: 

Mgr. Jozef Bernát, PaedDr. Adriana Gondová, PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.

Učebný zdroj je spracovaný ako podporný edukačný materiál pre učiteľov materských škôl a učiteľov prvého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovanej činnosti vedúceho metodického združenia. Prezentujeme v ňom teoretické informácie a úlohy vyplývajúce z praxe, ktoré vypĺňajú obsahovú stránku programu špecializačného vzdelávania s názvom „Špecializačné vzdelávanie pre vedúceho metodického združenia“.

Publikácia Dopravná výchova v praxi ponúka pedagogickým zamestnancom rôzne inšpirácie a námety z oblasti dopravnej výchovy využiteľné v edukačnom procese, ktoré sú vhodné pre žiakov 1. – 4. ročníka základných škôl. Predstavuje učebný zdroj v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Koncepcia vyučovania dopravnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom. Tvorí ho študijný a pracovný materiál zameraný na aktualizáciu profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania v primárnom vzdelávaní. Obsah jednotlivých kapitol je orientovaný na problematiku prípravy a realizácie kooperatívneho vyučovania.

Učebný zdroj Vyučovanie na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi od Mgr. Jozefa Bernáta je určený predovšetkým učiteľom primárneho vzdelávania, ktorí vyučujú na tomto type škôl a učiteľom kontinuálneho vzdelávania.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti efektívneho uplatňovania kooperatívneho vyučovania z teoretického a praktického hľadiska.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v efektívnom využívaní alternatívnych metód a vhodných organizačných foriem vo vyučovaní dopravnej výchovy, zároveň prehĺbiť schopnosti tvoriť a vyberať vhodné učebné zdroje a učebné pomôcky a rozšíriť zručnosti v ich praktickej aplikácii.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti vo vyučovaní na neplnoorganizovanej základnej škole v triedach so spojenými ročníkmi.