predškolská pedagogika

Portfólio dieťaťa ako nástroj formatívneho hodnotenia dieťaťa v materskej škole

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Inkluzívna edukácia v materskej škole

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie grafomotorických zručností detí predprimárneho vzdelávania prostredníctvom metód výtvarnej výchovy so zameraním na správny úchop grafického nástroja (príloha 1) a správny nátlak na podložku. V rozvíjaní grafomotorických zručností je dôležité rešpektovať vývojový proces dieťaťa (príloha 2), pri ktorom sa zdokonaľuje koordinácia motoriky ruky v súčinnosti so  zmyslovými funkciami, ako je zrak a hmat, ktoré umožňujú začiatky jeho grafického prejavu kreslenia, maľovania s nadväznosťou na predpisateľskú gramotnosť.

Autori: 

T. Ustohalová, A. Muličáková

Obsah učebného zdroja je len minimálne zameraný na základné teoretické východiská, snahou autoriek je podnietiť a inšpirovať vychovávateľov a pedagogických asistentov k cieľavedomému využívaniu psychomotorických hier vo svojej praxi tak, aby ich uplatnením sledovali rozvoj konkrétnych poznávacích procesov, vybraných kompetencií a pôsobili na celú osobnosť im zverených žiakov či detí.

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je poskytnúť pedagogickým zamestnancom materských a základných škôl nielen informácie o teoretických poznatkoch v súvislosti s rôznymi druhmi týrania, zneužívania a zanedbávania, možnostiach diagnostikovania a identifikácie syndrómu CAN, ale aj informácie o psychologických a právnych postupoch súvisiacich s ochranou detí a mládeže a možnostiach prevencie patolo

Učebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností ako súčasť pedagogickej diagnostiky a ich následná prevencia u detí predškolského veku, ktorého cieľom je oboznámiť pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania ako efektívnejšie pracovať s dieťaťom v materskej škole v oblasti pedagogickej diagnostiky –posúdenia úrovne rozvoja reči, jej výslovnosti a využívať nové stratégie rozvoja jemnej motoriky artikulačných orgánov.

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu reaguje na zmeny v štátnom vzdelávacom programe, ktoré sa týkajú vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Jednotlivé odporúčania však možno vnímať ako nadčasové a použiteľné i v iných pedagogických koncepciách, v ktorých sa zaraďuje telesná výchova ako súčasť výchovy a vzdelávania. Cieľom učebného zdroja je vysvetliť smerovanie cielených telovýchovných aktivít tak, aby nielen pripravovali deti na vstup do školy v tejto oblasti, ale aj ponúkali výzvy v podobe dosiahnutia pohybového alebo športového výkonu.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov spoločenskovedných predmetov v oblasti využívania edukačných médií vo vyučovacom procese na rozvíjanie kreatívnosti a osobnosti žiakov. Autorky okrem teoretických poznatkov o problematike uvádzajú praktické aktivity na rozvíjanie zručností práce s médiami.

Učebný zdroj ponúka pedagogickým zamestnancom prehľad aktuálnej legislatívy a jej ustanovení súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou v materských školách, obsahovú analýzu základného kurikulárneho dokumentu i komparáciu posledných programových dokumentov vrátane návrhu inovovaného kurikula, ktorou chceme poukázať na zásadné zmeny v ich obsahu. Súčasťou publikácie je konkretizácia problematiky tvorby školského vzdelávacie programu i tvorby učebných osnov ako jednej z jeho povinných súčastí.

Učebný zdroj je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Zážitkové učenie v hudobnej výchove v predprimárnom vzdelávaní, primárnom vzdelávaní a na základnej umeleckej škole a prináša zaujímavú a praxou overenú metodiku pre zážitkové vyučovanie detí a žiakov. Repertoár všetkých metodických príkladov pochádza zo súčasnej tvorby pre deti, využíva témy, ktoré súvisia so štátnym vzdelávacím programom predprimárneho i primárneho vzdelávania vrátane vzdelávania v základných umeleckých školách.

Výchova a vzdelávanie médiami a k médiám má smerovať k zodpovednému a primeranému využívaniu rôznych druhov médií, k rozvoju komunikácie, prosociálneho správania, k aplikovaniu etických hodnôt v živote dieťaťa.

Autori: 

Z. Krištofová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego, ktorý je určený pre kategórie učiteľ a podkategórie učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a učiteľ pre primárne vzdelávanie.