Podoby vody

Podoby vody

 

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita...

2. 7. – 8. 7. 2019

Názov: Podoby vody

Cieľová skupina:  materská škola – predprimárne vzdelávanie, 5-až 6-ročné deti

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia – grafomotorické predpoklady písania

Kľúčové kompetencie:

 • Psychomotorické – ovládanie pohybového aparátu v jemnej motorike, grafomotorická gramotnosť
 • Osobnostné – vyjadrenie svojich pocitov
 • Kognitívne – riešenie jednoduchých problémových úloh, spontánne a samostatné hodnotenie
 • Učebné – sústredenie sa na činnosť, dokončenie začatej činnosti

Ciele:

 • správne  uchopiť a používať  grafický nástroj v dominantnej ruke,
 • zaznamenať jednoduché grafické tvary,
 • kresliť grafomotorické  prvky vyžadujúce pohyb zápästia a prstov,
 • výtvarne vyjadriť svoje predstavy na danú tému.

Prostredie:

škola, trieda

Forma a počty:

individuálna, skupinová

Trvanie:

30 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie grafomotorických zručností detí predprimárneho vzdelávania prostredníctvom metód výtvarnej výchovy so zameraním na správny úchop grafického nástroja (príloha 1) a správny nátlak na podložku. V rozvíjaní grafomotorických zručností je dôležité rešpektovať vývojový proces dieťaťa (príloha 2), pri ktorom sa zdokonaľuje koordinácia motoriky ruky v súčinnosti so  zmyslovými funkciami, ako je zrak a hmat, ktoré umožňujú začiatky jeho grafického prejavu kreslenia, maľovania s nadväznosťou na predpisateľskú gramotnosť.

Potrebný materiál: špagát, vlna, silon, štipce na bielizeň, plastové vrchnáky z fliaš, baliaci papier, voskové pastelky, anilínové farby, štetce

Opis postupu realizácie:

 1. Učiteľka rozhovorom o vode a živote v nej zaktivizuje deti k zopakovaniu predošlých poznatkov. Zároveň ich vyzve k napodobňovaniu priebehu opisovaného deja pohybom so zameraním na precvičenie: ramenného kĺbu – veľké a malé vlny na vode, obtekanie vody, zápästia – plávanie rýb, prstov – lezúce živočíchy.
 2. Na veľký baliaci papier, ktorým prikryjeme stôl, budú deti voskovými pastelkami kresliť veľké a malé vlny na vode, víry vody so zameraním na správny úchop pastelky a jej nátlak na podložku. Po dokreslení si celú plochu zafarbia anilínovými farbami rôznych odtieňov modrej farby, pričom si opäť budú precvičovať správny úchop štetca a jeho nátlak na podložku, ktorý si zároveň môžu overiť aj podľa šírky a intenzity stopy po voskovej pastelke, ktorá bude po premaľovaní zvýraznená.
 3. Hrou na rybárov, ktorí si najskôr pripravujú udice – namotávanie vlny, špagátu, silonu do klbka  (precvičovanie zápästia) a chytaním rýb – štipcami na bielizeň uchopovanie plastových vrchnákov z fliaš, si deti precvičia jemnú motoriku, vizuomotoriku (koordináciu oko – ruka) a správny úchop prstami.
 4. Počas aktivít učiteľka individuálnym prístupom a vhodnou motiváciou vedie deti k osvojovaniu si správneho úchopu grafického nástroja a intenzity tlaku na podložku využitím rôznych druhov a rôznej hrúbky materiálov.

 

 

Poznámky pre učiteľa: Námety danej aktivity sú orientované najmä na správny úchop a nátlak grafického nástroja na podložku, ale môžeme ich využiť aj pri správnej polohe tela a všeobecne pri rozvíjaní jemnej motoriky a grafomotoriky, napríklad aj pri použití iných druhov výtvarného náčinia  a s využitím hudobnej kulisy (napr. Bedřich Smetana: Vltava).

 

 

Možné pokračovanie, následné aktivity: Po ukončení aktivity môžu deti využiť výslednú prácu v iných činnostiach dotváraním výsledných predmetov súvisiacich s danou témou, ako napr. prikladaním poskladaných lodí z papiera, ostrovčekov vytvorených kašírovaním, dokreslením, nalepením živočíchov  a rastlín pri vode a vo vode atď., ktoré jednoznačne súvisia s riešením rozvíjania grafomotorických zručností detí (príloha 3).

Autor/Zdroj: Mgr. Emília Petrovská, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie, detašované pracovisko MPC Žilina

 

Ďalšie zdroje:

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ, 2011. Diagostika díťete předškolního veku. Prvé vydanie. Brno: Computer Press, a. s. ISBN 978-80-251-1829-0.

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ, 2006. Rozvoj grafomotoriky.Brno: Computer Press, a. s. ISBN 80-251-0977-1.

LOOSEOVÁ, Antje C., Nicole PIEKERTOVÁ a Gudrun DIENEROVÁ, 2001. Grafomotorika pro děti předškolního věku. Praha: Portál. ISBN 80-7178-540-7.

MLČÁKOVÁ, Renata, 2009. Grafomotorika a počáteční psaní. Prvé vydanie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2630-4.

PONDELÍKOVÁ, Renáta, 2008. Rozvoj grafomotoriky cez výtvarné aktivity. Banská Bystrica: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN 978-80-8041-539-6.

 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 Správny úchop grafického nástroja

Príloha 2 Grafomotorický vývoj (podľa A. C. Looseovej a kol.)

Príloha 3 Grafomotorické zručnosti – práce detí

Príloha 4 Pozorovací záznam