odborné predmety

"Dôsledky finančnej (ne) gramotnosti"

Lektor: 
Julian Gerhart
Michal Němec
Slavomír Štastný
Štefan Máj
Roman Fusek
Forma podujatia: 
prezenčne
Autori: 

I. Martinčeková,J. Strakoš

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je pomôcť majstrovi odbornej výchovy upriamiť pozornosť na vybrané prvky pedagogiky ako vedy, osvojiť si základné pedagogické pojmy, fakty, vzťahy a teórie, a najmä, vidieť v pedagogike ako vede pomoc pri riešení mnohých problémov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi stretáva. Úlohy a otázky v texte majú umožniť majstrovi odbornej výchovy svoju vlastnú pedagogickú prax reflektovať. 

Autori: 

T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Učebný text je určený účastníkom prípravného atestačného vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstrov odbornej výchovy. Okrem podpory cieľov atestačného vzdelávania, medzi ktoré patria identifikovanie problematiky a výber témy, formulovanie a zdôvodnenie cieľa a štruktúry atestačnej práce, sú v učebnom zdroji spracované aj príklady a ukážky.

Učebný zdroj Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných odborných školách je určený účastníkom inovačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ukončovania štúdia na stredných odborných školách.

Učebný zdroj je stručnou metodikou pre pedagogického a odborného zamestnanca na prácu s elektronickou databázou školy ‒ tvorbu a archivovanie povinnej aj nepovinnej dokumentácie škôl v súlade s platnou školskou legislatívou. Jednoduchými  grafickými postupmi vysvetľuje spôsoby získavania, ukladania a exportovania údajov informačného systému s orientáciou na žiaka, rodiča a učiteľa.

Metodická príručka Didaktika odborného výcviku je jeden z učebných zdrojov vytvorených k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kvalifikačné štúdium pre majstrov odborného výcviku na získanie pedagogickej spôsobilosti. Zameriava na moderné vyučovanie učiteľov alebo majstrov odborného výcviku využívaním prostriedkov IKT vo vzdelávacom procese. Cieľom príručky je prostredníctvom zaujímavých textov a motivujúcich kontrolných otázok a úloh naučiť majstrov odbornej výchovy efektívne používať informačné a komunikačné technológie v odbornom výcviku.

Autori: 

Ing. Helena Harausová, PhD.

Hlavným cieľom učebného zdroja bolo opísať ukážky niekoľkých konkrétnych aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré sa dajú aplikovať na rôzne odborné predmety ekonomického a technického zamerania.

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre začleňovanie problematiky nanovedy a nanotechnológií do prírodovedných a technických predmetov.