nemecký jazyk

Rozvoj a hodnotenie ústneho a písomného prejavu v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba maturitných zadaní v cudzom jazyku

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške z cudzieho jazyka

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia obsahuje úlohy na precvičovanie jednoduchého prítomného času slovies v nemeckom jazyku. Autorka prezentuje rôzne typy úloh. Žiaci majú určiť čo vidia na obrázku, spojiť vetu s obrázkom, napísať slovesá správne, priradiť k sebe slovenské a nemecké slovesá s rovnakým významom, určiť neurčitok slovesa, správne použiť opytovacie zámená. 

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Učebný zdroj je určený na rozšírenie slovnej zásoby z nemeckého jazyka. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy, v ktorých pokyny sú v slovenskom a nemeckom jazyku.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia obsahuje súbor 9 pracovných listov zameraných na rozšírenie slovnej zásoby z predmetu  nemecký jazyk. Spracovaná je téma s názvom Školské pomôcky. Vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Mašlárová Lívia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov základne školy na vyučovaní nemeckého jazyka. Žiaci žijú v obci, kde pri v styku s ostatnými občanmi počujú komunikáciu v nemeckom nárečí. Pracovné listy ponúkajú praktické príklady na konverzáciu, zvýšenie záujmu a skvalitnenie úrovne komunikácie v nemeckom jazyku.

Autori: 

Bálintová Henrieta, PaedDr.

Učebný zdroj prezentuje súbor 4 pracovných listov pre 8. ročník základných škôl, ktoré majú posilnené vyučovanie nemeckého jazyka v ŠkVP.  Pracovné listy je možné použiť pre rozšírenie učiva k téme z učebnice –MODE (OBLIEKANIE A MÓDA). Pokyny k úlohám sú dvojjazyčné.

Autori: 

Mašlárová Lívia, Mgr.

Zábavná nemčina je podporným predmetom nemeckého jazyka v 8. ročníku základnej školy. Vyučuje sa jednu hodinu týždenne v rámci školského vzdelávcieho programu. Žiaci pracujú s pracovnými listami, ktoré sa nachádzajú v zdroji. Pracovné listy sú zamerané na hry, tajničky a doplňovacie cvičenia. Môžu sa používať priamo na vyučovaní, alebo v mimoškolskej činnosti.

Autori: 

Bálintová Henrieta,

Učebný zdroj prezentuje súbor 3 pracovných listov pre 8. ročník základných škôl, ktoré majú posilnené vyučovanie nemeckého jazyka v ŠkVP. Pracovné listy je možné použiť pre rozšírenie učiva k téme z učebnice –MODE (OBLIEKANIE A MÓDA). Pokyny k úlohám sú dvojjazyčné.

Autori: 

Bálintová Henrieta, PhDr.

Učebný zdroj Nemčina hrou II je pokračovaním jeho prvej časti. Autorka ponúka množstvo rôznorodých úloh na precvičovanie nemeckej lexiky a gramatiky v 6. ročníku ZŠ hravou, motivujúcou formou.

Autori: 

Bálintová Henrieta, PhDr.

Nemčina hrou predstavuje súbor 6 pracovných listov pre 6. ročník základných škôl, ktoré majú posilnené vyučovanie nemeckého jazyka v ŠkVP. Základným východiskom tvorby pracovných listov boli platné učebné osnovy k predmetu nemecký jazyk a učebnica s pracovným zošitom PROJEKT DEUTSCH NEU 1. Pracovné listy sú tréningom rozširujúceho učiva k téme Škola. Precvičujú zábavnou formou rozširujúcu slovnú zásobu i gramatiku k jednotlivým témam, pričom učia žiaka učiť sa, zapájať viaceré zmysly do procesu učenia sa. Svojou farebnosťou, hravosťou robia učenie aj zábavnejším.

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie písomného prejavu

Lektor: 
Michael Oberhaus
Forma podujatia: 
prezenčne

Počúvanie s porozumením sa javí často ako problém práve na úrovni A1. Na jeho rozvoj odporúčame využiť knihu – Hörbuch Ein Feriencamp voller Überraschungen z vydavateľstva Hueber, ktorú vzhľadom na rozsah jednotlivých kapitol môžeme využiť ako časť vyučovacej hodiny v rámci rôznych tém ako doplnkový materiál, alebo cielene s ňou pracovať pravidelne ako počúvanie na pokračovanie a jednotlivé časti využiť ďalej na podporu rozvoja produktívnych zručností hovorenie a písanie. Príbeh sa dá tematicky zaradiť do tematických okruhov: Človek na cestách, Voľný čas a záľuby, Mládež a jej svet, Krajiny, mestá a miesta, Krajina, ktorej jazyk sa učím. V prvej kapitole sa žiaci oboznámia s postavami príbehu, zistia, že hlavná hrdinka Greta sa na tábor vôbec neteší. Ďalšie kapitoly ponúkajú rôzne zážitky z táborového pobytu. Text je vhodne prispôsobený úrovni A1. Druhá kapitola prináša príchod do tábora. Aktivita ponúka precvičenie slovnej zásoby činností spojených s pobytom v tábore.

Základným princípom vyučovania cudzích jazykov je podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a pozitívne využiť vysokú mieru zvedavosti detí a ich túžbu skúmať a objavovať.
Učebný zdroj sprostredkúva charakteristiku aktivizujúcej metódy a jej praktické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho ambíciou je zároveň inšpirovať učiteľov k používaniu tejto učebnej pomôcky a k tvorbe didaktických hier a učebných pomôcok v rámci jej používania.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Ako využiť princípy geštaltpedagogiky vo výučbe cudzích jazykov. V prvej kapitole rozoberá obsah pojmu geštaltpedagogika, jej filozofické a psychologické základy a základné princípy, jej miesto vo výučbe cudzích jazykov. V druhej kapitole prináša charakteristiku najvhodnejších metód, pracovných postupov a techník na výučbu cudzích jazykov a rozvoj jazykovej komunikatívnej kompetencie.

V učebnom zdroji vytvorenom k akreditovanému vzdelávaciemu programu sú prezentované výhody bilingválneho vzdelávania z rôznych hľadísk, základné informácie o stratégii a koncepcii CLIL. Spracovaná je ukážka postupu pri plánovaní a príprave vyučovania a tematického celku, zásady a funkcie pracovných listov, spôsob vymedzovania základného učiva ako rámca pri príprave pracovných listov a rôzne typy otázok a učebných úloh, z ktorých sú pracovné listy tvorené.

Cieľom učebného zdroja je inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. Študijný text obsahuje okrem základných teoretických východísk didaktického konštruktivizmu najdôležitejšie inovácie z oblasti jazykovedy v rámci jednotlivých jazykových rovín.