maďarský jazyk

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

Előszó az olvasóhoz Tisztelt Olvasó! Minden szerzőnek az a célja, hogy olvasója kedvvel lapozgassa, olvassa a könyvét és elégedettséggel, sok információval gazdagodva tegye le az asztalra. Mélyen tisztelt és kiváló pedagógus kollégám, aki nem véletlenül a könyv egyik recenzense azt tanácsolta, írjam meg az előszót gyakorlatiasan, frappánsan és esetleg némi humorral tűzdelve motiváljam az olvasót a könyv elolvasásához. Kérem hát a tisztelt olvasót, olvassa el figyelmesen ezt a tanmesét, mert utána felteszek egy találós kérdést.

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou s množstvom rôznorodých zadaní typu doplň, vyber, priraď a pod.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter, Mgr.

Učebný zdroj v niekoľkých častiach je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre potreby základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Kosárová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj autorka vytvorila pre potreby učiteľov a žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú množstvo rôznorodých úloh na realizáciu tvorivej dramatiky. Zadania sú zaujímavé, motivujúce.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobie realizmu a jeho významných maďarských spisovateľov. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč správnych odpovedí.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Pracovné listy pozostávajú z  textu a  úloh, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov maďarského jazyka v 7. ročníku na základnej škole.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 7. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobia sťahovania národov a dobývania území, stredovek, renesanciu, baroko, osvietenstvo, maďarské divadlo, romantizmus a reformáciu spolu s významnými maďarskými spisovateľmi a buditeľmi.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Autorka v maďarskom jazyku prezentuje pracovné listy, ktorých cieľom  je zapojiť aktívne žiakov do vysielania školského rozhlasu. Riešením rôznych úloh majú možnosť precvičiť si svoje vedomosti v takých témach ako sú významné sviatky v roku, a to týkajúce sa hlavne maďarských dejín a maďarských ľudových tradícií počas roka. V prílohách sa nachádzajú riešenia jednotlivých úloh v pracovných listoch, takže žiaci majú možnosť sebakontroly.

Autori: 

O. Zápotočná, Z. Petrová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Je zameraný na aktualizáciu pedagogických spôsobilostí učiteliek a učiteľov materských škôl v súlade s požiadavkami revidovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj komunikačných schopností v predmete maďarský jazyk, ale môže motivovať aj učiteľov iných predmetov, ktorí majú záujem pracovať so žiakmi tak, aby u nich efektívne rozvíjali komunikačnú zručnosť.

Učebný zdroj Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je rozvíjať kompetencie učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Učebný zdroj Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským od PaedDr. Rózse Skabely je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.