maďarský jazyk

Edukačná aktivita sa zameriava na  komunikačnú tému Ľudské telo, starostlivosť o zdravie vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra. Edukačná činnosť je určená žiakom 1. ročníka ZŠ s VJM a je zameraná na rozvíjanie kompetencií dieťaťa v primárnom vzdelávaní.

Aktivita je určená piatakom, vychádza z textu Márie Rázusovej-Martákovej  v učebnici Slovenská literatúra pre 5.roč. s VJM  od Márie Alabánovej. Je navrhnutá tak, aby žiaci pracovali doma a samostatne. K jej vypracovaniu nie je potrebný počítač, ani internet. Potrebný je priložený pracovný list, ktorý dostanú od učiteľa. Spätnú väzbu dostanú od učiteľa po odoslaní úlohy, príp. ak majú vytvorenú skupinu (spoločne s vyučujúcim) na Facebooku, v Messengeri, môžu si úlohy zverejniť a porovnávať, vzájomne dopĺňať ( sociálny kontakt je v tomto prípade taktiež dôležitý ).  Aktivita zodpovedá požiadavkám ŠVP.

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 2. atestáciu

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov cudzích jazykov pre 1. atestáciu

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio pre učiteľov cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Ing. Vladimír Laššák, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.

Előszó az olvasóhoz Tisztelt Olvasó! Minden szerzőnek az a célja, hogy olvasója kedvvel lapozgassa, olvassa a könyvét és elégedettséggel, sok információval gazdagodva tegye le az asztalra. Mélyen tisztelt és kiváló pedagógus kollégám, aki nem véletlenül a könyv egyik recenzense azt tanácsolta, írjam meg az előszót gyakorlatiasan, frappánsan és esetleg némi humorral tűzdelve motiváljam az olvasót a könyv elolvasásához. Kérem hát a tisztelt olvasót, olvassa el figyelmesen ezt a tanmesét, mert utána felteszek egy találós kérdést.

Výtvarné hry na rozvoj schopnosti žiakov I. - Képességfejlesztő képzőművészeti alkotójátékok I.

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou s množstvom rôznorodých zadaní typu doplň, vyber, priraď a pod.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter, Mgr.

Učebný zdroj v niekoľkých častiach je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre potreby základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Kosárová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj autorka vytvorila pre potreby učiteľov a žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú množstvo rôznorodých úloh na realizáciu tvorivej dramatiky. Zadania sú zaujímavé, motivujúce.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 8. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobie realizmu a jeho významných maďarských spisovateľov. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč správnych odpovedí.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Pracovné listy pozostávajú z  textu a  úloh, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov maďarského jazyka v 7. ročníku na základnej škole.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 7. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobia sťahovania národov a dobývania území, stredovek, renesanciu, baroko, osvietenstvo, maďarské divadlo, romantizmus a reformáciu spolu s významnými maďarskými spisovateľmi a buditeľmi.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Autorka v maďarskom jazyku prezentuje pracovné listy, ktorých cieľom  je zapojiť aktívne žiakov do vysielania školského rozhlasu. Riešením rôznych úloh majú možnosť precvičiť si svoje vedomosti v takých témach ako sú významné sviatky v roku, a to týkajúce sa hlavne maďarských dejín a maďarských ľudových tradícií počas roka. V prílohách sa nachádzajú riešenia jednotlivých úloh v pracovných listoch, takže žiaci majú možnosť sebakontroly.

Autori: 

O. Zápotočná, Z. Petrová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Je zameraný na aktualizáciu pedagogických spôsobilostí učiteliek a učiteľov materských škôl v súlade s požiadavkami revidovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.

Učebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj komunikačných schopností v predmete maďarský jazyk, ale môže motivovať aj učiteľov iných predmetov, ktorí majú záujem pracovať so žiakmi tak, aby u nich efektívne rozvíjali komunikačnú zručnosť.

Učebný zdroj Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je rozvíjať kompetencie učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.

Učebný zdroj Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským od PaedDr. Rózse Skabely je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.