Publikácie

Zobrazujem 81 - 90 z 1681
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Riešenie divergentných úloh a tvorba ich kritérií úspešnosti v predmetoch na ZŠ a SŠ - PDF

D. Bačová, M. Rychnavská, M.. OnuškováUčebný zdroj k akreditovanému programu Tvorba kritérií úspešnosti riešenia divergentných úloh v predmetoch na základných a stredných školách vychádza z najnovších poznatkov pedagogiky a didaktiky a jeho cieľom je aktualizovať a rozšíriť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti využitia divergentných úloh a najmä spôsob ich hodnotenia. Obsahuje množstvo praktických námetov na hodnotenie divergentných úloh, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej práci priamo v uvedenej podobe, alebo využiť ich ako inšpiráciu k vytváraniu vlastných materiálov na hodnotenie výstupov divergentných úloh.


Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v školách s vyučujúcim jazykom maďarským - PDF

R. SkabelaCieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu je rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Ide o aktuálnu tému  súčasného moderného vzdelávania, kde je dôležité nielen zvládnutie samotnej techniky čítania, ale aj spracovanie informácií a ich praktické využitie v praxi.


Rozvíjanie kompetencií odborného zamestnanca v oblasti poradenstva pri práci s klientom z dysfunkčnej rodiny - PDF

B. NovakovováUčebný zdroj sa venuje problematike poskytovania poradenského procesu rodinám detí v priestoroch poradne výchovného zariadenia poradenstva a prevencie. Je určený odborným zamestnancom s cieľom podporiť ich v rozvíjaní kompetencií v oblasti poradenstva určeného klientom z dysfunkčnej rodiny.


Rozvíjanie komunikačných schopností na školách s vyučovacím jazykom maďarským - PDF

V. Sztankayová, T. PuntigánUčebný zdroj je určený účastníkom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj komunikačných schopností v predmete maďarský jazyk, ale môže motivovať aj učiteľov iných predmetov, ktorí majú záujem pracovať so žiakmi tak, aby u nich efektívne rozvíjali komunikačnú zručnosť.


Rozvíjanie morálneho vedomia žiakov v škole - PDF

L. RovňanováCieľom učebného zdroja je poskytnúť podnety na zdokonaľovanie zručnosti v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií a metód. Poskytuje len základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie. Zároveň obsahuje podnetné myšlienky na dôslednú osobnú i spoločenskú reflexiu, zamyslenie, premýšľanie, kritické posúdenie i hlbšie uvažovanie v širších súvislostiach v rôznych formách zážitkového participatívneho učenia sa.


Rozvíjanie tvorivosti učiteľa - PDF

Ľ. VerbovanecUčebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Kreativizácia osobnosti učiteľa. Zámerom programu a učebného zdroja je pozitívne vplývať na osobnosť učiteľa, objasniť význam kreativizačných metód a vytvoriť priestor na ich úspešnú implementáciu do edukačného procesu.


Rozvoj čitateľskej gramotnosi v primárnom vzdelávaní - PDF

T. Ustohalová, A. MuličákováObsahom učebného zdroja, ktorý je určený učiteľom primárneho vzdelávania, je kvalitné rozvíjanie čitateľských schopností žiakov zameraných na porozumenie čítaného textu. Prvá časť publikácie sa venuje čitateľskej gramotnosti v školskom prostredí a inovatívnym a efektívnym možnostiam jej rozvoja. Druhá časť ponúka príklady textov s otázkami zameranými na hravé čítanie s porozumením.


Rozvoj čitateľskej gramotnosti na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - PDF

Z. Vargová, T. PuntigánUčebný zdroj Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základných školách s vyučovacím jazykom maďarským je vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s rovnomenným názvom, ktorého cieľom je rozvíjať kompetencie učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania potrebné na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa má rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu.
Je zameraný na aktualizáciu kompetencií učiteľov v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti a zručností žiakov tak, aby žiaci boli schopní aj samostatne získavať informácie z rozličných zdrojov a zvládnuť práce s jazykovými, literárnymi a učebnými textami v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským.


Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s textami zameranými na osobnostný rozvoj a etické aspekty - PDF

D. Bačová, M. OnuškováUčebný zdroj mapuje nielen teoretické poznatky, ale prináša aj množstvo praktických námetov, ktoré sú určené účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným pedagógom, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť kompetencie zamerané na čitateľskú gramotnosť. Obsahovo sa zameriava na ukážky metodických postup pri práci s textom – výber textov a ich didaktické využitie v školskej praxi.


Rozvoj komunikačných kompetencií pedagogického zamestnanca zameraný na rečový prejav - PDF

Ľ. BekéniováUčebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom s cieľom prispieť ku kultivovaniu jazykového vedomia a reči pedagógov, aby ako riadiaci komunikanti byť schopní kvalitnej pedagogickej komunikácie.
Je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje dôležitým teorémam prevažne z oblasti lingvistiky, druhá obsahuje niektoré relevantné výsledky výskumu autorky, ktorý bol zameraný na lingvistické aspekty didaktickej komunikácie.