učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Žiaci budú riešiť zadané úlohy v skupinách. Zadané úlohy spočívajú v návrhu uloženia rôznych strojových súčiastok a vo výpočte hodnôt pre jednotlivé návrhy. Žiaci pri jednotlivých úlohách a pre zadané hodnoty navrhujú druh uloženia, jeho označenie, v strojníckych tabuľkách vyhľadajú tolerancie pre navrhnuté uloženie a vypočítajú medzné rozmery a veľkosť tolerancie pre navrhnuté uloženie. V závere aktivity zdôvodnia navrhnutý typ uloženia.

Žiaci môžu pracovať v skupinách, ale aj individuálne. Každý žiak bude pracovať na jednej časti zadanej úlohy vo svojej skupine kooperatívnym spôsobom. Na záver jeden žiak prezentuje výsledky skupiny.

Obsah aktivity je zameraný na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Žiak sa oboznamuje s pojmami hospodárne správanie a šetrenie elektrickou energiou.

Aktivizujúca metóda Bzučiace skupiny je vhodná pre rýchle a efektívne získanie spätnej väzby. Môže byť zaradená v ktorejkoľvek fáze vyučovacej hodiny na väčšine predmetov (napr. úvodná motivácia k učeniu, nadviazanie nového učiva, vyhľadávanie informácií na internete, zistenie postojov a názorov žiakov k preberanej téme, zopakovanie učiva). V malých skupinách v škole alebo doma s prirodzenou adresnou zodpovednosťou za výsledok sa žiaci pri hľadaní riešenia učia komunikáciou s rovesníkmi získať ich vedomosti a názory, vedieť ich kriticky zhodnotiť a akceptovať.

Metóda je vhodná na využitie v domácom učení, v rozšírenej verzii pre skupinové vyučovanie v triede.

Termín skečnouting priniesol americký grafik Mike Rohde a do slovenčiny by sme toto slovo preložili ako poznámky s kresleným príbehom. Je to jeden zo spôsobov, ako si zachytávať poznámky zo školského vyučovania a ako zvládať záplavu informácií. Žiak vizuálne komunikuje, vytvára si vizuálnu mapu predkladaných informácií.

Dialogická aktivizujúca metóda Postavme sa na čiaru je zameraná na zisťovanie názoru zúčastnených, na vyjadrovanie vlastných názorov a na argumentovanie. Vyžaduje istú sumu vedomostí vzťahujúcu sa k riešenému problému/diskutovanej otázke. Je to funkčná metóda širšieho významu, môže sa využívať aj pri rozvíjaní nižších poznávacích funkcií, pri trénovaní zručností potrebných na spoluprácu v skupine, pri rozvíjaní komunikačných zručností, pri posilňovaní sociálnych väzieb medzi učiteľom a účastníkmi, medzi účastníkmi navzájom.

Je vhodná na využitie v domácom učení.

Aktivita je možnosťou uplatniť metódu storytelling nielen na stimuláciu jazykových kompetencií, ale podporiť kritické myslenie, prejav empatie žiakov rôznych vekových kategórií. Pôvodne je aktivita projektovaná na prostredie bez IKT technológií, na osobné komunitné prežívanie a zdieľanie pocitov spolupatričnosti, bezpečia a nádeje. Je však realizovateľná aj v úplne opačnom garde. Zdieľaním cez sociálnu sieť v neľahkom období zvykania si na sociálnu izoláciu je aktivita Príbehom z ťažkostí aplikovateľná aj cez médiá IKT so skúseným pedagógom a citlivým rodinným príslušníkom.

V súčasnej škole je dôležité u žiakov rozvíjať kritické myslenie, kreativitu a plnohodnotne ich oceňovať. K rozprúdeniu kritického a kreatívneho myslenia nám môže pomôcť metóda rotujúci prehľad, ktorej podstatou je aktivovanie pôvodných vedomostí žiakov, prepájanie informácií z iných zdrojov a analýza informácií predstavených inými žiakmi. Touto metódou žiaci bez výkladu učiteľa prichádzajú sami k informáciám, ktoré postupne spracúvajú a osvojujú si ich.

Vzdelávať k inovatívnosti, originalite a podnikavosti treba deti najlepšie už od škôlky.“
                                                                                                      (Milan Zelený,  český ekonóm, profesor americkej univerzity) 

Jednou z možností, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov, je zadávanie úloh z reálneho prostredia, ktoré je žiakom známe, a v oblasti, ktorá ich zaujíma. Riešenie praktických úloh vytvára predpoklady na to, aby žiaci využívali poznatky z rôznych predmetov, rozvíjali poznávacie schopnosti, oblasť funkčnej gramotnosti a súvisiace kompetencie.

Navrhnuté aktivity s praktickým zameraním na využitie konkrétnych príležitostí podnecujú aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť žiakov a súčasne rozvíjajú ich finančnú a podnikateľskú gramotnosť. Hlavnou úlohou žiakov bude všímať si príležitosti na zlepšenie prostredia a života v škole a spracovať návrhy...

Odborný seminár bude zameraný na udržanie a aktualizáciu profesijných kompetencií učiteľov v oblasti poznávania národnostných menšín žijúcich na Slovensku, najmä menšiny rusínskej v súlade s potrebou získania multietnických a multikultúrnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti v súlade s rešpektovaním a vytváraním pozitívneho vzťahu iných národov a národnostných menšín k Rusínom žijúcich na Slovensku.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. september 2019 - 12:30

Seminár je zamenaný na tematické okruhy: Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred Prvou svetovou vojnou; Na začiatku vojny - vyhlásenie politickej pasivity a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia; Aktivity domácej slovenskej politiky.  Súčsťou seminára bude výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920).  Seminár je určený pre učiteľov ZŠ a SŠ. Účastníci získajú knižné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV a Štátneho archívu v Bratislave.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 10. jún 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 10. jún 2019 - 12:30

Štatistickú gramotnosť je možné vnímať ako schopnosť narábať so štatistickými informáciami, ktoré sú prezentované rôznou formou  (texty, grafy, tabuľky, schémy, obrázky) a schopnosť ich interpretovať a kriticky zhodnotiť. Význam štatistickej gramotnosti v dynamicky sa rozvíjajúcej a neustále sa meniacej spoločnosti narastá. Schopnosť rozumieť štatistickým informáciám pomáha pri riešení každodenných problémov, chápaní trendov, javov a situácií, ktoré sú významné nie len pre celú spoločnosť ale aj pre jednotlivca - vývoj ekonomiky, kriminality, nehodovosti, populačný rast, rozšírenie chorôb, trendy v zamestnanosti, hry, aj hazardné, alebo lotérie a pod.). Rozvoju štatistickej gramotnosti je teda potrebné venovať dostatočnú pozornosť nie len na hodinách matematiky ale aj na hodinách iných všeobecno-vzdelávacích predmetov, napr.: dejepis, biológia, geografia, chémia.

Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 12:30

Cieľ podujatia: Podpora integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +

Program:

09.00 - 09.45 Slávnostné otvorenie

09.45 - 10.00 Prehliadka 

10.00 - 12.00 Odkaz hodnôt pre súčasnosť, tvorivé dielne so zameraním na metodické námety využitia didaktickej pomôcky pre   vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty

 

Garant podujatia: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

 

Počet miest je limitovaný. V prípade záujmu o registráciu na podujatie posielajte informácie (meno, priezvisko, zamestnávateľ - škola) na: jana.rafajova@mpc-edu.sk.

 

 

 

 

 

 

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 12. apríl 2019 - 12:00

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 14:30

Výstava a tvorivá  dielňa pre učiteľov aj žiakov zameraná na podporu integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov Erasmus +, konaná od 10. 04. 2019 - 31. 04. 2019 v priestoroch GTF PU v Prešove.

ext. (hosť)  J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD. - prešovský arcibiskup a metropolita , prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. - dekan GTF PU v Prešove, , Mgr. Andrea Pálková - generálna riaditeľka MPC Bratislava, PaedDr. Darina Výbohová, PhD. - riaditeľka sekcie profesijného rozvoja MPC Bratislava, prof. Kamil Kardis, PhD., doc. ThDr. Mária Kardis, PhD., prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

Začiatok podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 10. apríl 2019 - 13:45

DP MPC Komárno organizuje dňa 28. mája 2019 workshop pre učiteľov materských, základných a stredných škôl pod názvom Rozvíjanie emočnej inteligencie, duševná hygiena. Cieľom workshopu je priblížiť problematiku dôležitosti rozvíjania emočnej inteligencie v pedagogickej praxi, ako aj prezentovanie stratégií prekonávania stresových situácií. Prednášajúca: PaedDr. Terézia Strédl, PhD.

Začiatok podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 28. máj 2019 - 14:15

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Projekt orientovaný na návrh dreveného schodiska je určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov skupiny 33. Návrh výroby schodov predstavuje jednu z náročnejších stavebno-stolárskych konštrukcií. Výroba schodov je v reálnej podobe počas štúdia málo pravdepodobná, je nevyhnutné, aby sa žiaci aspoň v rámci medzipredmetového projektu s týmto typom výrobku stretli. V niektorom z používaných CAD programov môže byť navrhnuté a spracované schodisko do takých detailov, ako by malo byť reálne zhotovené. Prínosom pre žiakov je, ak má SOŠ možnosť na odbornom výcviku zhotoviť navrhnuté schodisko podľa projektovej dokumentácie.

Implementácia NŠFG do vyučovacieho procesu môže mať veľa podôb.

Jednou z nich je aj využívanie edukačných hier .Učitelia základných a stredných škôl prešovského a košického kraja budú mať možnosť v rámci odborno-metodického  seminára oboznámiť sa s hrou Finančná odysea priamo od jej autora. Cieľom odborno-metodického seminára je získanie odborných vedomostí a zručností s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno - vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Začiatok podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 13:30
Koniec podujatia: 
utorok, 16. apríl 2019 - 17:00

DP MPC Komárno organizuje v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom odborný seminár s názvom Domáce násilie - jeho podstata a prevencia, ktorý sa uskutoční 8. marca 2019 v priestoroch detašovaného pracoviska MPC v Komárne. Odborný seminár je určený pre učiteľov základných a stredných škôl. Odborný seminár bude prebiehať v jazyku maďarskom.

Začiatok podujatia: 
piatok, 8. marec 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 8. marec 2019 - 15:30

Základná idea pre tento vyučovací blok sa zrodila počas odborných seminárov, ktoré sme realizovali v MPC v spolupráci s novinárom Denníka N Vladimírom Šnídlom. Semináre sa obsahovo viazali na aktivity, polopravdy a dezinformácie mnohých webov a Denník N následne vydal aj zošitovú publikáciu Príručka pre školy: Ako sa vyznať v správach na internete – Klamstvá a konšpirácie. Z našej strany vznikol takýto vyučovací blok:

Seminár bude zameraný na problematiku prevencie kriminality u mladistvých. Cieľom je ukázať a pomenovať priestupky, prečiny a trestné činy a ich vplyv na život mladých ľudí. Veľká pozornosť bude venovaná predchádzaniu  a prevencii  páchania trestnej činnosti.  Seminár je určený pre učiteľov na druhom stupni základných škôl a učiteľov stredných škôl. Odborná prednáška lektorov z policajného zboru bude  pokračovať  workshopom na tému, ako predchádzať kriminalite u mladistvých. Účastníci seminára získajú podklady vhodné na využitie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Začiatok podujatia: 
piatok, 15. marec 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 15. marec 2019 - 13:00

Workshop je zameraný na konkrétne možnosti využitia výstavy Od pôžitku k úzkosti a späť v rámci pedagogického procesu. Výstava prdestavuje výber z tvorby autora súčasného umenia Borisa Sirku. Cieľom podujatia je zoznámiť s možnosťami interpretácie výtvarných diel súčasného umenia a prostredníctvom tvorivých aktivít implementovať ich do edukačného procesu. Cieľovou skupinou workshopu sú učitelia MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Lektormi podujatia budú galerijné pedagogičky Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. apríl 2019 - 13:00

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cieľ: Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR a vedieť aplikovať získané informácie v praxi.

Cieľová skupina: učiteľ anglického jazyka strednej  školy

Program:

08:00 - 11:00      Informácie o nových  kritériách  hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky  žiakov SŠ z 

                            anglického jazyka na základe dokumentov Referenčný Rámec a Cieľové požiadavky na vedomosti a

                            zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová.

11:00 - 11:30      Obedová prestávka

11:30 - 14:00      Intenzívny výcvik hodnotenia písomnej odpovede - aplikačné úlohy zamerané na rozvoj presnosti hodnotenia

                            písomnej odpovede v oblastiach:  I. obsah textu, II. členenie a stavba textu, III. gramatika, IV. slovná zásoba  -

                            doc. Bérešová.

 

Začiatok podujatia: 
streda, 9. január 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. január 2019 - 14:00

Dátum konania: 6. december 2018

Miesto konania: historická aula rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice

Charakteristika aktivity:

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD., Východoslovenské múzeum, Košice

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Zúčastnení pedagógovia dostanú ako knižný dar zaujímavé a hodnotné publikácie z produkcie Ústavu politických vied SAV.

V prípade záujmu si stiahnite priloženú pozvánku a návratku na konkrétny seminár, vyplňte ju a zašlite podľa uvedených pokynov.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 6. december 2018 - 15:00

1. Výstava - Roky bojov, obetí a nádejí (1914 1920)

2. Prednášky a panelová diskusia s tematickými okruhmi:

Existencia Slovákov v Rakúsko-Uhorsku pred prvou svetovou vojnou a koncepcie slovenskej politiky, ktoré mali zlepšiť postavenie  slovenského národa v rámci habsburskej monarchie.

Na začiatku vojny – vyhlásenie politickej pasivity  a presun ťažiska slovenskej politiky do zahraničia. Hľadanie spojencov: „Ako a s kým riešiť slovenskú otázku po vojne?“ Formovanie českého a slovenského zahraničného odboja – T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš. Utváranie a pôsobenie zahraničného vojska – československých légií – v Rusku,  Francúzsku a Taliansku.

Aktivity domácej slovenskej politiky.  Situácia v regiónoch v roku 1918.  Martinská deklarácia a vznik Česko-Slovenska.

lektori:

- PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

- doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD., Filozofická fakulta PU, Prešov

- PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV 

- doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV

- prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., Filozofická fakulta PU Prešov

- PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava

- prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ Košice

- prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK Bratislava

Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV 

Začiatok podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 5. december 2018 - 15:00

8:15 – 8:30 Registrácia účastníkov

8:30 – 9:00 Otvorenie, predstavenie projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry – PhDr. Kálmán Petőcz, PhD., PhDr. Dagmar Horná, PhD.

9:00 - 10:00 Vystúpenie hostí, téma: Demokracia a (ne)rozdeľovanie sa na My a Oni, prezentujúce: PhDr. Zuzana Kusá, CSc. – Sociologický ústav SAV, PhDr. Alexandra Matejková – Sociologický ústav SAV

10:00 - 10:30 Diskusia

10:30 - 10:40 Prestávka

10:40 - 11:30 Vystúpenie hostí, téma príspevku Komplexná pomoc občanom a integrácia sociálne odkázaných občanov a detí v obci Raslavice, prezentujúci: Marek Rakoš, starosta obce Raslavice, Mgr. Martin Klempay, riaditeľ ZŠ s MŠ v Raslaviciach

11:30 - 12:00 Diskusia

12:00 - 12:30 Vystúpenie hosťa, témapríspevku Prečo je dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej?, prezentujúci: Ján Vojtašák, bloger, študent, občan Spišskej Belej

12:30 - 13:00 Diskusia a záver

Moderátorka vedeckej čajovne: PhDr. Ľuba Kráľová, PhD.

 

 

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 13:00

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára (09:00 – 09:30 hod.)

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

V prípade Vašej účasti na seminári pošlite elektronicky na dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk vyplnenú návratku do 07. 11. 2018. Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení, ak jeho prihláška prekročí určenú kapacitu seminára.

Začiatok podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 13. november 2018 - 12:30

Cieľom podujatia bude poskytnutie praktického návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (včítane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese).

Lektorom tejto vzdelávacej aktivity bude Vladimír Šnídl, reportér Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku a vzdelávacej príručky Klamstvá a konšpirácie.

Program:

1. Prezentácia účastníkov a otvorenie seminára

2. Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

3. Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia

    v informačnom chaose

4. Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 12:30