učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie

x

Aktuálne: 

08:00 - 09:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Východiská výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

 09:15- 10:15 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.: Princípy realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

10:30 - 12:00 Mgr. Nemcová Lívia, PhD.:Modely realizácie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu a modely service learningu

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:00

Cieľom seminára je podať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie.

Z kapacitných dôvodov je nutné sa na seminár prihlásiť elektronicky priloženou návratkou na adresu maros.dvorsky@mpc-edu.sk.

O prípadnom prekročení stanovenej kapacity Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred podujatím.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 5. november 2018 - 12:00

Program:

1. Cieľ vzdelávacieho podujatia a organizačné pokyny

2. Hodnotenie XX. r. a príprava XXI. r. OĽP - nosná téma: 30. výročie Nežnej revolúcie

3. Výzvy, ktorým čelí demokracia v čase 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudkských práv.

4. Posilňovanie a sieťovanie agilných škôl a projektov (OĽP, EPAS a. i.). Pozvanie do Platformy ambasádoriek a ambasádorov európskej demokratickej kultúry. 

5. Prednáška a diskusia

6. Workshop: Eurovoľby a postoje mladých ľudí v SR (prieskumy 2015 - 2018)

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 18. október 2018 - 14:00

08:45 – 9:00 h            Prezentácia, otvorenie

09:00 – 13:00 h           Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina;  Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie.

Pokračovanie seminára pripraveného v spolupráci s realizátormi projektu Komplexná podpora pri prevencii nenávisti a extrémizmu na základných a stredných školách. Cieľovou skupinou sú tí účastníci prvého seminára, ktorí majú záujem získať viac informácií a zručností pri riadení vyučovacieho procesu v triedach, kde zaregistrovali zmeny správania sa žiakov, radikalizovaných žiakov alebo nenávistné prejavy žiakov a hľadajú vhodné spôsoby komunikácie s týmito žiakmi ako aj s celou triedou.

13:00         Záver           

Začiatok podujatia: 
pondelok, 12. november 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 12. november 2018 - 13:00

8:45 - 9:00 Prezentácia, otvorenie

9:00 - 13:00 Prevencia extrémistických a nenávistných prejavov v školskom prostredí

Mgr. Ivan MORAVČÍK, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina;  Mgr. Pavol STRUHÁR, PhD., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie.

Prvá časť: výsledky výskumu o hodnotách  a postojoch žiakov k demokracii a nenávistným prejavom na stredných školách v Žilinskom a Trenčianskom kraji v roku 2017. Otázky a diskusia.

Druhá časť: prejavy extrémizmu v školskom prostredí, rozpoznávanie zmeny správania radikalizovaných študentov, ich meniace sa verbálne a neverbálne prejavy (napr. spôsob komunikácie, oblečenie, hudba, imidž), symbolika, ktorú zradikalizovaní jednotlivci (najmä mládež) v súčasnosti používajú, poznatky z  workshopov, realizovaných na stredných školách v rokoch 2016-2018. Otázky a diskusia.

Tretia časť: diskusia – poradiť vyučujúcim možnosti komunikácie kontroverzných tém, s ktorými sa stretávajú v rámci pedagogickej praxe (napr. rómska problematika, migranti, problematika rodovej rovnosti či sexuálnej orientácie).

13:00 Záver

Začiatok podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 8:45
Koniec podujatia: 
pondelok, 22. október 2018 - 13:00

Cieľom aktivity je zvyšovať pedagogické zručnosti a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti čítania s porozumením do vyučovacieho procesu v  stredných školách.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 16:00

Oboznámenie s didaktickým materiálom k implementácii vybraných prierezových tém do vyučovania predmetov etická výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti, dejepis, vzdelávacia oblať jazyk a komunikácia.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. november 2018 - 13:00

Oboznámiť učiteľov s hodnotením písomnej formy maturitnej skúšky žiakov SŠ z anglického jazyka v súlade s novými kritériami hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, vzhľadom na úrovne jazyka podľa SERR.

 

!!! Kapacita podujatia je plne obsadená !!!

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 15:00

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 23. október 2018 - 14:00

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; Mgr. Matej Beránek, PhD., SNM - MŽK - Múzeum holokaustu v Seredi; PhDr.; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
štvrtok, 27. september 2018 - 15:00

1. Výstava - Milan Hodža

2. Prednášky a panelová diskusia: a) extrémizmus - holokaust

                                                        b) Milan Hodža - štátnik a politik

lektori: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Ústav politických vied SAV; prof. PhDr. Pavol Mešťan, Dr.Sc., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Stanislava Šikulová, PhD., SNM - Múzeum židovskej kultúry; PhDr. Ferdinand Vrábel, Ústav politických  vied SAV; PhDr. Peter Zelenák, CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava; PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV

3. Literárne súťaže: Hodžov novinový článok (ZŠ), Hodžova esej (SŠ), Hodžovo diskusné fórum (SŠ)

lektori: Mgr. Etela Hessová, riaditeľka, ZŠ Milana Hodžu, Bratislava; RNDr. Vasil Dorovský, PhD., riaditeľ, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany; PhDr. Jozef Beňovský, CSc., emeritný riaditeľ, Národné literárne múzeum, Martin

4. Premietanie dokumentárnych filmov

5. Knižný dar

- publikácie pre zúčastnených pedagógov z produkcie ÚPV SAV a Múzea židovskej kultúry

 

Začiatok podujatia: 
streda, 26. september 2018 - 8:55
Koniec podujatia: 
streda, 26. september 2018 - 15:00

Workshop vedený odborníčkou na problematiku holokaustu je  určený nielen učiteľom dejepisu, náuky o spoločnosti, etiky a iných spoločensko-vedných predmetov, ale i ostatným učiteľom, ktorí v rámci  výchovy a vzdelávania venujú pozornosť problematike extrémizmu,  diskriminácie, holokaustu a genocídy s dôrazom na zodpovednosť jednotlivcov, organizácií a národov za dodržiavanie  ľudských práv a na citlivé a empatické vnímanie rôznorodostí v súčasnej globálnej spoločnosti. Priblíženie  subjektívneho prežívania obdobia holokaustu  židovskými a nežidovskými obyvateľmi poukáže na možnosti  vytvárania obrazov z histórie, ktoré sú nositeľom posolstva pre súčasnú mladú generáciu. Workshop bude priestorom na výmenu  pozitívnych a negatívnych skúseností učiteľov s problematikou holokaustu  a  súvisiacimi témami v školskej praxi.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. november 2018 - 13:00

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatickej zmeny a environmentálnej spravodlivosti. Získajú skúsenosti, ako žiakom zmysluplne a zaujímavo, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému Agendy 2030 ,

Semánár sa bude zaoberať otázkami:

Čo je to Agenda 2030?

Aký má súvis s Agendou 21?

Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky?

Aký by mal/mohol byť svet v roku 2030?

Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 13:00

Odborný seminár spojený s workshopom je zameraný  na  historické medzníky, dejinné udalosti fakty a udalosti, ktoré sa viažu k magickému číslu osem a ktoré  významne ovplyvnili kultúrnohistorický, spoločenský a politický vývoj na Slovensku Je určený pre učiteľov spoločensko-vedných a humanitných predmetov a všetkých učiteľov, ktorí sa v rámci vyučovania rozhodli venovať významným výročiam z našich dejín.

Začiatok podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 12. jún 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je poskytnúť učiteľom, ktorí vyučujú etickú výchovu, inšpiratívne postupy vo výučbe predmetu.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 26. apríl 2018 - 0:00

Účastníci seminára sa pod vedením certifikovaných lektorov oboznámia s didaktickou hrou „Finančná sloboda“, ktorá sa úspešne využíva už viac ako 10 rokov pri rozvíjaní finančnej gramotnosti žiakov na základných a stredných školách v Českej republike. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Počas 3 hodín získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu. Získané odborné vedomosti a skúsenosti  môžu učitelia aplikovať vo svojom pedagogickom pôsobení pri implementácii požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Začiatok podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 0:00

Cieľom podujatia je udržať, prehlbovať a rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka a prezentovať inovatívne postupy v danej oblasti.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. jún 2018 - 13:00

Praktickými aktivitami priblížiť žiakom základnej školy otázky  z oblasti ľudských práv .

Začiatok podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 28. máj 2018 - 0:00

Československý pevnostný systém na Slovensku a jeho edukačný charakter.

Prezentácia metodických materiálov určených pre učiteľov dejepisu týkajúcich sa témy historických výročí.

Diskusia.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 16. apríl 2018 - 0:00

09:00 – 09:20 h Otvorenie, oboznámenie účastníkov s programom a lektormi Mgr. Štefan Folkman, PaedDr. Mária Grolmusová, DP                           MPC Žilina; prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

09:25 – 10:20 h Západ a Východ - extrémne protiklady v zrkadle dejín  Mgr. Taťána Součková, PhD.

10:25 – 11:20 h Zrod totality & demokracie v antickom svete PhDr. Ladislav Župčán, PhD.

11:25 – 12:00 h Historický land use v historicko-geografickom vzdelávaní prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.

12:00                 Záver PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr.  Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 12. apríl 2018 - 12:00

Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.

 

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 30.4.2018

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní".

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 14:00

08:00 – 08:30 h Prezentácia účastníkov
08:30 – 09:00 h Otvorenie
                        Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom
                        Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
09:00 – 10:00 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Anna Brezinová, MŠ Východná; Mgr. Zuzana Strychová, MŠ Liptovský Mikuláš; Iveta Vlčková, MŠ Kysucké Nové Mesto
10:00 – 10:15 h Prestávka
10:15 – 11:15 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Mgr. Boris Hnila, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice; Mgr. Marcela Hollá, Gymnázium Liptovský Mikuláš, RNDr. Katarína Laštíková, Gymnázium Žilina
11:15 – 11:45 h Globálne vzdelávanie – zodpovedná spotreba
                       Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
11:45 – 12:15 h Prestávka
12:15 – 12:45 h Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie
                        PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
12:45 – 13:45 h Workshop
                        PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
13:45 – 14:00 h Záver

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 14:00

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ

Program sme vytvorili na základe záujmu, požiadaviek a potrieb pedagogických zamestnancov z praxe na zvyšovanie pedagogicko-psychologických spôsobilostí a rozvoja komunikačných zručností potrebných pri riešení