Krátke metodické inšpirácie

Rozširujeme našu ponuku odborno-metodickej pomoci.

Nová rubrika pre vás, v ktorej budeme publikovať naše aj vaše námety z praxe pre prax.

Pod týmto názvom budeme každý týždeň zverejňovať inšpirácie na obohatenie a inovovanie vašich edukačných postupov a tvorivých činností s možnosťou ich adaptácie na podmienky konkrétnej školy a triedy. Obsahom krátkych príspevkov budú v praxi overené tipy na učebné činnosti, didaktické hry a iné aktivity od učiteľov profesijného rozvoja, spolupracujúcich lektorov a účastníkov vzdelávania. V prípade potreby budú metodické námety doplnené o materiály vo forme pracovných listov, obrázkov, šablón, odkazov na ďalšie zdroje a pod.

Naším zámerom je vytvoriť aj pre vás priestor na tvorivú publikačnú činnosť súvisiacu s výkonom pracovnej činnosti a podporiť vás pri vytváraní vlastného portfólia na preukázanie vašich profesijných kompetencií.


Zobrazujem položky 1 až 10 z počtu 190 KMI, ktoré vyhovujú nastavenému filtru.
Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.
Vyberte stupeň vzdelávania vašich žiakov
Zadajte predmet, ktorý chcete vyhľadať.

Edukačná aktivita sa zameriava na  komunikačnú tému Ľudské telo, starostlivosť o zdravie vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra. Edukačná činnosť je určená žiakom 1. ročníka ZŠ s VJM a je zameraná na rozvíjanie kompetencií dieťaťa v primárnom vzdelávaní.Aktivita je určená piatakom, vychádza z textu Márie Rázusovej-Martákovej  v učebnici Slovenská literatúra pre 5.roč. s VJM  od Márie Alabánovej. Je navrhnutá tak, aby žiaci pracovali doma a samostatne. K jej vypracovaniu nie je potrebný počítač, ani internet. Potrebný je priložený pracovný list, ktorý dostanú od učiteľa. Spätnú väzbu dostanú od učiteľa po odoslaní úlohy, príp. ak majú vytvorenú skupinu (spoločne s vyučujúcim) na Facebooku, v Messengeri, môžu si úlohy zverejniť a porovnávať, vzájomne dopĺňať ( sociálny kontakt je v tomto prípade taktiež dôležitý ).  Aktivita zodpovedá požiadavkám ŠVP.Didaktická hra je určená pre žiakov 2. ročníka základnej školy. Zámerom didaktickej hry je zábavnou formou precvičovať a upevňovať sčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100. Súčasťou didaktickej hry je hrací plán, ktorý je uvedený v prílohe. Realizácia didaktickej hry je možná aj v domácom prostredí. Hrať môže rodič s dieťaťom.Krátka metodická  inšpirácia opisuje vzdelávaciu aktivitu z oblasti Umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Prostredníctvom rytmizácie,  piesne, hudobnej dramatizácie sme sa zamerali na rozvoj detskej fantázie, emocionálneho cítenia a upevnenia priateľstiev v kolektíve. Vychádzali sme z vývinových špecifík a hudobných predispozícií detí predškolského veku. Stanovené ciele sú spracované v súlade so Štátnym vzdeávacím programom  pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.Pri koncipovaní príspevku sme mali na zreteli dve kritériá:

  • využiť rozprávku, ktorá je na primeranej úrovni po obsahovej aj estetickej stránke a je ľahko

  dostupná na You Tube;

  • poskytnúť rodičom nielen námet na činnosti s deťmi, ale upozorniť ich na možnosti rozvíjania  vedomostí a zručností dieťaťa v domácom prostredí.


Aktivita je zameraná na to, aby žiak objavil a poznal možnosti práce s informáciami, ktorých využitie nemusí byť len úzko účelové, ale je možné aj ich variabilné využitie v ďalších tematických celkoch.  Zvolený text sa pre žiaka stáva objektom skúmania, sledovania jeho znakov, pracovným materiálom získavania, triedenia informácií, na základe čoho žiak tvorivo premýšľa aj  iným zmysluplným využitím informácií. Edukačná činnosť je prioritne zacielená  na podporu rozvoja čítania s porozumení, na podporu rozvíjania myslenia a tvorivosti žiakov.V rámci dištančného vzdelávania s využitím videa je potrebné zapojiť i rodičov detí. Pri realizácií aktivít je okrem internetového  pripojenia  nevyhnutná aj prítomnosť rodiča.
Video obsahuje niekoľko častí. V štúdiu vedie moderátorka s odborníkom na dopravu i s deťmi rozhovor o spôsobe prepravy osôb a dodržiavaní dopravných predpisov pri preprave osôb (1:30 – 14:15 minút), pričom prebieha interaktívne prepojenie na dopravné situácie v praxi. Posledná časť je rekapituláciou celého videa.Prepojením BBC Micro:bit-u s programovacím prostredím Scratch sa otvárajú nové možnosti, ako interagovať s vytvoreným programom a využiť Micro:bit ako hernú konzolu či ovládač.Význam pohybovej aktivity je v kontexte súčasnej doby, ktorú prežívame (korona) veľmi dôležitý. Predpokladáme, že stretávanie detí/žiakov v telocvičniach bude ešte dosť dlhé obdobie nerealizovateľné, preto je dôležité pripraviť a ponúkať alternatívy, ktoré sa dajú bez problémov realizovať v prírodnom prostredí, v školskom parku alebo v neďalekom lese. Uvedená aktivita nadväzuje na lesnú pedagogiku.Zámerom aktivity je prirodzené vnímanie hudby jednotlivých období s cieľom prirodzeného transferu do hudobných činností v súlade s rozvojom žiackych kompetencií v predmetnej oblasti. Utváranie hudobnej predstavy umožňuje participovať na hudobnom prejave a  to nielen vo vokálno-inštrumentálnych činnostiach, ale aj pre uplatňovanie kritického myslenia v oblasti kvality hudby. Predmetná aktivita je zameraná na hudbu v období renesancie.