Cvičíme vonku

Cvičíme vonku

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Cvičíme vonku

Cieľová skupina:  2. ročník

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb

Kľúčové kompetencie:

 • rozvíjať vôľové vlastnosti v hrových činnostiach
 • prejavovať aktivitu v individuálnych a skupinových cvičeniach
 • prejavovať radosť z úspechu skupiny

Hlavný cieľ:

 • osvojiť si základné pravidlá, pojmy a poznatky o rôznych druhoch cvičení v prírode zameraných na   rozvoj pohybových schopností a využívanie  športových aktivít v prírode

 

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • získať základné poznatky a osvojiť si základné pojmy o cvičení v prírode
 • osvojiť si cvičenia na rozvoj pohybových schopností
 • získať základy pohybovej gramotnosti v rôznych športových aktivitách

Afektívne:

 • zažiť príjemný pocit z vykonávanej pohybovej aktivity v prírode
 • rozvíjať citový vzťah k prírode
 • uvedomovať si dôležitosť ochrany prírody

Psychomotorické:

 • zvládnuť beh okolo prekážky v prírodnom prostredí
 • zvládnuť pravidlá štafetového behu v prírode

Prostredie:

Park, les

Forma:

Individuálna, skupinová, vychádzka

Trvanie: 45 minút a viac

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Význam pohybovej aktivity je v kontexte súčasnej doby, ktorú prežívame (korona) veľmi dôležitý. Predpokladáme, že stretávanie detí/žiakov v telocvičniach bude ešte dosť dlhé obdobie nerealizovateľné, preto je dôležité pripraviť a ponúkať alternatívy, ktoré sa dajú bez problémov realizovať v prírodnom prostredí, v školskom parku alebo v neďalekom lese. Uvedená aktivita nadväzuje na lesnú pedagogiku.

Potrebný materiál: šišky, tekvičky, listy, stromy, papier na odpovede , kartičky s otázkami

Opis postupu realizácie:

Ako motiváciu použijeme list z javora, ktorý si mali deti/žiaci priniesť do školy. Následne prečítame motivačný text o jeseni: „Máme 4 ročné obdobia, ale práve na jeseň sa musíme so všetkými listami rozlúčiť, nuž poviem Vám, že mi je aj smutno a počas zimy to nie je vôbec jednoduché. Na jar sa rozveselím, rozzelenám sa, zakvitnem, aj voniam, ponúkam podnájom aj vtáčikom, ktorí sa mi odmenia veselým čvirikaním. V lete sa vyhrievam horúcim slniečkom a poskytujem tieň. A čo Vy, deti, ktoré ročné obdobie máte najradšej?“.

Deti/žiaci sa začnú prekrikovať a hovoriť, ktoré ročné obdobie majú najradšej. Pedagóg deti/žiakov vyzve, aby sa presvedčili, že aj jeseň môže byť krásna a pozve ich na telesnú výchovu do prírody – parku či lesíka.

Výučbu začneme rozcvičkou, ktorú realizujeme člnkovým behom pomedzi stromy, kde zaraďujeme prvky bežeckej abecedy (lifting, skiping, zakopávanie). Po rozbehaní si každé dieťa/žiak nájde svoj strom, pri ktorom robí podľa pokynov pedagóga úklony, záklony a drepy. Na záver je vhodné zaradiť aj objatie stromu. Po rozcvičke deti/žiakov rozdelíme do družstiev podľa toho, ktoré ročné obdobie majú radi.

Deťom/žiakom ponúkneme rôzne možnosti realizácie štafetového behu.

Napríklad:

1. Štafety družstiev:

  • beh jednotlivcov so smrekovou šiškou k méte a späť,
  • beh jednotlivcov s borovicovou šiškou k méte a späť,
  • beh dvojíc so smrekovou šiškou k méte a späť,
  • beh dvojíc s borovicovou šiškou k méte a späť,
  • skákanie s tekvičkou (šiškou, gaštanom) medzi kolenami k méte,
  • beh k méte ako žaba – skákanie,
 • ako divá kačka –  v drepe,
 • ako rak – beh pospiatky,
 • ako slon – prekrížené ruky – chobot.

2. Bežecká vedomostná hra s „mŕtvymi“ kontrolami:

Bežecká hra s očíslovanými prírodovednými otázkami a voľbou odpovede, ktoré sú  umiestnené na strome, alebo v tráve či visiace na kríku. Deti/žiaci sa rozdelia do dvojíc (napríklad podľa mesiacov kedy slávia narodeniny) a vypíšu si svoj štartovací preukaz - kartičku, na ktorú budú písať správne odpovede z otázok. Ich úlohou je obehnúť 10 stanovíšť a pri každom stanovišti si prečítať otázku a odpoveď (a alebo b). Odpoveď napísať na kartičku a hľadať ďalšiu úlohu.

Otázky:

1. Čo rastie na konároch listnatého stromu:
    a) ihličie,
    b) listy.
2. Bukvice sú plodom:
    a) duba,
    b) buka.
3. Tento list je:  (javorový list prilepený na papieri)

    a) z buka,

    b) z javora.

4. Jesenné mesiace sú:

    a) júl, august, september,

    b) september, október, november.

5. Na konároch smreka rastú:

   a) listy,

   b) ihličie.

6. O les sa stará:

   a) lesník,

   b) poľovník.

7. Sviňa divá sa živí:

   a) gaštanmi a bukvicami,

   b) šiškami a orieškami.

8. Časti stromu sú:

   a) koreň, kmeň, koruna,

   b) kmeň, konáre, koruna.

9. Aké som zviera? Som chránený živočích, mám oranžový kožuch, živím sa orieškami, bývam v dierach stromov:

   a) líška,

   b) veverička.

10. Plod duba sa volá:

   a) žaluď,

   b) gaštan.

 

Poznámky pre učiteľa:

Hodina môže byť pre deti/žiakov veľmi zaujímavá, najmä jej prepojenie s prírodovedou. Cvičenie vonku je pre deti/žiakov inšpiratívne a priaznivo vplýva  na ich imunitný systém.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Uvedená aktivita môže ďalej pokračovať v triede hodinou prírodovedy, kde môžu žiaci opätovne vyplniť odpovede s otázkami a pre učiteľa to môže prínosnou informáciou, ktoré vedomosti sú pre nich ľahšie zapamätateľné, či tie, ktoré  získali v prírodnom prostredí alebo v triede.

Uvedená aktivita sa dá realizovať aj v domácom prostredí, kde rolu pedagóga  preberá rodič.

Autor/Zdroj: Mgr. Andrea Makišová, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Trenčín