Preprava osôb

Preprava osôb

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Preprava osôb

Cieľová skupina: 5-6 ročné deti

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť

Kľúčové kompetencie:

 • komunikačné kompetencie
 • kompetencia učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

 

 

 

Výkonový štandard:

 • pozná a dodržiava základné pravidlá správania v úlohe cestujúceho v hromadnej doprave a v úlohe spolujazdca

Kognitívny:

 • pomenovať dopravné prostriedky na prepravu osôb
 • vymenovať reflexné prvky chodcu, cyklistu

Psychomotorický:

 • dramatizovať situáciu nástupu a výstupu osôb do hromadného dopravného prostriedku

Afektívny:

 • správať sa v  hromadnom dopravnom prostriedku

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna, frontálna (on-line)

Trvanie: podľa vlastnej potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

V rámci dištančného vzdelávania s využitím videa je potrebné zapojiť i rodičov detí. Pri realizácií aktivít je okrem internetového  pripojenia  nevyhnutná aj prítomnosť rodiča.

Video obsahuje niekoľko častí. V štúdiu vedie moderátorka s odborníkom na dopravu i s deťmi rozhovor o spôsobe prepravy osôb a dodržiavaní dopravných predpisov pri preprave osôb (1:30 – 14:15 minút), pričom prebieha interaktívne prepojenie na dopravné situácie v praxi. Posledná časť je rekapituláciou celého videa.

Potrebný materiál:  potreby na kreslenie

Opis postupu realizácie:

Realizovaný pomocou stratégie EUR.

Evokácia

 • Problémová metóda na tému: Ako sa môžeme prepraviť z domu do materskej školy (pre koho sú určené, aké pravidlá musíme dodržiavať).

S deťmi sa rozprávame o možnostiach prepravy osôb a o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky

a bezpečnosti na ceste. Deti voľne vyjadrujú svoje myšlienky. V tejto fáze ich nekritizujeme a nekomentujeme.

 • Využitie videa:  Slúži na  overenie správnosti  odpovedí (sekvencia do 1:30 min.).

Uvedomenie si významu

 • Hranie rolí:

Deti si rodičmi zahrajú dopravnú situáciu, pri ktorej účastníkmi sú dospelá osoba, dopravný prostriedok, prepravovaná osoba. Ich úlohou je predstaviť si a zahrať:

 • ako stojí na zastávke, keď sa čaká na hromadný dopravný prostriedok (autobus, trolejbus, električka),
 • ako sa nastupuje do  hromadného dopravného prostriedku,
 • ako sa správame v hromadnom dopravnom prostriedku,
 • ako vystupujeme z hromadného dopravného prostriedku.
 • Využitie videa: Sekvenciu  od  1:31 – 14:14 min. využijeme na porovnanie výkonov detí s reálnou situáciou znázornenou vo videu (využitie videa je podľa potreby učiteľa).

Reflexia

 • Kreslenie: Úlohou detí je nakresliť, ako sa v budúcnosti budú prepravovať osoby.

 

Realizácia aktivity:

Evokácia

Využijeme problémovú metódu. Učiteľka sa s deťmi cez obrazovku rozpráva o spôsobe prepravy osôb a o dodržiavaní pravidiel cestnej premávky  a  bezpečnosti na ceste. Na overenie  odpovedí učiteľka pustí časť videa do 1:30 minút.

V závere zadáme deťom úlohu, aby si spolu s rodičmi vyskúšali zahrať ako sa stojí na zastávke, keď sa čaká na hromadný dopravný prostriedok (autobus, trolejbus, električka), ako sa nastupuje do  hromadného dopravného prostriedku, ako sa správame v hromadnom dopravnom prostriedku, ako vystupujeme z hromadného dopravného prostriedku. Túto časť realizujú deti s rodičmi už bez pripojenia na internet. Učiteľ si spolu s rodičmi dohodnú čas dokončenia aktivity realizovanej cez internet.

Uvedomenie si významu

Rodičia a deti si s učiteľkou pozrú video od 1:31 – 14:14 min. a vedú o ňom rozhovor.

Prerozprávajú  svoje zážitky z realizácie úloh, ktoré im boli zadané pri evokácii.

Reflexia

Učiteľka zadá deťom úlohu, aby nakreslili dopravný prostriedok budúcnosti, ktorý bude určený na prepravu osôb.  Úlohu deti vypracujú samostatne už bez pripojenia na internet. Kontrolu  úlohy učiteľka realizuje na nasledujúcej aktivite, pričom zadáva otázky aj na vyššie poznávacie procesy, napr. prečo musíme mať ako chodec reflexné prvky.

 

Poznámky pre učiteľa:

Myslíte na to, že nie všetky deti budú mať zabezpečené pripojenie na internet. V takom prípade požiadajte rodičov, aby sa napr. spojili viacerí a pozerali aktivitu spoločne. Odporúčame pri problémovej metóde nezasahovať do odpovedí detí a v závere im nejasnosti vysvetliť.

Rodič je Vaším partnerom, ktorý môže, a nemusí na aktivite participovať. Nezabudnite mu poďakovať, že Vám pomáha vzdelávať jeho dieťa.

Variácie:

1. variant: Všetky časti sú realizované podľa námetu.

2. variant: Všetky časti realizuje počas jednej aktivity sám učiteľ, pričom vo fáze uvedomenia  pomáha

                  zahrať  jednotlivé roly rodič.

Autor/Zdroj: PaedDr. Elena Cinová, učiteľka profesijného rozvoja, RP MPC Prešov

Zdroj videa:

https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-46830a82-1b3d-4654-8b2b-a038bf95b22b?userResourceContext=false

Ďalšie zdroje:

https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf