Jednoduché hry pre Scratch a Micro:bit

Jednoduché hry pre Scratch a Micro:bit

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Jednoduché hry pre Scratch a Micro:bit

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy

Tematická oblasť výchovy a vzdelávania: Matematika a práca s informáciami - INFORMATIKA

Kľúčové kompetencie:

  • matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve
  • digitálna kompetencia

 

 

Hlavný cieľ:

  • riešiť problém skladaním príkazov do postupnosti
  • aplikovať pravidlá konštrukcie jazyka pre zostavenie postupnosti príkazov

Špecifické ciele:

Kognitívny:

  • vytvoriť program na ovládanie Scratchu Micro:bit-om

Psychomotorický:

  • prepojiť technické zariadenia do nových funkčných celkov

Prostredie: v škole

 

Forma a počty: frontálna, individuálna (príp. vo dvojiciach)

Trvanie: 1 hodina

 

Anotácia:

Prepojením BBC Micro:bit-u s programovacím prostredím Scratch sa otvárajú nové možnosti, ako interagovať s vytvoreným programom a využiť Micro:bit ako hernú konzolu či ovládač.

Potrebný materiál: počítače s pripojením na internet (online prostredie Scratch) alebo offline verziou prostredia Scratch, Bluetooth alebo microUSB kábel (na prepojenie počítačov a Micro:bitov), ScratchLink (v počítačoch), BBC Micro:bit-y s potrebným firmware (scratch-microbit.hex dostupný zo stránky https://scratch.mit.edu/microbit), v prípade Bluetooth pripojenia aj puzdro s batériami pre napájanie Micro:bit-u

Opis postupu realizácie:

K počítaču pripojíme Micro:bit (s nainštalovaným firmware pre Scratch) pomocou USB kábla (ak budeme radšej používať Bluetooth komunikáciu, tak zapneme v počítači Bluetooth a k Micro:bit-u pripojíme púzdro s batériami, USB kábel nie je v tomto prípade potrebný). Micro:bit po pripojení zobrazí na displeji svoje unikátne meno, pomocou ktorého ho budeme párovať s počítačom v Scratch-i. V počítači spustíme program Scratch Link (ikona programu  by sa mala objaviť na paneli úloh medzi bežiacimi aplikáciami).V prostredí Scratch pridáme rozšírenie – v ľavom dolnom rohu klikneme na ikonu   a z ponúkaných  rozšírení zvolíme rozšírenie pre Micro:bit:

Program sa pokúsi nájsť všetky dostupné zariadenia a z ponúknutého zoznamu si zvolíme podľa mena to zariadenie, ktoré budeme používať (v prípade USB pripojenia to nie je problém, ale v prípade Bluetooth pripojenia sa zobrazia v ponuke aj susedné Micro:bit-y, preto je potrebné dôsledne skontrolovať meno Micro:bit-u).

V Scratch-i sa po pridaní rozšírenia objaví na ľavom paneli nová skupina príkazov , s ktorou budeme mať možnosť využívať funkcionalitu Micro:bit-u. Vytvorené programy bežia hneď po ich vytvorení (nie je potrebné nič presúvať/nahrávať do Micro:bit-u). Na experimenty použijeme niekoľko krátkych príkladov:

 

  1. Lupa (využitie tlačidiel na Micro:bit-e)

Program slúži ako digitálna lupa – po stlačení tlačidla A sa kocúr Scratch zväčší, po stlačení tlačidla B sa efekt zväčšenia zruší:

  1. Merač ticha (využitie displeja a  tlačidiel na Micro:bit-e)

Program zobrazí na obrazovke počítača aj na displeji srdce, keď je v miestnosti ticho (hlasitosť je menej ako 10):

 

  1. Uletený duch Oliver (využitie pohybu - snímač zrýchlenia na Micro:bit-e)

Program ovláda lietajúceho ducha v miestnosti – pri pohybe s Micro:bit-om sa Oliver presúva na náhodné miesto a ozve sa zvuk:

 

  1. Opica Berta na diaľkové ovládanie (využitie tlačidiel a využitie pohybu - snímač zrýchlenia na Micro:bit-e)

Program ovláda neposednú opicu Bertu – pri výskoku opica vyskočí, pri pošteklení (t.j. zatrasení Micro:bit-om) sa opica začne smiať postupne vyššími tónmi a pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla sa zvukové efekty zrušia:

 

 

Poznámky pre učiteľa:

Aktivita je určená pre žiakov, ktorí už majú zvládnuté aspoň základy programovania v prostredí Scratch. Znalosť programovania Micro:bit-u je vítaná, avšak nie nevyhnutná, teda experimenty s Micro:bit-om v Scratch-i môžu poslúžiť aj ako úvod do problematiky programovania Micro:bit-ov, ktorej sa žiaci budú venovať neskôr. Experimenty začíname postupne frontálne – žiaci programujú spolu s učiteľom (najprv jednoduchší prototyp programu, potom ho otestujú a vylepšujú), neskôr formulujeme možné úlohy a žiaci postupne riešia úlohy už sami.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Pri ďalších programátorských aktivitách v prostredí Scratch je vhodné zvážiť možnosti využitia Micro:bit-u a podľa záujmu žiakov aj realizovať takéto rozšírenia.

Autor/Zdroj: Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP, učiteľ profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje: Návod na inštaláciu potrebného softvéru a prepojenie:  https://scratch.mit.edu/microbit