Viete vytvoriť rodinný rozpočet?

Viete vytvoriť rodinný rozpočet?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Viete vytvoriť rodinný rozpočet?

Cieľová skupina: žiaci 2.stupňa základnej školy

Vzdelávacia oblasť: človek a spoločnosť, matematika a práca s  informáciami

Kľúčové kompetencie:

  • sociálne a občianske kompetencie
  • komunikačné kompetencie
  • riešenie problémov
  • pracovné kompetencie

 

Hlavný cieľ:

  • viesť žiakov k finančnej zodpovednosti,

vedieť rozoznávať riziká v riadení financií a

spracovať rodinný rozpočet

Špecifické ciele:

Kognitívny:

  • aplikovať osvojené vedomosti z problematiky finančnej gramotnosti  v realizovanej aktivite

Afektívny:

  • vyjadriť svoj názor na výsledok zadania

Psychomotorický:

  • vyplniť tabuľky podľa zadania

Prostredie: trieda, domáce prostredie

Forma a počty: individuálna

Trvanie: 1 vyučovacia hodina

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Krátka  metodická  inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti  v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.1 zaradená do úrovne 2 ( pre druhý stupeň ZŠ stále platí verzia 1.1. NŠFG).  V metodickej inšpirácii prezentujeme aktivity, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu.

Potrebný materiál:

tabuľka príjmy/výdaje, zadania rodinných rozpočtov (rôzne rodinné situácie a rozpočty), perá, prípadové štúdie

Opis postupu realizácie:

Realizácia  pozostáva z motivačného rozhovoru a štyroch nadväzujúcich aktivít.

 

Otázky do diskusie pred aktivitou:

Prečo je potrebné plánovať rodinný rozpočet? Z čoho plynú príjmy do vašej domácnosti? (mzda, podnikanie, dôchodok, prenájom, iné príjmy). Na čo všetko vynakladá vaša rodina peniaze – pravidelne mesačne, nepravidelne – jednorázovo? Dostávate vreckové? Ako sa Vám darí hospodáriť?

 

Žiaci si pripravia  tabuľky (na konci zadania) na dopĺňanie a zadanie  rodinného rozpočtu. Ponúkame tri rozdielne zadania. Žiaci  musia zo zadania identifikovať a doplniť do tabuliek správne príjmy a výdaje  rodiny. Následne  spočítajú jednotlivé položky a prepočítajú  rozdiel. Zo zadaní  vychádzajú rôzne druhy rozpočtov  (prebytkový, vyrovnaný, schodkový). Ďalej musia zo zadania identifikovať  a  doplniť do tabuľky  správne hodnoty a hľadajú  všetky možnosti čo robiť,  ak má rodina prebytkový rozpočet (napr. sporiť, investovať)..., vyrovnaný  (hľadať brigádu, vyrábať niečo)..., alebo  schodkový rozpočet. (nájsť  lepšiu prácu, brigádu,  menej míňať...)

 

Zadania:

1. Prípadová štúdia: Manželia žijú v paneláku v 4 izbovom byte so svojimi troma deťmi a toto sú ich mesačné finančné prostriedky a náklady. Rozdeľ a doplň uvedené náklady rýchlo do tabuľky. Ako vyzerá rozpočet tejto rodiny ...koľko im ostáva peňazí na konci mesiaca?

Príjem otca 650€, príjem mamy 500€, gastrolístky otec 70€, mama gastrolístky 64€, mama brigáda (upratovanie) 250€, prenájom garáže po babke 100€, sporenie 70€, potraviny 400€, domácnosť a drogéria 60€, nájomné za byt 250€, plyn 40€, elektrika 28€, telefónne účty TV a Internet 40€, cestovné 60€ a benzín 60€, vzdelanie 20€, kultúra 20€, údržba bytu 20€, splátky  úverov a leasing za auto 120€, poistky 45€.

 

2. Prípadová štúdia: Manželia žijú v paneláku v 2 izbovom byte s dvoma deťmi. Toto sú ich mesačné finančné prostriedky a náklady. Rozdeľ ich a doplň do tabuľky.

Ako vyzerá rozpočet tejto rodiny? Koľko im ostáva peňazí na konci mesiaca?

Príjem otca 450€, mama 420€, potraviny 250€, domácnosť a drogéria 20€, nájomné 40€, plyn 60€, elektrika 28€, telefónne účty TV a Internet 40€, cestovné a benzín 80€,

vzdelanie a krúžky 30€, kultúra 20 €, údržba 60€, splátky úverov 220€, poistky 20€.

 

3. Prípadová štúdia:  Manželia žijú v paneláku v 2 izbovom byte so svojimi dvoma deťmi a toto sú ich mesačné finančné prostriedky a náklady. Rozdeľ a doplň uvedené náklady rýchlo do tabuľky. Ako vyzerá rozpočet tejto rodiny ...koľko im ostáva peňazí na konci mesiaca?

Príjem otca 550€, mama 200€ podpora, gastrolístky otec 70€, mama si privyrába  pečením koláčov a tort + 70€, dospelý syn pracuje a prispieva na domácnosť 150€, sporenie 0€, potraviny 300€, domácnosť a drogéria 40€, nájomné za byt 230€, plyn 20€, elektrika 35€, telefónne účty TV a Internet 40€, cestovné a benzín 100€, vzdelanie 30€, kultúra 20€, údržba 40€, splátky úverov a leasing za auto 320€, poistky 0€.

Poznámky pre učiteľa:

Na zistenie spätnej väzby učiteľ kladie otázky:  Čo ste si uvedomili po vypracovaní úlohy? Na ktoré výdavky ste si pred zadaním nespomenuli, resp. čo ste si neuvedomili? Čo je dôležité pri tvorbe rozpočtu? Ako sa môžeme vyhnúť schodkovému rozpočtu? Čo môžete urobiť vy, keď potrebujete viac peňazí? Prečo  je dôležité  mať  prebytkový  rozpočet?

Autor/Zdroj:

Ing. Mária Hitríková, učiteľka profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov
Ďalšie zdroje:
Národný štandard finančnej gramotnosti. 2017. [online] Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Dostupné z: https://www.minedu.sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti-verzia-12/
REITEROVÁ, M., 2014. Finančná gramotnosť pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: Príroda. ISBN 978-80-07-02400-7.