Vyfarbi a doplň obrázok

Vyfarbi a doplň obrázok

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Vyfarbi a doplň obrázok

Cieľová skupina: žiaci 2., príp. 3. ročníka ZŠ

Vzdelávacia oblasť: čítanie s porozumením

Kľúčové kompetencie:

  • učiť sa učiť

 

 

Hlavný cieľ:

  • výtvarnou činnosťou preukázať dôsledné porozumenie čítaného textu

Špecifické ciele:

Kognitívny:

  • postupne a dôsledne čítať inštrukcie v texte

Afektívny:

  • nerušiť spolužiakov pri práci
  • koncentrovať sa na správne splnenie úlohy

Psychomotorický:

  • vyfarbiť obrázok presne podľa inštrukcií

Prostredie: trieda, učebňa

Forma a počty: všetci žiaci triedy

Trvanie: podľa potreby

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity: Zámerom námetu je poskytnúť žiakovi výtvarnú činnosť, ktorou môže preukázať dôsledné porozumenie čítaného textu.

Potrebný materiál: omaľovánka, príp. obrázok vytvorený líniami vytlačený na tlačiarni alebo vlastnoručne vytvorený obrázok rozmnožený pomocou kopírky; farbičky, pastelky...; text s inštrukciami

Opis postupu realizácie:

V rámci prípravy podkladov pre túto činnosť vytvorí vyučujúci k obrázku text s inštrukciami, akou farbou má žiak jednotlivé časti obrázka vyfarbiť a čo do obrázka ešte doplniť. Úlohou žiaka je na základe inštrukcií uvedených v texte obrázok vyfarbiť a doplniť ďalšie požiadavky.

Ukážka:

Dievčatko má žltú sukňu, modrú blúzku s bielym golierikom a v ruke drží červeno-ružový kvet. Vlasy má hnedej farby a klobúk je červený. Topánky sú čierne a ponožky modré. V ruke drží zelené vedierko s oranžovou ceruzkou a fialovým štetcom. Druhý pruh z ľavej strany dáždnika je tmavomodrý, posledný je bledomodrý. Prvý pruh dáždnika je biely, tretí je bledomodrý, predposledný je tmavomodrý. Medzi tmavomodrým a bledomodrým je jeden biely pruh. Nad dáždnikom je modrý mrak, z ktorého prší. V pravom dolnom rohu je modrou farbou napísané tvoje krstné meno a červenou farbou dnešný dátum.

Realizácia aktivity:

Po oboznámení sa so zadaním úlohy vyučujúcim žiaci pracujú individuálne bez pomoci spolužiaka. Po ukončení činnosti si žiaci vyfarbené obrázky navzájom vymenia a spoločne s vyučujúcim skontrolujú správnosť splnenia úlohy.

Poznámky pre učiteľa:

  • Náročnosť textu prispôsobiť veku a schopnostiam žiakov.
  • Vytvoriť dva (aj viac) textov diferencovaných podľa náročnosti, aby pre určitú skupinu žiakov nebola úloha príliš jednoduchá alebo nezvládnuteľná.
  • Ak je výrazný predpoklad, že spolu sediaci žiaci budú od seba navzájom odkresľovať, vytvoriť texty tak, aby vymaľovanie jednotlivých častí obrázka bolo definované inými farbami.
  • Do textu je možné uviesť aj inštrukcie k dokresleniu alebo dopísaniu ďalších častí, ktoré nie sú súčasťou pôvodného obrázka.

Autor: Mgr. Jozef Bernát, učiteľ profesijného rozvoja, RP MPC Prešov