majster odbornej výchovy

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Portfólio ako prostriedok rozvoja pedagogického zamestnanca

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
PaedDr. Štefan Dragúň
Forma podujatia: 
prezenčne

Vzdelávať k inovatívnosti, originalite a podnikavosti treba deti najlepšie už od škôlky.“
                                                                                                      (Milan Zelený,  český ekonóm, profesor americkej univerzity) 

Jednou z možností, ako žiakov zaujať a vytvoriť im priestor na uplatnenie nadobudnutých teoretických poznatkov, je zadávanie úloh z reálneho prostredia, ktoré je žiakom známe, a v oblasti, ktorá ich zaujíma. Riešenie praktických úloh vytvára predpoklady na to, aby žiaci využívali poznatky z rôznych predmetov, rozvíjali poznávacie schopnosti, oblasť funkčnej gramotnosti a súvisiace kompetencie.

Navrhnuté aktivity s praktickým zameraním na využitie konkrétnych príležitostí podnecujú aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť žiakov a súčasne rozvíjajú ich finančnú a podnikateľskú gramotnosť. Hlavnou úlohou žiakov bude všímať si príležitosti na zlepšenie prostredia a života v škole a spracovať návrhy...

Cieľom odborno-metodického seminára je zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl za účelom podpory ich odbornej pripravenosti na implementáciu požiadaviek NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu v školách.

Začiatok podujatia: 
utorok, 15. október 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 15. október 2019 - 13:00

Ďalší odborný seminár z cyklu Zdravie a duševné zdravie s tabuizovanou témou: riziko samovraždy u detí a adolescentov

11:00 – 12:30   Riziko suicídia a formy suicidálneho správania u detí a adolescentov. Možnosti intervencie pedagogických a odborných zamestnancov.  (PaedDr. Lucia Mošková)

12:30 – 13:30  Diskusia k téme a reflektovanie vlastných pedagogických  a odborných  skúseností (PhDr. Iveta Martinčeková)

Kontaktná osoba:

PhDr. Iveta Martinčeková, MPC RP Bratislava   

Svoju účasť na seminári potvrďte e-mailom na adrese  iveta.martincekova@mpc-edu.sk

 

Začiatok podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 11:00
Koniec podujatia: 
streda, 12. jún 2019 - 13:30

Seminár je určený pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a  majú v úmysle požiadať o vykonanie atestácie k 30. 06. 2019 na základe toho, že budú spĺňať podmienku 60 platných kreditov. Účastníci seminára sa oboznámia s podmienkami na podanie žiadosti o vykonanie atestácie, s  požiadavkami na  vypracovanie atestačnej práce a  na vykonanie atestácie.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 13:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 20. máj 2019 - 15:00

Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov, Vás dňa 15.4.2019 pozýva na odborný seminár týkajúci sa atestácií pre pedagogických zamestnancov. Cieľom podujatia je prezentovať základné informácie o podmienkach vykonania 1. a 2. atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu k 1. a 2. atestácii pedagogických zamestnancov, ktorí neabsolvovali prípravné atestačné vzdelávanie a majú záujem požiadať o vykonanie atestácie k 30.6.2019 na základe získania 60 kreditov. V prípade záujmu o daný seminár je možné sa naň prihlásiť prostredníctvom návratky priloženej k pozvánke na uvedenú mailovú adresu.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 15. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 15. apríl 2019 - 13:45

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Projekt orientovaný na návrh dreveného schodiska je určený pre žiakov 4. ročníka študijných odborov skupiny 33. Návrh výroby schodov predstavuje jednu z náročnejších stavebno-stolárskych konštrukcií. Výroba schodov je v reálnej podobe počas štúdia málo pravdepodobná, je nevyhnutné, aby sa žiaci aspoň v rámci medzipredmetového projektu s týmto typom výrobku stretli. V niektorom z používaných CAD programov môže byť navrhnuté a spracované schodisko do takých detailov, ako by malo byť reálne zhotovené. Prínosom pre žiakov je, ak má SOŠ možnosť na odbornom výcviku zhotoviť navrhnuté schodisko podľa projektovej dokumentácie.

Konferencia je zameraná na zvyšovanie úrovne poznania reálií Rómov. Zúčastniť sa jej môžu všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí pracujú s deťmi alebo žiakmi pochádzajúcimi z rómskej komunity. Bude prebiehať netradičnou formou, súťažami v oblasti poznania niektorých častí rómskych reálií, doplnená kultúrnym programom.

Začiatok podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 9. apríl 2019 - 14:00

Odborný seminár je organizovaný pre majstrov odborného výcviku strednej odbornej školy. V úvodnej časti stretnutia bude lektorka PaedDr. Jana Tomášková, PhD. prezentovať výsledky medzinárodných meraní  čitateľskej gramotnosti žiakov najmä stredných odborných škôl. Účastníci sa následne zoznámia s rôznymi druhmi úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, počas skupinovej práce budú tvoriť úlohy  na čítanie s porozumením pre svojich žiakov a diskutovať o možnostiach napĺňania cieľov čitateľskej gramotnosti v rámci odborného výcviku, resp. odbornej praxe.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. marec 2019 - 14:30

Získať základné informácie o podmienkach vykonania atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu na prvú atestáciu  pre kategóriu učiteľ (v uvedených podkategóriách) a kategóriu majster odbornej výchovy.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. február 2019 - 13:00

Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií.

Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou,  z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN v Bratislave  

Cieľ seminára: rozšíriť kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov a  zvýšiť informovanosť pedagogických a odborných zamestnancov o zmenách správania žiakov a tendenciách nezdravého až patologického správania žiakov základných a stredných škôl.

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 16:00

Implementácia problematiky zdravia, s akcentom na duševné zdravie, do výchovnej a vzdelávacj práce PZ. Informácia o najčastejších duševných ochoreniach v detskom veku.

Cyklus seminárov k duševnému zdraviu detí pokračuje seminárom o závislostiach od internetu, informáciami o nástrahách virtuálneho sveta a informačno-komuninikačných technológií. Pedagogický zamestnannec aj odborný zamestnanec by mal poznať možné signály vznikajúcej závislosti.

Pozývame Vás na seminár s MUDr. Zuzanou Matzovou, psychitričkou z I. detskej psychiatrickej kliniky DFN V Bratislave  

Začiatok podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 13:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 3. december 2018 - 16:00

Konferencia bude venovaná prezentácii teoretických poznatkov z oblasti  histórie a súčasnosti rómskeho jazyka. Zároveň budú prezentované praktické skúsenosti jeho aplikácie v praxi.

Začiatok podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 6. november 2018 - 14:00

Program

Čas a miesto aktivity:  

9:00 – 12:30 Prednáška látkové a nelátkové závislosti u detí a mladistvých. Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava, sprevádza PhDr. Zuzana Alexanderčíková; diskusia – vedie PhDr. Iveta Martinčeková

Cieľ seminára: zvýšiť informovanosť pedagogických zamestnancov  o príznakoch látkových a nelátkových závislostí, o možnostiach odbornej diagnostiky a terapie, o vekových osobitostiach závislých. Podporiť pedagógov  pri ich primárnej prevencii a pri získavaní rodiny na spoluprácu so školou.    Seminár je určený všetkým pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl. Záujemcovia sa môžu zúčastniť celého seminára alebo jeho jednotlivých častí buď dopoludnia alebo popoludní.

Svoju  účasť na seminári a exkurzii potvrďte na mailovej adrese iveta.martincekova@mpc-edu.sk do 22.6.2018.

Začiatok podujatia: 
utorok, 26. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 26. jún 2018 - 12:30

Cieľom seminára je získať základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie a požiadavkách na atestačnú prácu prvej atestácie, predstaviť rámcový návrh projektu atestačnej práce prvej atestácie.

Lektor: PhDr. Maroš Dvorský

Program:

1. Otvorenie

2. Základné informácie o podmienkach vykonania prvej atestácie

3. Teoretické východiská písania atestačnej práce a formálna úprava práce

4. Diskusia

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je nutné sa na seminár prihlásiť cez formulár na nasledujúcom linku (po otvorení tabuľky sa jednoducho zapíšte do tabuľky - max. počett účastníkov je 32):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pz4qj1ZZx54xgKXvUL_C4k9RuWvW-aVK1xxAV2eUkP8/edit?usp=sharing

 

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. marec 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. marec 2018 - 15:00

Vzdelávanie je zamerané na aktualizáciu a rozvíjanie vedomostí a zručností v oblasti
inovácií a nových trendov v obchode a službách a ich využívanie v edukačnom procese.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať špecifické profesijné kompetencie pre tvorbu, realizáciu a hodnotenie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov s tzv. špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä kompetencie súvisiace s efektívnou spoluprácou v multidisciplinárnych tímoch.

Cieľom vzdelávania je prehĺbiť poznatky o príčinných súvislostiach a prejavoch správania, možnostiach učenia sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a následne poznať metódy výchovy a vzdelávania, ktoré vyžadujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Vzdelávací program Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách vychádza z požiadaviek určených Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1 a poskytuje účastníkom vzdelávania získanie vedomostí, zručností a schopností z problematiky riadenia osobných financií, ochrany spotrebiteľa a z oblasti celkového fungovania finančného trhu. Účastníci vzdelávania absolvujú vyučovacie hodiny náročného, avšak zároveň veľmi zaujímavého a prospešného finančného vzdelávania, ktoré vychádza zo schválenej metodiky implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti. V rámci vzdelávania pedagogickí zamestnanci absolvujú zaujímavé prezentácie s aktivitami, ktoré môžu následne aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách (ďalej ZŠ a SŠ).

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti využívania nových digitálnych technológií dostupných na konkrétnej škole v edukačnom procese tak, aby nové technológie dodané do školy boli čo najrýchlejšie implementované do edukačného procesu.

Absolvovaním vzdelávacieho programu Učiteľ a internet si pedagogickí zamestnanci osvoja postupy efektívneho vyhľadávania údajov a komunikácie na internete. Dokážu spracovať návrh vyučovacej jednotky s popisom možnosti využitia internetu a posúdiť výhody i úskalia využitia internetu vo vyučovacom procese,
V rámci rozvoja počítačovej gramotnosti účastníci vzdelávania zvládnu prácu s ponukou a nástrojmi učebného prostredia LMS Moodle a dokážu kooperovať v rámci činností realizovaných v e-learningovej časti vzdelávacieho programu s ďalšími účastníkmi vzdelávania.

Vzdelávací program rozvíja u učiteľa zručnosti v oblasti využívania grafického softvéru vo vyučovacom procese pri tvorbe učebných pomôcok v 2D aj 3D grafike.