riaditeľ

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Cieľom Štátnej školskej inšpekcie je aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania – na základe externej evalvácie poskytovať objektívne zistenia o stave výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a zároveň poskytnúť informácie vo forme spätnej väzby školám a školským zariadeniam, rodičom, zriaďovateľom a ďalším zainteresovaným v oblasti vzdelávania. Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijné kompetencie účastníkov seminára, vedúcich zamestnancov škôl a ŠZ v oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obsah seminára je spracovaný na základe analýzy realizovanej  inšpekčnej činnosti štátnej školskej inšpekcie.

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 13:15

Odborný seminár je venovaný problematike príchodu štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. Priemysel 4.0, ktorá prináša do sveta práce nové inteligentné systémy,  nové povolania a nové pracovné príležitosti. Prináša  i očakávania súvisiace s požiadavkami na  zamestnancov, čo pre  oblasť vzdelávania  znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami.

Podujatie je určené pre výchovných poradcov, manažment škôl a vyučujúcich odborných predmetov strednej školy. Účastníci seminára budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, aké sú očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. február 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. február 2019 - 12:30

Vzdelávací program je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov a rozvíja zručnosti vo využívaní systému na organizovanie času a ďalších IKT v riadiacej činnosti vpz, pri riadení malých projektov a organizovaní pracovných stretnutí.

Funkčné vzdelávanie pre:

  • vedúcich pedagogických zamestnancov škôl,
  • vedúcich pedagogických zamestnancov školských výchovno-vzdelávacích zariadení,
  • vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení,
  • vedúcich odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Aktualizovať poznatky z kontrolnej činnosti, prehĺbiť poznatky o metódach, formách, prostriedkoch kontroly. Vedieť zostaviť plán kontroly, vyvodzovať účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov vyučovacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality školy.

Rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na výkon riadiacich činností v oblasti cyklického skvalitňovania školy ako celku uplatnením akčného výskumu.

VP poskytne účastníkovi vzdelávania kompetencie, ktoré mu umožnia profesionálne viesť ľudí a riadiť procesy pri plánovaní a dosahovaní vízií, cieľov a potrieb školy/školského zariadenia.

Skvalitniť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na vytváranie pedagogickej synergie v prostredí školy a školského zariadenia, prostredníctvom ktorej bude rozvíjať svoj kladný vplyv na zamestnancov školy a školského zariadenia. Aktívna reflexia spracovaná do vízie vytvorí nástroj poznania na riadenie dynamiky sociálnych procesov, a to prostredníctvom špecifických interakcií budovať zdravú komunitu založenú na dobrých medziľudských vzťahoch a na vzájomnej úcte.

Vzdelávací program nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a zohľadňuje profesijné štandardy vedúceho pedagogického zamestnanca – učiteľa predprimárneho vzdelávania.