riaditeľ

Umenie Podkarpatskej Rusi

Lektor: 
Mgr. Petra Filipiaková
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Manažér vs líder – vedenie ľudí

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Eva Frišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Ing. Miroslava Jakubeková
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio- Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Adriana Lančaričová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy -Portfólio-Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Teťana Ustohalová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Diskusný seminár

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Ing. Zdenka Kovalčíková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Diskusný seminár

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
streda, 9. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
utorok, 8. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 3. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 3. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 1. október 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. september 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. september 2019 - 12:30

Tematické zameranie na:

 • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
 • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • aktualizačné vzdelávanie,
 • ponuku programov vzdelávania na školský rok 2019/2020.
Začiatok podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 2. október 2019 - 12:30

Seminár je rozložený do dvoch vzájomne nadväzujúcich častí, v ktorých sa účastníci oboznámia s teoretickými východiskami testovania žiakov 5. ročníka (T5) a ich vplyvom na hodnotenie kvality vzdelávania v školách na Slovensku.

Každá časť seminára sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Po teoretickom zavedení témy v prvej časti seminára, ktorá je ale tiež prepojená s praktickými ukážkami analýzy testov a testových úloh v T5 nasleduje praktická činnosť učiteľov s testami a tvorbou úloh v nich, ich analýzou a komparáciou s kurikulom daného predmetu. Súčasťou každého seminára je priestor na otvorenú diskusiu k téme.

1. deň (29. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Východiskové kontexty národného testovania piatakov
 • Zavedenie testovania piatakov ako jedného z podstatných nástrojov hodnotenia primárneho vzdelávania
 • Teoretické východiská k tvorbe testov a testových úloh
 • Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov výchovy

Praktická časť:

 • Prezentácia názorov učiteľov na Testovanie 5  získaných z dotazníka realizovaného s učiteľmi, vyplnenie dotazníka účastníkmi seminára
 • Vlastná tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie - práca so vzdelávacími štandardmi pre primárne vzdelávanie v ŠVP- vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)

2. deň (30. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch zo slovenského jazyka a literatúry - prezentácia výsledkov výskumu
 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch z matematiky - prezentácia výsledkov výskumu

Praktická časť:

 • Práca s testom zo SJL použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva SJL v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)
 • Práca s testom z matematiky použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu  (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva matematiky v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 15:30

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 14:30