Kontrolná činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca

Aktualizovať poznatky z kontrolnej činnosti, prehĺbiť poznatky o metódach, formách, prostriedkoch kontroly. Vedieť zostaviť plán kontroly, vyvodzovať účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov vyučovacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality školy.

Číslo akreditácie: 
1409/2014 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: