Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a školskom zariadení

Skvalitniť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na vytváranie pedagogickej synergie v prostredí školy a školského zariadenia, prostredníctvom ktorej bude rozvíjať svoj kladný vplyv na zamestnancov školy a školského zariadenia. Aktívna reflexia spracovaná do vízie vytvorí nástroj poznania na riadenie dynamiky sociálnych procesov, a to prostredníctvom špecifických interakcií budovať zdravú komunitu založenú na dobrých medziľudských vzťahoch a na vzájomnej úcte.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1215/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Kompetencie na dosiahnutie výchovnej synergie v škole a ŠZ
Rozhodnutie o schválení: