Rozvoj kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca v oblasti riadenia zmeny školy prostredníctvom akčného výskumu

Vzdelávací program Rozvoj kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca v oblasti riadenia zmeny školy prostredníctvom akčného výskumu je určený vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí na základe výsledkov SWOT analýzy hľadajú riešenia na riadenie zmien vybranej oblasti procesu výchovy a vzdelávania.

Absolvent vzdelávacieho programu získa kompetencie, ktoré mu umožnia v riadiacej činnosti cyklicky skvalitňovať procesy školy uplatnením akčného výskumu (absolvent bude schopný monitorovať a analyzovať súčasný stav práce učiteľa, realizovať akčný výskum, analyzovať a hodnotiť uplatnenie navrhnutých riešení a bude schopný navrhnúť korekcie na riadenie zmeny na základe 8-krokového akčného výskumu).

Číslo akreditácie: 
1377/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Akčný výskum ako nástroj autoevalvácie školy
Rozhodnutie o schválení: