Inovácie v riadení materskej školy (MAT)

Vzdelávací program nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a zohľadňuje profesijné štandardy vedúceho pedagogického zamestnanca – učiteľa predprimárneho vzdelávania. Inovačné vzdelávanie je zamerané na zvýšenie právneho vedomia riaditeľa, rozvíjanie tvorivej osobnosti a profesijných kompetencií vedúceho pedagogického zamestnanca, ktoré  vyplýva z požiadaviek praxe, z inšpekčných zistení Štátnej školskej inšpekcie a z legislatívnych požiadaviek zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 390/2011 Z. z.

 

Číslo akreditácie: 
983/2012 - KV