Prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zamerané na vykonanie prvej atestácie

Program a obsah štúdia je zostavený a konkretizovaný na základe poznatkov a skúseností so vzdelávaním pedagogických zametsnancov na rôznych úrovniach a je spracovaný v súlade s legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú potrebné na vykonanie prvej atestácie. Obsah programu je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností pedagogických zamestnancov pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti.

Číslo akreditácie: 
1734/2016 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov
Rozhodnutie o schválení: