Prípravné atestačné vzdelávanie pre odborných zamestnancov v kategórii: psychológ, školský psychológ

Obsahom vzdelávacieho programu je poskytnúť súhrn teoretických vedomostí, odborných činností a praktických zručností, ktoré je samostatný OZ spôsobilý vykonávať a doplniť toto kompendium o nové poznatky, trendy a prístupy najmä v oblasti vzdelávania, psychológie osobnosti, psychoterapie, profesijnej orientácie a sociálneho vývinu a prevencie a preukázať profesijné kompetencie pri riešení konkrétnych odborno-metodických problémov.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
569/2011 - KV