Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania

Aktualizovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho vzdelávania, ktoré im umožnia uplatniť tvorivé skúsenosti pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti, samostatne spracovať atestačnú prácu a pripraviť sa na vykonanie atestácie.

Číslo akreditácie: 
1448/2015 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Koštrnová.D.:Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou
Rozhodnutie o schválení: