Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


V spolupráci s Krajskou pobočkou Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky, krajskou pobočkou banskobystrického kraja a RP MPC v Banskej Bystrici sa dňa 26.4.2019 uskutočnil prvý odborný seminár pre vychovávateľov CDR z plánovaného cyklu odborných seminárov zameraných na problematiku práce s deťmi v starostlivosti CDR.

Na realizácii odborného seminára spolupracovali lektori: Mgr. Zuzana Krahulcová, Ing. Igor Kabzan a Mgr. Gabriela Zábušková.

Lektorka Mgr. Krahulcová sa zamerala na výmenu odborných pedagogických skúseností vychovávateľov CDR.

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici zrealizovalo v dňoch 11. 4., 12. 4. 2019 a 16. 4. 2019 vernisáž a tvorivé dielne pod názvom ,,Korene a hodnoty.“ Podujatia sa uskutočnili v históriou opradených priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Organizátorské zastrešenie poskytlo Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Evanjelické gymnázium v Tisovci a Katolícka materská škola Svätej rodiny v Revúcej. Cieľom podujatia bolo podporiť integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +.

Takmer 40 učiteľov fyziky základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja so záujmom sledovalo možnosti využívania fyzikálneho experimentu na hodinách fyziky, ktoré prezentoval Jozef Beňuška,  držiteľ ocenia Európskej fyzikálnej spoločnosti za celoživotné dielo (2017).

Odborný seminár, realizovaný MPC v učebni Súkromného gymnázia FUTURUM, bol zameraný na didaktické aspekty využívania fyzikálneho experimentu a jeho prínosy vo výchovno-vzdelávacom procese. V centre pozornosti bolo aktívne zapojenie žiakov, rozvoj myslenia, poznávania, prijímania podnetov a faktov a vyvodzovanie súvislostí a zákonitostí o reálnych javoch.  

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov v spolupráci s Mestským úradom v Prešove, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu zorganizovalo dňa 17. 4. 2019 metodický deň pod názvom V reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa. V škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia. (Róbert Kiyosaki).

Hlavným cieľom bolo zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Metodického dňa sa zúčastnilo vyše päťsto pedagógov, vychovávateľov, ktorí sa zoznámili s novými edukačnými postupmi, ako aj s inovatívnymi vzdelávacími metódami, ktoré je možné využívať v modernom spôsobe vyučovania.